Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕКОФИН обсъди бъдещата “финансова архитектура” за развитие

Европейската комисия представи предложението си за рамката на управление на Бюджетния инструмент за конвергенция и конкурентноспособност, съобщи в информационен бюлетин в началото на седмицата Министерството на финансите. Това се е случило в рамките на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси на Европейския съюз (ЕКОФИН), проведено на 10 октомври 2019-а в Люксембург. На него доклада си за бъдещето на европейската финансова архитектура за развитие е представила "групата на деветимата мъдреци" (High-Level Group of Wise Persons).

Бюджетният инструмент за конвергенция и конкурентноспособност (БИКК) е приложим за всичките страни членки на еврозоната и за държавите, приели доброволно валутния механизъм ERM ІІ (между които е и България, фиксирала курса на лева към еврото). Основната цел на инструмента или с по-прости думи - на бюджета на еврозоната, е да засили Икономическия и валутен съюз като повиши устойчивостта на отделните стопанства и на икономиката на блока на еврото като цяло. 

На заседанието в Люксембург финансовите министри са договорили подробностите за сравнително скромен бюджет за инвестиции и реформи в еврозоната, който ще бъде оформен до края на 2020-а и ще влезе в сила през 2021-а, информира председателят на еврогрупата Марио Сентено. Размерът на този бюджет ще е около 17 млрд. евро - в съответствие с дела на страните членки на блока в сумата,  предложена от Европейската комисия  в подкрепа на реформите - 25 млрд. евро. Националните правителства от еврорегиона са се съгласили също да увеличават при необходимост размера на бюджета чрез междуправителствено споразумение. Страните членки ще получават обратно под формата на финансиране от бюджета поне 70% от средствата, които са внесли. И ще внасят допълнително 25% за проектите, чието изпълнение е започнало.

Еврогрупата се е обединила и около мнението 80% от бюджетните фондове да се разпределят въз основа на два критерия - численост на населението и БВП на глава от населението. Останалите 20% могат да се използват за справянето със специфични предизвикателства пред страните от еврозоната, например за подкрепа на особено амбициозни реформи и инвестиции. Начинът на разпределение на бюджетните средства устройва България, защото е прост, прозрачен и справедлив. От българското министерство на финансите коментираха също, че е особено важно да се гарантира, че "мнението на държавите, които участват във валутния механизъм и които са част от инструмента, също ще бъде взимано под внимание". 

На заседанието си в Люксембург ЕКОФИН е обсъдила също и напредъка при изпълнението на плана за действие в борбата за пране на пари, представен през декември 2018-а, както и стратегическите приоритети, които ще ръководят дългосрочните действия на комисията. Министрите са направили равносметка и са отчели  пропуските, идентифицирани от ЕК в представения през юли пакет от доклади, включително и "постфактум" анализа на случаите за пране на пари с участието на банки от еврозоната. Те подчертават значението на прилагането на договорените реформи, по-специално на петото преразглеждане на директивата за борба с прането на пари (публикувана на 19 юни 2018-а в официалния журнал на ЕС), на новите капиталови изисквания за банките и на преразгледаната Европейска система за финансов надзор, както и на засилването на сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи.

Министрите са обменили  мнения и по основните елементи  в  преработената методика на Комисията за изготвяне на списък на „високорискови трети държави“ в областта на прането на пари и на финансирането на тероризма. След като методиката бъде установена, Комисията ще представи нов проект за списък на държавите под формата на делегиран акт. В петата директива за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, приета през май 2018-а, бяха  определени задължения за идентифициране на юрисдикции на трети държави, чиито механизми за справяне с тези престъпления показват стратегически слабости, поставящи финансовата система на ЕС под съществена заплаха.

Facebook logo
Бъдете с нас и във