Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКЕРИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ИГРАЯТ КОМБИНА ЗА КЛИЕНТИ

Предлагането на съвместни продукти от банки и застрахователни компании доскоро се приемаше като екзотично, та дори ексцентрично занимание. За да са конкурентни на пазара обаче, финансовите институции се стремят да задоволяват максимално всички нужди на клиентите си. Така се стигна до съюза между банки и застрахователни компании, които си подадоха ръка в конкуренцията за клиенти и по-високи доходи. И ако до неотдавна компаниите, които предлагаха съвместни банково-застрахователни услуги, бяха нещо като бутици за избрани клиенти, сега тези изключения се превръщат в масова практика.

Булстрад-ДСК-Живот пусна в ход специална стратегия, с която да спечели клиентите на Банка ДСК - неин акционер, и на РОСЕКСИМБАНК. Всички физически лица, потърсили кредит от Банка ДСК - бил той потребителски или жилищен, получават абсолютно безплатна застраховка Живот. Тя покрива рисковете при смърт или трайна загуба на трудоспособност, ако те са резултат от злополука или заболяване. За нея няма възрастови ограничения, не се изискват и медицински удостоверения за състоянието на кредитополучателя, който желае да получи и безплатна застраховка. Когато обаче загубата на трудоспособност или смъртта са следствие от самоубийство или от опит за самоубийство, застрахователят Булстрад-ДСК-Живот не покрива риска. Той не се ангажира и с фатални последствия за застрахования, възникнали в случаите на война, тежко заболяване вследствие наркомания, алкохолизъм или други подобни.
От услугата Булстрад-ДСК-Живот, която бе пусната в началото на 2000 г., могат да се възползват и кредитополучатели, които са взели кредити в предишни години. Повечето вече са го сторили. А тези, които сега получават кредит от Банка ДСК, почти без изключение искат застраховка, сочи статистиката на банката.
Застрахователната защита трае, докато заемът бъде изплатен. Ако, не дай Боже, междувременно длъжникът почине, застрахователят изплаща на Банка ДСК остатъка от задължението му. В случай на пълна или трайна нетрудоспособност на застрахованото лице Булстрад-ДСК Живот поема плащането на погасителните вноски по кредита му, докато то не се възстанови. Така отпадат опасенията, че ако длъжника го сполети нещастие, със задълженията му ще бъдат натоварени неговите гаранти.
Вложителите на РОСЕКСИМБАНК получават като екстра от Булстрад-ДСК-Живот застраховка Злополука. Условието е те да са физически лица на възраст между 18 и 75 години, а размерът на авоарите им да е по-голям от 1000 лв. и да е депозиран в банката за не по-малко от един месец. Безплатната застраховка е за клиентите на банката, тъй като цената за нея се плаща изцяло от РОСЕКСИМБАНК. Тя гарантира на вложителите обезщетение в случаите на трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука. Размерът на самото обезщетение зависи от срока на депозита, който е избрал клиентът на банката. За едномесечните депозити максималният размер на обезщетението е 1000 лв., за тримесечни е 2000 лв., а за шестмесечните депозити е 3000 лева. Ако клиентът желае да получи по-голямо обезщетение, той може да сключи и самостоятелно застраховка Живот, обясниха експертите на Булстрад-ДСК-Живот.
Застрахователна компания Алианц България Живот също предлага няколко продукта, обвързани с банкови услуги - индивидуална рискова застраховка Живот и индивидуална застраховка Злополука на кредитополучател. Третата услуга - рискова застраховка Живот, е за притежателите на дългосрочен спестовен влог. Естествено партньор на застрахователя е ТБ България инвест, тъй като и двете дружества са част от Алианц България Холдинг.
В първите два случая застрахован е кредитополучателят, а срокът на действие на застрахователната полица е равен на срока за издължаване на кредита. Рисковете, които се покриват от застраховката, са смърт на застрахованото лице или смърт, настъпила вследствие на злополука. Цената на застрахователната полица се плаща еднократно от клиента на банката при сключване на застрахователния договор.
В случай на смърт на застрахованото лице, застрахователната сума се разпределя между банката и наследниците му. На банката се изплаща частта от непогасения кредит, а наследниците получават остатъка от сумата. Според разчетите, направени от Алианц България Живот, индивидуалната застраховка Живот за един 30-годишен човек, теглил кредит в размер на 50 000 лв., който трябва да бъде погасен в рамките на пет години, струва 1155 лева. Индивидуалната застраховка Злополука при същите условия излиза на кредитополучателя 350 лева.
Уникална за нашия пазар е застраховката Живот, която ТБ България инвест и ЗАД Алианц България Живот продават на притежателите на дългосрочни спестовни влогове. Така клиентите на банката се осигуряват срещу риска от трайна загуба на работоспособност и смърт. За да се възползвате от предимствата на този комбиниран продукт, е достатъчно да сключите едновременно договор за дългосрочен спестовен влог с търговска банка България Инвест и индивидуална рискова застраховка Живот със ЗАД Алианц България Живот. Условията за тази застраховка изискват клиентът на банката да прави ежемесечни малки парични вноски по спестовната си сметка в продължение на пет или десет години. Първата премия за застрахователният договор се внася при неговото подписване. Цената на застрахователната полица е за сметка на клиента на банката, но освен първата вноска, тя не се плаща кеш, а се удържа автоматично всеки месец от начислените лихви по спестовния влог. След като изтече неговият период, вложителят си получава обратно сумата от всички направени от него вноски плюс остатъчната лихва (след приспадане на заплатените застрахователни премии) и допълнителна поощрителна лихва, начислявана специално по този вид спестовен влог.
Клиентът може да прекрати сключения договор за дългосрочен влог по всяко време. Но в такъв случай, ако лихвата, начислена му по безсрочния влог, не покрива платените до момента от банката застрахователни премии за застраховката Живот, клиентът получава санкция равна на удвоения размер на разликата, уточниха експертите от Алианц-България.
Ако по време на действие на застрахователния договор клиентът на България Инвест трайно загуби работоспособността си, ще получи обезщетение равно на съответния процент от застрахователната сума. В случай на смърт пък застрахователят изплаща премията на посоченото от вложителя лице, а наследниците получават от банката натрупаната сума по спестовния влог заедно с лихвите.
Сключилите договор за този специален влог разполагат с лична спестовна книжка, в която се отразява движението на сумите по влога и начисляваните лихви. Чрез съвместния продукт вложителят си застрахова парите в банката, при това срещу минимална цена на заплащаните премии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във