Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Имена


  • “С ог­лед да се съх­ра­ни до­ве­ри­е­то във фи­нан­со­ва­та и в час­т­ност в бан­ко­ва­та сис­те­ма и да се на­ма­лят мак­си­мал­но дъл­гос­роч­ни­те от­ри­ца­тел­ни ефек­ти вър­ху ико­но­ми­ка­та в слу­чаи, по­доб­ни на кри­за­та с КТБ АД, е це­ле­съ­об­раз­но да се тър­сят бър­зи и ефек­тив­ни ре­ше­ния, на­со­че­ни към оси­гу­ря­ва­не на дос­тъп на вло­жи­те­ли­те до тех­ни­те га­ран­ти­ра­ни сред­с­т­ва, ко­и­то са бло­ки­ра­ни.” То­ва за­я­ви ви­цеп­ре­зи­ден­тът на Ев­ро­пейс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка Ви­тор Кон­с­тан­цио по вре­ме на сре­ща­та си с пред­се­да­те­ля на КФН Сто­ян Мав­ро­ди­ев във Фран­к­фурт на 30 ок­том­в­ри. Кон­с­тан­цио е из­ра­зил го­тов­ност, ако Бъл­га­рия по­ис­ка, ЕЦБ да й пре­дос­та­ви ек­с­пер­т­на по­мощ за под­гот­вя­не на въз­мож­ни про­ме­ни в бан­ко­во­то за­ко­но­да­тел­с­т­во - ако има по­ли­ти­чес­ки кон­сен­сус за не­об­хо­ди­мост­та от та­ки­ва.

  • Проб­ле­мът с бю­джет­ния де­фи­цит, кой­то до края на ав­густ 2014 го­ди­на дос­тиг­на 1.3 млрд. лв., се за­дъл­бо­ча­ва. То­ва по­соч­ва “Рай­фай­зен­банк (Бъл­га­рия)” ЕАД в ре­дов­ния си ме­се­чен за ико­но­ми­ка­та на стра­на­та ана­лиз с ко­мен­тар към сре­да­та на ок­том­в­ри. “То­ва е с 1.1 млрд. лв. над де­фи­ци­та за осем­те ме­се­ца на ми­на­ла­та го­ди­на. При то­ва те­зи дан­ни не от­чи­тат сред­с­т­ва­та, ко­и­то тряб­ва да бъ­дат вло­же­ни за ре­ша­ва­не на ка­зу­са с КТБ, ни­то евен­ту­ал­ни стъп­ки към смек­ча­ва­не на струк­тур­ни проб­ле­ми: в енер­ге­ти­ка­та, здра­ве­о­паз­ва­не­то и др.”, ко­мен­ти­ра ико­но­ми­чес­ки­ят ана­ли­за­тор на “Рай­фай­зен­банк” Емил Кал­чев. Спо­ред ана­ли­за­то­ри­те на бан­ка­та, един­с­т­ве­ни­ят въз­мо­жен из­ход е еми­сия на нов пуб­ли­чен дълг.

  • “Под­гот­вя­ни­ят за­ко­ноп­ро­ект за КТБ от Де­лян Пе­ев­с­ки и Йор­дан Цо­нев е ка­то “по­ве­де­ние на гу­зен не­го­нен бя­га”, от­бе­ля­за Ос­ман Ок­тай, бивш за­мес­т­ник-пред­се­да­тел на Дви­же­ни­е­то за пра­ва и сво­бо­ди (ДПС), пред БНР. Спо­ред не­го по то­зи на­чин ДПС се опит­ва да по­е­ме фал­ши­ва ини­ци­а­ти­ва, за да по­ка­же, че ня­ма ни­що об­що с Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка. “А то­ва не е та­ка”, за­я­ви още Ок­тай.

  • Бив­ши­ят фи­нан­сов ми­нис­тър Му­ра­вей Ра­дев оп­ри­ли­чи за­ко­ноп­ро­ек­та “Цо­нев-Пе­ев­с­ки” на то­ва Ал Ка­по­не да ор­га­ни­зи­ра ми­тинг сре­щу су­хия ре­жим в САЩ. По ду­ми­те му БНБ е прех­вър­ли­ла “го­ре­щия кар­тоф КТБ” на пар­ла­мен­та, а се­га тряб­ва да се из­бе­ре по-мал­ко­то зло - да бъ­де обя­ве­на във фа­лит или да се ста­би­ли­зи­ра та­зи бан­ка. Спо­ред Му­ра­вей Ра­дев по-мал­ко­то зло е КТБ да бъ­де оз­д­ра­ве­на.

  • “Ре­ше­ни­е­то за бъ­де­ще­то на КТБ е ос­та­ве­но на На­род­но­то съб­ра­ние, за­що­то Бъл­гар­с­ка­та на­род­на бан­ка е аб­ди­ки­ра­ла от за­дъл­же­ни­я­та си и чле­но­ве­те на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет прос­то тес­т­ват пра­га на тър­пи­мост на бъл­гар­с­ко­то об­щес­т­во”, смя­та ана­ли­за­то­рът Ге­ор­ги Ата­на­сов от Бъл­гар­с­кия фи­нан­сов фо­рум.

Facebook logo
Бъдете с нас и във