Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите по депозитите остават около нулата

Очаква се минимално понижение на лихвените проценти по депозити до края на годината, като това се отнася в по-голяма степен за депозитите, деноминирани в щатски долари, обяви Министерството на финансите. Прогнозите са на база анкета, в която участват търговски банки, инвестиционни посредници, пенсионно осигурителни дружества и управляващи дружества.

"Балансовите оценки по валути са малко по-ниски спрямо предходното тримесечие, когато посредниците имаха напълно неутрални очаквания. Те се реализираха по отношение на доларовите депозити, докато от своя страна процентите по депозитите в лева и евро отбелязаха съответно повишение и понижение. От гледна точка на факторите, определящи динамиката на лихвените проценти, запазването на стабилни темпове на нарастване на депозитната маса в банковата система, при забавяне на темпа на кредитиране на частния сектор при равни други условия, биха довели действително до понижение. През октомври това се случи с депозитите в лева и долари, докато възвръщаемостта по депозити в евро слабо се увеличи", се казва в доклада от проучването. 

Според последните данни на БНБ към 31 октомври средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове е отрицателен и пада до -0.05%, докато лихвите на спестяванията в евро са 0.05%. При домакинствата средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет е около 0.11%, а по тези в евро – 0.12 процента.

Лихвите по кредитите

Финансовите посредници очакват запазване на нивата или много слабо понижение на лихвените проценти по кредити (най-вече в лева) през четвъртото тримесечие. Балансовите оценки по групи посредници се различават. При инвестиционните посредници те сочат понижение на цената на заемите, а при управляващите дружества и пенсионно-осигурителните дружества - слабо повишение. Търговските банки са най-балансирани в оценките си, като очакват лихвените проценти по кредити в лева да се понижат малко повече спрямо тези в други валути. Подобна тенденция имаше през третото тримесечие, като тя вероятно може да се свърже с програмата за безлихвени заеми на физически лица, гарантирана от Българската банка за развитие. По нея към 1 декември са отпуснати около 95.5 млн. лв.

Дейността на банките

Очакванията на търговските банки относно основната им дейност (кредитирането) през последното тримесечие на 2020 г. се понижават съществено. Общият обем на отпуснатите за периода кредити ще бъде сходен с този от предходното тримесечие.

Предвид текущото развитие на пандемията и нарасналата несигурност, оценките за дългосрочните кредити за предприятия и домакинства се влошават в най-голяма степен. Същевременно, домакинствата ще заемат предимно в лева, където лихвените проценти остават по-ниски, а кредитирането в евро ще се свие.

Въпреки малко по-ниските консолидирани резултати очакванията относно обема на привлечените депозити остават умерено положителни. Домакинствата ще имат по-голям принос за увеличаването на депозитната маса в банките, но делът на дългосрочните депозити леко ще се понижи.

Нарастване на конкуренцията спрямо предходното тримесечие може да се очаква както между самите търговски банки, така и от страна на небaнковите финансови институции. От гледна точка на лизинговите компании и дружествата за кредитиране, това е обяснимо, предвид затягането на кредитните стандарти от банките. При небанковите институции възможна причина е традиционно възходящият завършек на годината на капиталовите пазари, които получиха допълнителен стимул от победата на Джо Байдън на президентските избори в САЩ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във