Банкеръ Daily

Финансов дневник

В какво финансово състояние са общините?

 Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната е 34, при 38 в края на 2017 г. и 42 година по-рано. Това става ясно от анализ на данните в края на третото тримесечие на 2018 г. спрямо края на 2017-а., изготвен от Министерството на финансите. Данните сочат, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната нараства до 40,59 % спрямо 38,39 % в края на 2017 г., но остава по-нисък спрямо същия период на миналата година, когато е 42,08 %.   

Приходите превишават разходите за местни дейности към края на третото тримесечие на 2018 г. при 18,1 % от общините или при 48 общини, намаление спрямо същия период на миналата година, когато са били 20 % или 53 общини. В края на 2017 г. този резултат се наблюдава само при 9 % от всички общини или 24 общини. Наличните в края на септември 2018 г. задължения за разходи към годишния размер на разходите на общините намалява до 3,9 % (при 4,6 % към 30.09.2017 г. и 7,2 % към 31.12.2017 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 86, при 84 за същия период на миналата година и 63 към края на 2017 година. Към 30.09.2018 г. в 19 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 25 общини за същия период на миналата година и 27 към 31.12.2017 г.). Като цяло, приходите на общините са около 40 % от общия размер на постъпленията им (приходи и трансфери), като делът на общините с равнище на този показател над средното за страната е 14,3 % (около 38 общини).

Просрочените задължения на общините към 30.09.2018 г. са в размер на 141,1 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 132,2 млн. лв., като са формирани от 132 общини, представляващи 49,8 % от общия брой общини. Над 50 %, или 133 общини, завършват третото тримесечие на 2018 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 36,6 % или 97 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 39,1 млн. лева. В същото време 48 общини, представляващи 18,1 % от всички, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 18,1 млн. лева. Само 4 общини (Генерал Тошево, Ябланица, Разград, Котел) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 3,1 млн. лв. и съставляват около 2,4 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.09.2018 г. възлизат на 1 353,0 млн. лв., в т.ч. 589,8 млн. лв. вътрешен (43,6 %) и 763,2 млн. лв. (56,4 %) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции - 1 145,5 млн. лв. (84,7 %), са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. Дългът на Столична община формира 53,1 % от общия размер на дълга. Спрямо края на 2017 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции се увеличава с 91,2 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешния дълг с 6,1 млн. лв. и увеличение на размера на външния дълг с 97,3 млн. лв.

През месец август 2018 г., на основание чл. 130е, ал. 4 във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси, министърът на финансите съгласува план за финансово оздравяване на община Стамболово.

Препоръчително е общините да приемат и изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така те ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във