Банкеръ Daily

Финансов дневник

Активите на банковата ни система са 81.3 млрд. лева

В края на октомври общата сума на активите на банковата система (без „Корпоративна търговска банка“ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД) са в размер на 81.3 млрд. лева, показват данните на БНБ.

Спрямо септември е отчетен спад с 369 млн. лв. (0.5%), породен предимно от свиването на вземанията от кредитни институции с 266 млн. лв. (2.3%) и на портфейла от ценни книжа с 270 млн. лв. (2.5%). Същевременно паричните средства нарастват с 383 млн.лв. (5.2%). През октомври настъпват известни промени в структурата на портфейла с дългови инструменти – увеличение на дела на чуждестранните емитенти и свиване при местните в резултат от падеж на емисия български ДЦК в края на месеца. Промяната на относителния дял на дълговите инструменти в активите е незначителна – от 12.8% към септември на 12.5% в края на октомври.

През отчетния период продължава наблюдението на дневна или на седмична база на ключови параметри, характеризиращи ликвидната позиция на кредитните институции. Динамиката на привлечените средства отразява гладкото функциониране на банковата система. Обзорът на данните за ликвидните активи показва, че те се стабилизират на високо ниво за банковата система, а колебанията на ниво отделни институции дават основание за оценка, че ликвидността се управлява съобразно изискванията на средата. В края на октомври коефициентът на ликвидни активи, изчисляван по Наредба №11 на БНБ, е 29.75%.

През октомври начислената от банките обезценка възлиза на 235 млн. лв., а натрупаният размер на разходите за обезценка от началото на годината е 911 млн. лв. (при 811 млн. лв. за същите банки година по-рано). Спрямо септември печалбата на банковия сектор се повишава с 60 млн. лв. и възлиза на 673 млн. лева. Брутният размер на кредитите (без тези за кредитни институции) не се променя спрямо септември. Месечните изменения за отделните компоненти са несъществени – спад при експозициите на дребно (с 39 млн. лв., 0.2%), при вземанията от некредитни институции (с 13 млн. лв., 1.4%) и при тези от централни правителства (с 2 млн. лв., 0.4%) и увеличение при корпоративните кредити (с 60 млн. лв., 0.2%).

През отчетния период депозитите на граждани и домакинства нарастват със 147 млн. лв. (0.4%). Растеж отбелязват и привлечените средства от кредитни институции (53 млн. лв., 0.7%) и дългово- капиталовите (хибридни) инструменти (с 3 млн. лв., 0.4%). Намаление е регистрирано при привлечения ресурс от институции, различни от кредитни (с 384 млн. лв., 1.6%), както и при подчинения срочен дълг (с 24 млн. лв., 2.4%). Така в края на октомври общият привлечен ресурс е с 205 млн. лв. (0.3%) по-малко от септември. Съобразно нормите на Директива 2013/36/ЕС за капиталовите изисквания и на
Регламент (ЕС) 575/2013 за капиталовите изисквания коефициентът на обща капиталова адекватност на банковата система към края на септември е 22.16%. Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 19.47%, а на капитала от първи ред – 19.91%.1 Капиталовата позиция на банковата система, както и разпределението на излишъка на ниво отделни кредитни институции позволява управлението на макропруденциалните буфери – предпазен капиталов буфер в размер на 2.5% от общата рискова експозиция (ОРЕ) и буфер за системен риск (в сила от 1 октомври 2014 г.) в размер на 3% от ОРЕ, приложими за всички банки.

В края на октомври балансовият капитал на системата достига 10.7 млрд. лв., като на месечна база нараства с 45 млн. лв. (0.4%) в резултат от повишения доход от текущата година.
 

Разпределение на банките по групи към 31 октомври 2014 г.


Управление “Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

 

Първа група:

1. УниКредит Булбанк

2. Банка ДСК

3. Първа инвестиционна банка

4. Обединена българска банка

5. Юробанк България

 

Втора група:

1. Райфайзенбанк (България)

2. Сосиете Женерал Експресбанк

3. Централна кооперативна банка

4. Банка Пиреос България

5. Сибанк

6. Алианц Банк България

7. Българска банка за развитие

8. Инвестбанк

9. Прокредит банк (България)

10. Общинска банка

11. Интернешънъл асет банк

12. Българо-американска кредитна банка

13. Търговска банка "Д"

14. Токуда банк

15. ТИ БИ АЙ Банк

16. Тексим Банк

 

Трета група:

1. Алфа банк - клон България

2. Сити банк Европа - клон България

3. ИНГ банк Н.В. - клон София

4. БНП Париба С. А. - клон София

5. Те-Же Зираат банкасъ - клон София

6. ИШБАНК АГ - клон София

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във