Банкеръ Daily

Финансов дневник

Активите на застрахователните компании са 8.135 млрд. лева в края на юни

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8.135 млрд. лв. към края на юни 2019 година, съобщиха от Българската народна банка. Техният размер се увеличава с 532.4 млн. лв. (7%) в сравнение с края на юни 2018 г. (7.602 млрд. лв.) и със 184.5 млн. лв. (2.3%) спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. (7.950 млрд. лева).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 260 млн. лв. (12.5%) – от 2.078 млрд. лв. към края на юни 2018 г. до 2.338 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 година. Спрямо края на март 2019 г. те се увеличават с 84.1 млн. лв. (3.7%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2019 г. е 28.7% при 27.3% към края на второто тримесечие на 2018 г. и 28.3% в края на март 2019 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане,се увеличават с 272.4 млн. лв. (4.9%) – от 5.525 млрд. лв. към края на юни 2018 г. до 5.797 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 г. и със 100.4 млн. лв. (1.8%) спрямо края на март 2019 г. Към края на юни 2019 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71.3% при 72.7% в края на второто тримесечие на 2018 г. и 71.7% към края на март 2019 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2019 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 404.1 млн. лв. (11.2%) до 3.997 млрд. лева. Спрямо края на юни 2018 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 85 млн. лв. (8.4%) до 1.091 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват със 135.5 млн. лв. (17.1%) до 927.3 млн.лв., а депозитите се увеличават с 68.1 млн. лв. (10.8%) до 696 млн. лева.

В края на второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49.1% при 47.3% към края на същото тримесечие на 2018 г., на акциите и другите форми на собственост – 13.4% при 13.2% към края на юни 2018 г., на вземанията от застрахователни операции – 11.4% при 10.4% към края на второто тримесечие на 2018 г. и на депозитите – 8.6% при 8.3% към края на юни 2018 година.

Активите в евро са 33.5% при 30% към края на юни 2018 година. Към края на второто тримесечие на 2019 г. активите в щатски долари са 3.8% при 3.6% към края на юни 2018 г., а в други валути – 22.5% при 26.2% към края на юни 2018 година.

Към края на юни 2019 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 148.1 млн. лв. (4.1%) до 3.798 млрд. лв. при 3.650 млрд. лв. към края на юни 2018 година. Техният относителен дял е 46.7% към края на юни 2019 г. при 48% към края на същия месец на 2018 година. В края на второто тримесечие на 2019 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 214.4 млн. лв. (6%) до 3.797 млрд. лв. при 3.583 млрд. лв. към края на юни 2018 г., като относителният им дял към края на юни 2019 г. е 46.7% при 47.1% в края на юни 2018 година.

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2019 г. са 8.135 млрд. лева. Собственият капитал е 2.268 млрд. лв. към края на юни 2019 г., като нараства с 267 млн. лв. (13.3%) спрямо края на юни 2018 г. (2.001 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие на 2019 г. е 27.9% при 26.3% към края на същото тримесечие на 2018 година. Към края на юни 2019 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 441.3 млн. лв. (10%) до 4.865 млрд. лв. при 4.423 млрд. лв. към края на юни 2018 година. Техният дял в размера на пасивитe е 59.8% към юни 2019 г. при 58.2% към края на юни 2018 година.

Задълженията към резиденти,включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.415 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2019 г. при 3.019 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2019 г. е 70.2% при 68.3% в края на второто тримесечие на 2018 година.

Задълженията към нерезиденти в края на второто тримесечие на 2019 г. нарастват с 45.6 млн. лв. (3.2%) до 1.449 млрд. лв. при 1.404 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2019 г. е 29.8% при 31.7% в края на юни 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във