Банкеръ Daily

Финансов дневник

Активите на инвестиционните фондове нарастват с 18.4% на годишна база

Kъм края на юни 2019 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 4455 млн. лева. Техният размер нараства с 692.5 млн. лева (18.4%) в сравнение с юни 2018 г. (3762.4 млн. лева) и с 302.8 млн. лева (7.3%) спрямо март 2019 г. (4152.1 млн. лева), сочат данни на Българската народна банка.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2019 г. е 3.8%, при 3.5% от БВП към юни 2018 г. и 3.6% към края на първо тримесечие на 2019 г.

Размер и структура на активите

Към края на юни 2019 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1617.8 млн. лева, като спрямо същия месец на 2018 г. (1373.6 млн. лева) те се увеличават с 244.3 млн. лева (17.8%). В сравнение с март 2019 г. (1561.3 млн. лева) активите се увеличават с 56.5 млн. лева (3.6%).

Към края на второ тримесечие на 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 85.5 млн. лева (15.7%) до 630.4 млн. лева при 544.9 млн. лева към юни 2018 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 43.2 млн. лева (15.2%) до 328 млн. лева при 284.8 млн. лева към края на юни 2018 г. Спрямо март 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 15.4 млн. лева (2.5%), а на балансираните фондове - с 9 млн. лева (2.8%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават със 115.7 млн. лева (21.3%) до 657.5 млн. лева към юни 2019 г. при 541.9 млн. лева към края на юни 2018 г. В сравнение с март 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 32 млн. лева (5.1%).

Към края на юни 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат относителен дял 40.6% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 39.4% към юни 2018 г. и 40.1% към март 2019 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39% от общата сума на активите към юни 2019 г. при относителен дял от 39.7% към юни 2018 г. и 39.4% към март 2019 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 89.6 млн. лева (16%) до 648.3 млн. лева, депозитите намаляват с 34.2 млн. лева (11.6%) до 259.2 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 178.2 млн. лева (53.4%) до 511.9 млн. лева. В сравнение с март 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 25.4 млн. лв. (4.1%), депозитите намаляват с 22.9 млн. лева (8.1%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 43.2 млн. лева (9.2%). Към края на юни 2019 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост - 40.1%, следвани от ценните книжа, различни от акции - 31.6% и депозитите - 16%, при съответно 40.7%, 24.3% и 21.4% към края на юни 2018 г. Към март 2019 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите също имат акции и други форми на собственост - 39.9%, следвани от ценни книжа, различни от акции - 30% и депозитите - 18.1%.

Размер и структура на пасивите

Към края на юни 2019 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2837.1 млн. лева. Спрямо същия месец на 2018 г. (2388.9 млн. лева), те нарастват с 448.3.млн. лева (18.8%). В сравнение с края на март 2019 г. (2590.8 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 246.3 млн. лева (9.5%).

По институционални сектори към края на второ тримесечие на 2019 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове" нарастват с 393 млн. лева (22.4%) до 2151.1 млн. лева при 1758.1 млн. лева към юни 2018 г. Пасивите към сектор "Домакинства и нетърговски организации", обслужващи домакинства, се увеличават с 61.6 млн. лева (14.6%) до 483.7 млн. лева към юни 2019 г. при 422.1 млн. лева към края на второ тримесечие на 2018 г. Спрямо март 2019 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове" се увеличават със 183.1 млн. лева (9.3%), а задълженията към сектор "Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства", се увеличават с 57.7 млн. лева (13.5%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2019 г. са "Застрахователните компании и пенсионните фондове" (75.8%) и "Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата" (17%). Към края на юни 2018 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 73.6% и 17.7%, а към март 2019 г. - 76% и 16.4%.

Към края на юни 2019 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1617.8 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1608.1 млн. лева. Към края на второ тримесечие на 2019 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1558.3 млн. лева (96.9%), а към сектор "Останал свят" са 49.8 млн. лева (3.1%).

Спрямо юни 2018 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 227.2 млн. лева (17.1%), а към нерезиденти (сектор "Останал свят") се увеличават с 14.8 млн. лева (42.5%). По институционални сектори към юни 2019 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове" намаляват с 95.9 млн. лева (15.4%) до 528.2 млн. лева, а към сектор "Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства", нарастват с 217.5 млн. лева (48.1%) до 669.7 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във