Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Министерският съвет прие Доклад за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2016 г. за периода май - октомври. За настоящата година препоръките към България са четири и са в областите с макроикономически дисбаланси - фискална политика, банков и небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността. Те до голяма степен препокриват препоръките от 2015 година. Отчетът показва, че голяма част от мерките са изпълнени в срок или са във фаза приемане от Народното събрание.

Правителството отмени ПМС №71 от 2014 г., с което са утвърдени стандарти за вътрешен одит в публичния сектор. Причината за това е, че с приетите изменения и допълнения на Закона за вътрешния одит в публичния сектор при осъществяване на дейността по вътрешен одит беше въведено прилагането на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издадени от Института на вътрешните одитори в Алтамонте Спрингс, Флорида, САЩ и е отпаднало законовото основание Министерският съвет да утвърждава стандарти.

 

Прокуратурата обяви обществена поръчка за застраховане служебните автомобили на ведомството. Откритата процедура  е за предоставяне на застрахователни услуги по застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите", "Автокаско" и доброволна застраховка "Злополука на водача и пътниците в МПС" за служебни МПС. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е общо 181 705 лв. без ДДС. От тях по застраховка ГО са 150 000 лв., по "Каско" са 14 994 лв., а по злополука - 16 711 лева. Крайният срок за получаване на оферти е 11 януари 2017 г.,17:00 часа.

 

До края на декември заявяваме пред работодателя данъчните облекчения за деца, напомнят от Националната агенция за приходите. Сумата от годишната данъчна основа се намалява в зависимост от броя на децата, като започва от 200 лв. за едно и достига до 600 за три и повече не навършили пълнолетие деца. Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или над 50% степен на увреждане.

 

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите и предостави 5 млн. лв. по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд, като общият им размер за 2016 г. стана 26 млн. лева. С предоставянето на средствата се цели да бъдат изплатени част от натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, притежаващи лихвоточки и включени в окончателни списъци при общините след придобиване на жилища или започнали изграждането на такива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във