Банкеръ Daily

Финансов дневник

БАКР повиши кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД

Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) повиши дългосрочния кредитен рейтинг на „Кредисимо ЕАД от BBB- на BBB, с промяна на перспективата от „положителна“ на „стабилна“. БАКР запазва дългосрочния рейтинг по национална скала: A+ (BG), и аналогична „стабилна“ перспектива.

Запазва се и краткосрочният рейтинг А-3 и краткосрочният рейтинг по национална скала: А-1 (BG). БАКР отбелязва ръст в стойността на активите, без влошаване в качеството им и при подобрен финансов резултат, ниска кредитна и обща задлъжнялост, високо ниво на ликвидност и висока възвръщаемост на активите.

Основни аспекти, взети предвид при повишаването на кредитния рейтинг

- Положителната динамика на собствения капитал, който се повишава по линия на реализирания положителен финансов резултат.

- Запазване на тенденцията на много ниска кредитна и обща задлъжнялост. В сравнителен план към края на 2018 г., „Кредисимо“ ЕАД заема благоприятна позиция спрямо разгледаната конкурентна група;

- Разширяване на кредитния портфейл на дружеството с 23.5% през 2018 г.; 

- В сравнителен план в групата от 8 компании, „Кредисимо“ ЕАД се премества с една позиция напред, до второ място по размер на управляваните активи, запазва втората си позиция по размер на собствен капитал и остава позиционирано на трето място по реализирани приходи;

- „Кредисимо“ ЕАД отчита много добри нива на показателите за ликвидност.

Основа за актуализация на кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД

Методология

За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг.

Източници на информация

Необходимата информация е набавена от оценяваното дружество, Национален статистически институт (НСИ), Българска народна банка (БНБ), база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Пълният доклад на БАКР:

https://www.bcra-bg.com/bg/rating

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във