Банкеръ Daily

Финансов дневник

„ДСК Хоризонт“ – ново инвестиционно решение с целева дата

Атанас Божинов - ръководител „Продажби и маркетинг “ в дъщерната компания на Банка ДСК – „ДСК Управление на активи“

Атанас Божинов е ръководител „Продажби и маркетинг “ в дъщерната компания на Банка ДСК – „ДСК Управление на активи“. Той е професионалист с над 20 години опит в сферата на пенсионните и договорните фондове, от които 15 години в управлението на активи, придобити изцяло в „ДСК Управление на активи“.

 

Господин Божинов, какви са новите продукти, които може да предложите като алтернатива на депозитите?

Пазарните условия през последните години, които обуславят практически нулеви лихви за депозитите, направиха тази най-използвана и позната форма за управление на парите без икономически смисъл. В такава ситуация е естествена необходимостта банките да предложат други алтернативи на клиентите си, като различните видове инвестиционни фондове. От своя страна, клиентите, все повече ще търсят възможности да генерират допълнителна стойност за парите си и точно инвестиционните продукти могат да бъдат инструмента за това. В този процес на навлизане на нови продукти водещи са основно големите ритейл банки, т.е. силно ориентираните към масовия клиент. Тези от тях, които имат и компании за управление на активи в банковата си група, имат предимството да разработват и предлагат различни инвестиционни фондове, които пасват най-добре на спецификата на техните клиенти. Така например, традиционният интерес към спестяване и свързаното с това дългосрочно управление на пари, което е характерно за немалка част от клиентите на Банка ДСК, ни насочи към създаването на определен вид фондове, които предлагат оптимални възможности за тези клиенти. Най-новите фондове, които Банка ДСК и дъщерното й дружество „ДСК Управление на активи“ стартираха през септември, са първите от този вид на нашия пазар заради различния начин за управление на инвестициите във времето. Те предлагат възможност на клиента за дългосрочно спестяване и инвестиране на средства за постигане на определена негова цел в даден времеви хоризонт. Например, натрупване на средства за образование на децата, за пенсиониране, за значима покупка или всякаква друга лична финансова цел във времето, за която клиентът иска да се подготви и да предвид средствата за нея.

С какво се различават тези нови фондове от останалите, които се предлагат на нашия пазар?

Това са три фонда от типа Target-date funds или т.нар. фондове с „целева дата“. Затова и  нарекохме фондовете „ДСК Хоризонт“ с конкретна целева година след името – 2030, 2035 и 2040 г. Чрез тях клиентът може да спестява и инвестира оптимално средства за определена своя цел във времето, като през периода инвестициите на фонда се променят плавно, така че да са  най-подходящи за остатъчния срок до целевата дата. Специфично е, че средствата на клиентите формират портфейл от финансови инструменти, обвързани с два основни класа активи – акции и  облигации, и този микс се преструктурира периодично. Така, в началото, когато има по-дълго време преди планираното използване на средствата, се използва потенциала за натрупване на резултат от дългосрочния тренд на пазара на акции. С приближаването на целевата дата за използване на средствата, обаче делът на акциите в портфейла намалява и се увеличава делът на по-ниско рисковите инструменти, свързани с облигации. По този начин клиентът има  възможност да преследва по-голяма доходност в предстоящия по-дълъг времеви хоризонт, при поемането на по-голям риск, а с приближаването на целевата дата по-консервативните инвестиции ограничават възможните промени в стойността. Така той може да разчита на по-предвидима сума във фонда, която да изразходва за своята цел. След целевата дата този фонд продължава да работи като инвестира средствата максимално консервативно, без вложения обвързани с акции, а само в парични средства и инструменти, обвързани с облигации.

Как можем да инвестираме във фондове „ДСК Хоризонт“ и какви са стъпките?

В тези фондове може да инвестира всеки клиент и не е нужно той да познава в детайли и разбира финансовите инструменти и пазара. Това е продукт, чрез който може да постигне оптимален резултат за предвидения период и да разчита на по-предвидима стойност, когато трябва да използва тези средства след целевата дата. Управлението на инвестициите и плавната промяна в теглото на различните класове активи е ангажимент на професионални портфолио-мениджъри и на специализирана институция. Това означава, че не е нужно клиентът да предприема някакви действия през това време, да следи пазарите или пък да взема инвестиционни решения в една непозната за него сфера.

Във фондовете може да се влага както еднократна сума, така и да се натрупват периодични, по-малки суми - с размер и регулярност, каквито са най-удобни текущо за клиента.

Детайлна информация за „ДСК Хоризонт“, възможност за запазване на час за среща с експерт на Банка ДСК чрез онлайн форма, както и калкулатор за натрупване на средства във фонд са налични на уебсайта на Банка ДСК. (Договорни фондове (dskbank.bg) )

Съществено предимство за клиентите е, че тези продукти се предлагат в близо 200 офиса на Банка ДСК в цялата страна. Това, заедно с възможността за ползването им чрез онлайн банкирането, ги превръща в полезни нови форми за управление на средства, които освен това са и лесно достъпни за всеки.

Настоящата информация не е препоръка за инвестиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във