Банкеръ Daily

Финансов дневник

Активите на инвестиционните фондове набъбнаха

Към края на септември 2018 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3953.4 млн. лева. Това сочат данните на Българската народна банка (БНБ) за септември 2018-а.

Техният размер нараства с 660.2 млн. лева (20%) в сравнение със септември 2017 г. (3293.3 млн. лева) и със 191 млн. лева (5.1%) спрямо юни 2018 г. (3762.4 млн. лева). Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2018 г. е 3.8%, при 3.3% от БВП към септември 2017 г. и 3.6% към края на второ тримесечие на 2018 -a.

 Размер и структура на активите

Към края на септември 2018 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1461.7 млн. лева, като спрямо същия месец на 2017 г. (1271.1 млн. лева) те се увеличават със 190.6 млн. лева (15%). В сравнение с юни 2018 г. (1373.6 млн. лева) активите се увеличават с 88.2 млн. лева (6.4%). Към края на трето тримесечие на 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 53.8 млн. лева (10.6%) до 561.4 млн. лева при 507.6 млн. лева към септември 2017 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 45.3 млн. лева (17.7%) до 300.8 млн. лева при 255.5 млн. лева към края на септември 2017 г. Спрямо юни 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 16.4 млн. лева (3%), а на балансираните фондове - с 15.9 млн. лева (5.6%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 91.7 млн. лева (18.1%) до 597.8 млн. лева към септември 2018 г. при 506.2 млн. лева към края на септември 2017 г. В сравнение с юни 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 55.9 млн. лева (10.3%).  Към края на септември 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял – 40.9% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 39.8% към септември 2017 г. и 39.4% към юни 2018 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38.4% от общата сума на активите към септември 2018 г. при относителен дял от 39.9% към септември 2017 г. и 39.7% към юни 2018 г. 

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2018 г. спрямо същия месец на 2017 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 70 млн. лева (14.1%) до 567.1 млн. лева, депозитите нарастват с 52.7 млн. лева (17%) до 363.6 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 47.5 млн. лева (15.9%) до 345.5 млн. лева. В сравнение с юни 2018 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 8.4 млн. лв. (1.5%), депозитите се увеличават със 70.3 млн. лева (24%), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 11.8 млн. лева (3.5%). Към края на септември 2018 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 38.8%, следвани от депозитите – 24.9% и ценните книжа, различни от акции – 23.6%, при съответно 39.1%, 24.5% и 23.4% към края на септември 2017 г. Към юни 2018 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост – 40.7%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 24.3% и депозитите – 21.4%.
 

Към края на трето тримесечие на 2018 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 64.2% и в евро – 27.5%, при съответно 63.5% и 29.2% към септември 2017 г. Към юни 2018 г. активите, деноминирани в български лева, са 63.5%, а тези в евро – 28.4%. 

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 2018 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 100.6 млн. лева (15.8%) до 737.7 млн. лева при 637.1 млн. лева към края на септември 2017 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 21.4 млн. лева (9.8%) до 239.9 млн. лева при 218.4 млн. лева към края на септември 2017 г. В сравнение с юни 2018 г. инвестициите в България се повишават с 16.4 млн. лева (2.3%), а тези в останалите страни от Европейския съюз намаляват с 1.8 млн. лева (0.7%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 68.1% спрямо 67.6% към края на септември 2017 г. и 68% към юни 2018 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, към септември 2018 г. е 22.2% при 23.2% към края на септември 2017 г. и 22.8% към юни 2018 г.

Размер и структура на пасивите

Към края на септември 2018 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2491.7 млн. лева. Спрямо същия месец на 2017 г. (2022.2 млн. лева), те нарастват с 469.5 млн. лева (23.2%). В сравнение с края на юни 2018 г. (2388.9 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава със 102.8 млн. лева (4.3%). По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2018 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 404.7 млн. лева (27.8%) до 1861.7 млн. лева при 1457 млн. лева към септември 2017 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 61.2 млн. лева (17%) до 420.1 млн. лева към септември 2018 г. при 358.9 млн. лева към края на трето тримесечие на 2017 г. Спрямо юни 2018 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 103.6 млн. лева (5.9%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 2.1 млн. лева (0.5%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2018 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (74.7%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.9%). Към края на септември 2017 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 72.1% и 17.7%, а към юни 2018 г. – 73.6% и 17.7%.

Към края на септември 2018 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1461.7 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1456.5 млн. лева. Към края на трето тримесечие на 2018 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1409.5 млн. лева (96.8%), а към сектор Останал свят са 47 млн. лева (3.2%). Спрямо септември 2017 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват със 177.7 млн. лева (14.4%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 16.9 млн. лева (56.4%). По институционални сектори към септември 2018 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват със 114.9 млн. лева (19.2%) до 485 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 244.6 млн. лева (62.3%) до 637.3 млн. лева. Спрямо юни 2018 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават със 78.4 млн. лева (5.9%) до 1409.5  млн. лева при 1331.2 млн. лева към юни 2018, а към нерезиденти нарастват с 12 млн. лева (34.4%), съответно до 47 млн. лева при 34.9 млн. лева към юни 2018 г. По институционални сектори към септември 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват със 139.2 млн. лева (22.3%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата се увеличават със 185.2 млн. лева (41%).

Към края на септември 2018 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните Домакинствата и НТООД (43.8%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (33.3%), и Други ПФИ (7.8%). Техните дялове към септември 2017 г. са съответно 31.1%, 47.5% и 8.1%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.2% от общия размер на собствения капитал към септември 2018 г. при относителен дял 2.4% към края на септември 2017 г. и 2.6% към юни 2018 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във