Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банка ДСК е най-ефективната банка у нас

Всичко се познава в сравнение. Това е извечна мъдрост. Но важно е едно уточнение – подлежат на съпоставка сходни неща. Няма как да сравняваме корнишон и маракуя, освен ако не изведем за критерии псевдоеротиката в двете думи. Не може да търсим приликите и разликите между винтоверт и интроверт, защото първото е отвертка, а второто психохарактеристика. Въпреки че по звучене някак си си приличат.

Да, богатата асоциативна мисъл може да се измисли критерий за сравняване на всичко със  всичко, но първо, това изисква особена изобретателност и второ – еталонът ще бъде много или напълно нереалистичен.

 

Ако се пренесем на нашата нивичка 

– банковата система и се опитаме да я прекопаем по критерия „ефективност”, рискуваме да сгрешим. Защото е трудно да се поставят на едно поле огромни, средни и малки банки, както и банкови клонове и електронни трезори. 

Едно е Банка ДСК, която има 2.6 млн. клиенти и обслужва 30 000 души средно на ден, за което плаща заплати на около 5000 души, съвсем друго е примерно BNP Paribas Personal Finance, клон на голямата си майка със същото име, която дава хляб на 1000 служители в 45 офиса, но предимно в 2150 търговски обекта.

Едва ли може да се мери с един аршин ефективността на Булбанк с 3600 служители в 170 филиала, както и на Пощенска банка с 3000 служители с тази на клона на естонската Big bank в България, създаден през ноември 2020 г., който обслужва клиенти изцяло онлайн, без физически офиси.

Защото за офиси и поддръжката им традиционните банки плащат огромни наеми, режийни – за отопление, вентилация, осветление, за охрана, а и заплатите трябва да се актуализират според растящата инфлация. Спазват изискванията за акционерен капитал и ред други, които не се изискват от чуждестранните клонове базирани у нас.

Това прави ефективността доста по-комплицирано понятие, отколкото за банка с малко или без служители и офиси, работеща като клон или представителство.

Да не говорим, че малките банки, някои от които обичат да се кичат с табелата „бутикови”, отпускат по-малко кредити, слагат по-ситно сито, кроят костюмите по индивидуален план и често кредитните им портфейли са по-чисти. Това вдига ефективността от тяхната работа.

 

Някои ще каже, ами прословутата „печалба от мащаба”? 

 

И най-вероятно ще бъде прав, най-вероятно и това има значение. Но в края на краищата ще е само потвърждение на защитаваната теза, че могат да се сравняват само сравними неща.

Колкото до критерия „ефективност”, по който са съпоставени банките на българския пазар, той на първо място е доста комплексен.

В съвременната научна литература има много тълкувания на понятието "ефективност", но всички те завършват с две общи определения:

„Ефективността е съотношението между разходите за ресурси и резултатите, получени от тяхното използване”;

„Ефективността е социално-икономическа категория, която показва влиянието на методите за организиране на труда на участниците в процеса върху нивото на постигнатите резултати”.

 

Оценката на ефективността на банковите дейности  

 

у нас се измерва като съотношението между административните разходи и общият нетен оперативен доход. За шестте месеца на тази година този показател отчита подобрение до 37.72% срещу 38.93% за второто тримесечие на 2021-а.

За да се съобразят с пруденциалните изисквания, да избегнат банковите рискове и да гарантират устойчивост, банките трябва да разработят и прилагат ефективни процедури за оценка и управление на дейността си. И те обръщат все по-голямо внимание на този анализ. 

В банковия бизнес понятието „банкиране с висока рентабилност“ стана широко разпространено, чиито основни принципи са:

Максимизиране на доходите - включва максимизиране на приходите от предоставяне на заеми и приходи от ценни книжа и др., Поддържане на гъвкава структура на активите, адаптирана към промените в лихвените проценти;

Минимизиране на разходите - включва оптимизиране на структурата на пасивите, минимизиране на загубите по заеми, контрол върху текущите разходи и др.

Ефективното банково управление се разглежда като система за управление на взаимоотношения, свързани със стратегическо и тактическо планиране, анализ, регулиране, контрол на банковите дейности, финансово управление, маркетингови дейности, както и персонал, предназначени да осигурят ефективното функциониране на търговска банка. Според западните икономисти стабилното развитие на търговска банка в дългосрочен план трябва да осигури формулирането на глобалната стратегия на банката и създаването на базата на нея на стратегически цели и задачи за всички области на дейност и структурни подразделения на банката.

Понятието „ефективност на търговска банка“ има своята многоизмерност. Следователно както финансовите резултати от нейната дейност (доход и печалба), така и ефективността (рентабилност), както и целият набор от показатели за финансовото състояние (стабилност, ликвидност, платежоспособност), постигнати от банката, могат да се разглеждат като критерии за ефективността на банката, както за самата банка, така и за социално-икономическата среда на нейната дейност.

До тук с науката.

Нека разгледаме рейтинга на банките в страната, като се опитаме все пак да отсеем по групи ефективността, за да достигнем до истинските заключения по приетата у нас методика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във