Банкеръ Daily

Финансов дневник

БАКБ с 11% ръст на активите, добавя нови 150 милиона в баланса си

В условията на силно конкурентна среда, очертана тенденция на ниски лихви и стеснени маржове, Българо Американска Кредитна Банка (БАКБ) отчита 10.95% ръст на нетните приходи от лихви с което е близо четири пъти над средните нива за пазара (2.43 %). Този резултат се дължи, както на увеличаване на приходите от лихви със 7.33%  до 22.389 млн. лева, така и на намаление на разходите за лихви по привлечен ресурс с 7.93% до 3.682 млн. лева, съобщават от финансовата институция.

Към 30.6.2019 год. активите на банката достигнаха 1 460 594 хил. лв. БАКБ запазва тенденцията на разширяване на кредитния си портфейл, движен от диверсифицирано финансиране на корпоративни клиенти, МСП и физически лица. Постигнатото увеличение от 14.88 % за едногодишен период превишава два пъти средния ръст на банковия пазар в страната, който е 7.19%. Кредитният бизнес с физически лица достига ръст от 49% за периода.

Привлечените средства се увеличават с 10.15 % и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства, отчитайки по-добри резултати от тези на банковата система, която отбелязва 7.10% годишен ръст.   

Чувствително увеличение се отчита при нетния доход от такси и комисионни с 33.01 %, свидетелство за разширяващата се клиентска база и броят на извършените транзакции.

Печалбата на БАКБ е в размер на 6.185 млн. лева преди данъчно облагане, с отчетени еднократни ефекти от предоговорени лихви по кредити за периода и подлежащи на отчитане в доходите на банката в следващите периоди, съгласно изискванията на приложимите стандарти. Въпреки значителното нарастване на броя на клиентите и техните трансакции, банката успява да запази ниско ниво на оперативните разходи, благодарение на технологичните иновации, които въвежда в обслужването на клиентите и автоматизацията на процесите.

Капиталовата позиция на БАКБ расте с 6.92%  спрямо второто тримесечие на 2018 г., поради капитализиране на цялата печалбата за 2018 г., а това осигурява възможности за разширение на бизнеса и устойчиво развитие на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във