Банкеръ Daily

Финансов дневник

Общозастрахователният пазар с 19% ръст на брутната премия


В рубриката "Финансов дневник" започваме една поредица от статии на "БАНКЕРЪ" и "ПрайсУотърХаусКупърс България", които ще проследяват развитието на застрахователния  сектор у нас.
Близо четвърт век вече "БАНКЕРЪ" представя дейността на водещите дружества. А сега предлагаме първата класация на застрахователните компании, която обхваща финансовите резултати от двата сегмента - общо застраховане и животозастраховане. Тя подрежда дружествата по шест показателя: брутната записана премия; нетната печалба; покритието на застрахователните резерви; квотата на щетимост; комбинираната квота и платежоспособност ІІ.

Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2018 година. Днес публикуваме подреждането при дружествата от общото застраховане.


 

В Застрахователния сектор в България оперират 37 дружества. Към 31 декември 2018 г., 25 от тях са в сферата на общото застраховане, а 12 – в сферата на животозастраховането.

Най-големите десет застрахователя на общо застрахователния пазар имат 89.5% от общия брутен премиен приход към края на 2018 г. (88.4% към края на 2017 г.). Делът на най-големите пет животозастрахователни дружества в общия брутен премиен приход към края на 2018 г възлиза на 83.5% (84% към края на 2017 г.).

 


Общо застраховане

25 застрахователни дружества


ЗК "Лев Инс" АД

“ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД

ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”

ЗАД “Армеец” 

ЗД “Бул инс” АД

"Застрахователно дружество Евроинс" АД

"Дженерали Застраховане" АД

ЗАД "Алианц България" 

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД

"ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве'' ЕАД

ЗК "Уника" АД

ЗАД “Енергия”

ЗАД "Асет Иншурънс" АД

"Групама Застраховане" ЕАД

"ЗАД БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС" АД

"ОЗОФ Доверие ЗАД'' АД

"ЕИГ РЕ" ЕАД

"Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД

"Фи Хелт Застраховане" АД

ЗД "Съгласие" АД

"ЗК Медико – 21'' АД

ЗД "ОЗОК Инс'' АД

"Нова инс АД"

"Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания" ЗАД

"Застрахователна компания Юроамерикан" АД  

 


Общо застраховане


Брутната записана премия за общо застрахователния пазар през 2018 г. възлиза на 2.086 млрд. лв., което представлява ръст от 19% спрямо предходната година (1.752 млрд. лв.). Към 31 декември 2018 г. първите 10 застрахователя концентрират 89.5% от общо брутния премием приход на общозастрахователния пазар.
ЗК Лев Инс АД заема челната позиция с брутен премиен приход в размер на 280.2 млн. лв. или 13.4% пазарен дял, като се придвижва с една позиция нагоре спрямо 2017 г. когато челната позиция е заемало ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп. ДЗИ - Общо застраховане ЕАД е на втора позиция с 11.2% пазарен дял (две позиции нагоре спрямо четвърта позиция през 2017 г.), а на трета позиция застава ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп с 11.1%, като отстъпва от първото място, заемано през предходната година.

 

 

Източник: КФН

 

Нетната печалба в общото застраховане нараства с 42.5% през 2018 г. като достига до 91.1 млн. лв. (спрямо 63.9 млн. лв. през 2017 г.). ЗАД Алианц България АД заема първата позиция със 17% от печалбата в сектора за 2018 г., като увеличава нетния си доход с 84.4% спрямо предходната година. ДЗИ - Общо застраховане ЕАД заема второ място в класацията с 15% от печалбата в сектора за 2018 г., като бележи ръст от 12% спрямо 2017 г. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп e на трето място с 11% от печалбата в сектора за 2018 г., като увеличава нетния си доход със 63% спрямо 2017 г.

Източник: КФН

 

Покритие на застрахователните резерви

Покритието на застрахователните резерви представлявасъотношението на инвестициите в акции, дългови ценни книжа, дялове в инвестиционни фондове, депозити в банки, други предоставени заеми, дял на презастрахователите в резервите от една страна, спрямо техническите резерви на застрахователите от друга.

С най-високо съотношение от десетте водещи дружества към края на 2018 г. е ЗАД Алианц България АД (116.1%), следвано от „Дженерали застраховане“ АД (104.8%) и ЗАД “Армеец” (100.1%). Към края на 2017г., с най-висока стойност на този коефициент от топ 10 е било ДЗИ - Общо застраховане ЕАД (118.5%). По-високите нива на този показател в групата Други се дължи на серия от фактори, включващи висока степен на презастраховане, начална фаза на застрахователна дейност и други.

Източник: КФН

 

Квота на щетимост

Квотата на щетимост представлява съотношението на разходите за изплатени застрахователни претенции спрямо нетно спечелените премии и е важен индикатор за застрахователите, тъй като показва доколко спечелените премии покриват разходите за щети.

С най-висока квота на щетимост сред топ 10 на общозастрахователните дружества към края на 2018 г. са ЗАД ОЗК Застраховане АД (101.4%), следвани от ЗД Булинс АД (92.7%) и ЗК Лев Инс АД (85.1%). Към края на 2017г. ОЗК Застраховане АД отново са били с най-висока стойност на квотата на щетимост в топ 10 (91.8%).  

Източник: КФН

 

Комбинирана квота

Комбинираната квота включва както разходите за застрахователни обезщетения, така и аквизиционните и административните разходи, съотнесени към нетно спечелените премии. Общата сума на спечелените премии, разходите за обезщетения, аквизиционни и административни разходи образува така наречения технически резултат на застрахователите.

С най-висока комбинирана квота сред десетте водещи общозастрахователните дружества на база премии към края на 2018 г. са ЗАД ОЗК Застраховане АД (135.8%), следвано от ЗД Булинс АД (128.6%) и ЗК Лев Инс АД (114.5%). Към края на 2017 г. трите дружества (от топ 10) с най-висока стойност на този показател са били ЗАД ОЗК Застраховане АД (128.5%), и ЗК Лев Инс АД (109.0%). Квотата на щетимост и комбинираната квота индикират, че разходите за застрахователни претенции определят до голяма степен стойностите на комбинираната квота, а от там и ефективността на дружествата.

Източник: КФН

 

Платежоспособност II

Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) показва необходимия капитал, който всяко едно застрахователно дружество трябва да поддържа, за да покрие застрахователните и финансови рискове, на които е изложено, съгласно изискванията на застрахователната регулаторната рамка, приложима в ЕС - Платежоспособност II.

 

Източник: КФН

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Милена Радева, Павел Пирински, Атанас Ненов и Петър Кабакчиев от консултантския и одит отдели на фирмата. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на КФН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във