Банкеръ Daily

Финансов дневник

Акционерите внесоха печалбата на "Тексим Банк" в резервите

Иглика Логофетова и Мария Видолова са изпълнителни директори на "Тексим Банк" АД

Цялата печалба на ТБ "Тексим Банк" АД - София за миналата година в размер на 120 000 лв., се внася във фонд "Резервен", стана ясно от протокола от проведеното на 22 юни редовно общо събрание на акционерите на кредитната институция. Решено е още натрупаната загуба от минали години да се покрие от неразпределената печалба от минали години и фонд "Резервен".

Акционерите гласуваха това предложение на мениджърите след като обсъдиха и приета докладите (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството и годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) за 2017 година.
Общото събрание освободи от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през изминалата година. В Надзорния съвет на банката влизат Апостол Апостолов - председател, Милен Марков - заместник-председател, Веселин Моров, Ивелина Шабан и Петър Христов. Възнагражденията на членовете на надзора през миналата година са на обща стойност 270 хил. лева.

Оперативното управление е в ръцете на Иглика Логофетова - председател на Управителния съвет, Ивайло Дончев - заместник-председател на УС и изпълнителен директор, Мария Видолова - изпълнителен директор, Темелко Стойчев - изпълнителен директор, и Димитър Жилев. на членовете на Управителния съвет са изплатени през миналата година възнаграждения в размер на 424 600 лева.

Банковата група включва "Тексим Банк" АД (банката майка) и контролираното от нея дъщерно дружество - УД "Тексим асет мениджмънт" ЕАД, в което е едноличен собственик. То пък от своя страна е организирало и управлява четири договорни фонда - "Тексим България", "Тексим Парични пазари", "Тексим Балкани" и "Тексим Комодити Стратеджи". Към края на миналата година компанията майка притежа 100% от дружествените дялове на "Тексим Проекти" ЕООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във