Банкеръ Daily

Финансов дневник

Активите на банките минаха 100 млрд. лева

В края на юни активите на банковата сисистема надхвърлиха 100 млрд. лева, сочат данните на Централната банка. Този резултат представлява увеличение с 2.6% (2.6 млрд. лв.) спрямо края на първото тримесечие на годината. 

Делът на петте най-големи кредитни институции в активите намалява до 58.4 на сто. През второто тримесечие общият размер на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане се увеличава, а делът ѝ в активите се повишава до 19.9%. Най-голям е приносът на други депозити на виждане, следван от този на парични салда в централни банки. Растежът при портфейлите с ценни книжа води до слабо увеличение на дела им до 13.5% от общите активи на банковата система. Делът на балансовата (нетната) сума на кредитите и авансите намалява до 61.5% поради по-ниския им темп на нарастване спрямо другите балансови позиции. Брутните кредити и аванси се увеличават в сравнение с края на март с 2.1% (1.8 млрд. лв.). Растеж има при експозициите в централни банки и в кредитния портфейл, а намаление – при вземанията от кредитни институции. Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличава през тримесечието с 3.3% (1.9 млрд. лв.) до 58.9 млрд. лв. Нарастват кредитите за домакинства (с 1.1 млрд. лв., 5.5%), за нефинансови предприятия (с 641 млн. лв., 1.9%), за други финансови предприятия (със 121 млн. лв., 4.7%) и за сектор държавно управление (с 25 млн. лв., 4.2%). 

В края на юни 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в системата възлиза на 7702 млн. лв. (при 7715 млн. лв. към 31 март 2018 г.). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 9.1% (при 9.3% в края на март ). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази квалификационна категория обезценка) също се понижава и в края на тримесечието е 3524 млн. лв., или 4.4% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 4.6% в края на март). Депозитите в банковата система нарастват през второто тримесечие с 3.0% (2.5 млрд. лв.) и в края на юни възлизат общо на 86.1 млрд. лв. Увеличение има при депозитите от всички институционални сектори: от домакинства (с 956 млн. лв., 1.9%), от нефинансови предприятия (с 578 млн. лв., 2.4%), от кредитни институции (с 342 млн. лв., 6.8%), от други финансови предприятия (с 334 млн. лв., 11.9%) и от сектор държавно управление (с 270 млн. лв., 12.5%). 

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юни възлиза на 12 млрд. лв., като през тримесечието нараства с 12 млн. лв. (0.1%). Печалбата на банковата система за първата половина на 2018 г. е 801 млн. лв. (при 660 млн. лв. за същия период на миналата година). Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за текущото полугодие са 207 млн. лв. (при 236 млн. лв. година по-рано). Към 30 юни 2018 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) на банковата система на годишна база са съответно 1.60% и 13.30 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във