Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите по депозитите за домакинства продължават да се понижават

По данни на Българската народна банка през септември 2019 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%, като запазва нивото си в сравнение със септември 2018 г. и с август 2019 година. Индексът ЛЕОНИА Плюс през септември 2019 г. e -0.48%. Спрямо септември 2018 г. той се увеличава с 0.01 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с август 2019 г. намалява с 0.04 пр.п.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през септември 2019 г. е 0.35%. Спрямо септември 2018 г. той се понижава с 0.43 пр.п., а спрямо август 2019 г. остава без промяна.

Депозити

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през септември 2019 г. в сравнение със септември 2018 г. спада с 0.04 пр.п. до 0.06%, а по тези в евро – с 0.07 пр.п. до -0.02%. В сравнение с август 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.03 пр.п., а по тези в евро намалява с 0.02 пр.п.

Сектор Домакинства. През септември 2019 г. спрямо септември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.03 пр.п. до 0.14%, а по тези в евро – с 0.02 пр.п. до 0.16%. В сравнение с август 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро спадат с 0.01 пр.

Лихвени проценти по салда

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове през септември 2019 г. е 0.01%, като запазва нивото си в сравнение със септември 2018 г., а по овърнайт-депозитите в евро нараства незначително до 0.01%. В сравнение със септември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.04 пр.п. до 0.10%, а по тези в евро се увеличава незначително до 0.13%.

Сектор Домакинства. През септември 2019 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро запазват достигнатите нива от 0.02%. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0.07 пр.п. до 0.24%, а по тези в евро – с 0.05 пр.п. до 0.21%. В сравнение със септември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 0.01 пр.п. до 0.05%, а по тези в евро се запазва на ниво от 0.07%.

Кредити

Сектор Нефинансови предприятия. През септември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до1 млн. евро, договорени в левове, се повишава спрямо същия месец на 2018 г. с 0.21 пр.п. до 4.23%, а по тези, договорени в евро, намалява с 0.37 пр.п. до 2.66%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.01 пр.п. до 3.64%, а по тези, договорени в евро – с 1.02 пр.п. до 2.01%. През септември 2019 г. спрямо август 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 0.09 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0.24 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се увеличава с 1.02 пр.п., а по тези, договорени в евро, намалява с 0.79 пр.п.

Сектор Домакинства. През септември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава в сравнение със септември 2018 г. с 0.18 пр.п. до 8.24%, а по тези в евро – с 0.56 пр.п. до 4.51%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.34 пр.п. до 2.98%, а по тези в евро – с 0.96 пр.п. до 3.44%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 0.04 пр.п. до 2.37%, а по другите кредити в евро – с 0.50 пр.п. до 2.19%.

През септември 2019 г. спрямо август 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.06 пр.п., а по тези в евро – с 0.60 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.12 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0.29 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.37 пр.п., а при тези в евро – с 0.80 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през септември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. намалява с 0.39 пр.п. до 10.06%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.39 пр.п. до 4.97%. През септември 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо септември 2018 г. с 0.32 пр.п. до 3.39%, а по жилищните кредити в евро – с 0.92 пр.п. до 3.81%. През септември 2019 г. в сравнение с август 2019 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове спада с 0.06 пр.п., а по тези в евро нараства с 0.70 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.12 пр.п., а по тези в евро – с 0.40 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Домакинства. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през септември 2019 г. в сравнение със септември 2018 г. се понижава с 0.25 пр.п. до 13.89%, а по овърдрафта в евро – с 0.54 пр.п. до 9.73%. През септември 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.17 пр.п. до 19.40%, а по тези в евро спада незначително до 17.56%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през септември 2019 г. спрямо септември 2018 г. намалява с 0.52 пр.п. до 7.32%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.45 пр.п. до 6.78%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.41 пр.п. до 3.69%, а при тези в евро – с 0.37 пр.п. до 4.87%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.69 пр.п. до 3.47%, а по другите кредити в евро спада с 0.52 пр.п. до 4.20%.

Сектор Нефинансови предприятия. През септември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.38 пр.п. до 2.89%, а по овърдрафта в евро – с 0.21 пр.п. до 2.60%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове се понижава с 0.25 пр.п. до 3.38%, а по тези в евро – с 0.40 пр.п. до 3.07%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във