Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавните предприятия застанаха на пътя ни към ERM II

Депутатите от икономическата комисия на  парламента отложиха приемането на Закона за публичните предприятия с аргумент, че той първо трябва да бъде обсъден на тристранен съвет, съобщи БНТ.

Това отлагане обаче може да попречи на  влизането  на България в чакалнята за еврозоната, предупреди зам.-министърът на финансите Маринела Петрова. Припомняме, че по план България трябваше да влезе в чакалнята на еврозоната през  юли.

Както "БАНЕРЪ" вече писа, промените в Закона за публичните предприятия предвиждат Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да промени практиката на корпоративното управление на българските държавни предприятия. 

Тази стъпка бе  предприета , след като на 22 август миналата година правителството одобри План  за действие, включващ поредица от мерки за реализация  на намеренията на България да се  присъедини  към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, включително подобряване на управлението на държавните предприятия. За целта дейността им ще бъде преразгледана. Заедно с това свързаното с тях национално  законодателство ще бъде приведено в съответствие с Насоките на ОИСР за корпоративното управление на фирмите -  собственост на държавата. Идеята е да бъде създадена хармонизирана правна рамка, в която публичните предприятия ще осъществяват своята дейност, при която правилата за корпоративно управление и оповестяване ще бъдат еднакви за всички компании с държавно участие, независимо от това, кой орган упражнява правата на държавата.

В тази връзка започна и изпълнението на проект "Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики" , свързан с  Програмата за подкрепа на структурни реформи на Европейския съюз. Изпълнител по проекта е Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

В съответствие с препоръките, дадени  от ОИСР, междуведомствена работна група разработи проект на Закон за публичните предприятия, който регламентира принципите и правилата за функциониране на публичните предприятия. В документа е предвидено да се преименува  Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и тя вече да е  Агенция за публичните предприятия и инвестициите.  Също  Българската агенция за инвестиции да се влее в нея.

С преходните и заключителни разпоредби на проекта се правят и изменения и допълнения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. С тях се създава възможност обособени части от имуществото на дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала им и  имущество  на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества, с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, да се продават чрез електронна платформа. Режимът на раздържавяване на обособени части се различава от този за имоти, който беше възприет при промените през август 2018 г. при приемане на електронната платформа - разпоредбата на чл. 3а от ЗПСК е задължителна и изисква всички имоти да се продават чрез електронна платформа. С промяната в чл. 3, ал. 1 се премахва Списъкът в  приложение № 1 към закона и всички търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала им или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала му, се приватизират след приемане на съответното решение от Народното събрание. А решения за раздържавяване  на  обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, вече ще  взема  Министерският съвет.

Предвидено е ограничено прилагане на закона по отношение на общинските публични предприятия, за да не се нарушават правата на общините за местно самоуправление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във