Банкеръ Weekly

През 2020-а:

Лихвите ще останат ниски

В края на декември паричната статистика на Българската народна банка (БНБ) отчете годишен ръст на кредитите от 7.4%, движен от увеличение на заемите на домакинствата с 9.5% и на кредитите към нефинансовите предприятия с 5.9 на сто. Положителен факт освен това е, че кредитирането бележи годишен ръст за тридесет и девети пореден месец, който е средно около 5.0% и е здравословен за българската икономика. Това отбелязват анализаторите на Райфайзенбанк (България) в редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към януари, с фокус върху банковия и паричния сектор. 

"Към края на декември относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) отбеляза спад с 3.8% спрямо нивото от края на 2018 г., като достигна 10.0%, което остава все още относително високо равнище. В рамките на кредитите към нефинансовите предприятия този дял беше по-значителен (12.7%), докато при кредитите към домакинствата - по-малък (7.3%). Очакваме задържане на дела на лошите и преструктурирани кредити на сравними нива през първото полугодие на 2020 г.", коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Припомняме, че към декември среднопретеглените номинални лихвени проценти по депозити и кредити останаха на ниски нива. Така по депозитите към декември процентът беше 0.2% годишно, а при кредитите 4.0 на сто. На фона на инфлация от 3.8% (декември-декември) реалната лихва по депозитите към декември бе отрицателна: -3.6%, а тази по кредитите клонеше към нулата: 0.1 процента.

"Сигналите, които дава Европейската централна банка са, че не се очаква скорошно повишение на основния лихвен процент. Това означава, че и лихвите в България през тази година ще останат на ниски нива", каза още Калчев.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във