Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор


  • Фон­дът за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те е го­тов да из­п­ла­ти де­по­зи­ти­те в пос­та­ве­ната под спе­ци­а­лен над­зор КТБ вед­на­га щом ли­цен­зът й бъ­де от­нет. То­ва уве­ри пред пар­ла­мен­тар­на­та бю­джет­на ко­ми­сия ди­рек­то­рът на фон­да Ро­сен Ни­ко­лов и уточ­ни, че фон­дът е пре­ми­нал три стрес тес­та. Ка­зу­сът с бан­ка­та е бил из­не­над­ващ за не­го. Ни­ко­лов обяс­ни, че ве­че е нап­ра­ве­на про­вер­ка на де­по­зит­на­та ба­за и фон­дът има тех­ни­чес­ка­та го­тов­ност да за­поч­не из­п­ла­ща­не­то на га­ран­ти­ра­ни­те де­по­зи­ти.

  • Все по­ве­че бъл­га­ри пла­щат по­куп­ки­те си с кар­та, по­каз­ва про­уч­ва­не на Visa Ев­ро­па за наг­ла­си­те на бъл­га­ри­те към раз­лич­ни­те на­чи­ни на пла­ща­не. Об­що 37% от бъл­га­ри­те би­ха пла­ти­ли с кар­та по­куп­ки на стой­ност над 30 лв., а 13% пред­по­чи­тат елек­т­рон­ни­те раз­п­ла­ща­ния и за по­куп­ки на по-мал­ка стой­ност. От ан­ке­ти­ра­ни­те 45% от­го­ва­рят, че би­ха из­б­ра­ли да пла­щат с кар­та, ако има POS тер­ми­нал в ма­га­зи­на, а 48% са до­вол­ни, че не тряб­ва да се съ­об­ра­зя­ват с то­ва има ли бан­ко­мат наб­ли­зо. Поч­ти 20% би­ха се от­ка­за­ли да па­за­ру­ват от ма­га­зин, в кой­то не мо­гат да пла­тят с кар­та.

  • Го­диш­на­та ин­ф­ла­ция в ев­ро­зо­на­та ле­ко е ус­ко­ри­ла тем­па си - до 0.4% през ок­том­в­ри, по­каз­ва пред­ва­ри­тел­на оцен­ка на Ев­рос­тат. През сеп­тем­в­ри ин­ф­ла­ци­я­та във ва­лут­ния съ­юз бе 0.3 на сто, след ка­то през юли и ав­густ ве­че бе от­че­тен темп от 0.4 на сто, а точ­но пре­ди го­ди­на по­ка­за­те­лят дос­тиг­на 0.7 про­цен­та. Ус­ко­ре­ни­е­то през ок­том­в­ри се дъл­жи на пос­къп­ва­не на ус­лу­ги­те и на хра­ни­те, спо­ред дан­ни­те на Ев­рос­тат.

  • Ита­ли­ан­с­ки­ят ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та Пи­ер Кар­ло Па­до­ан очак­ва мес­т­ни­те кре­ди­то­ри да на­ме­рят па­зар­ни ре­ше­ния за нуж­ди­те си от до­пъл­ни­те­лен ка­пи­тал, след ка­то про­вер­ки­те на Ев­ро­пейс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка ус­та­но­ви­ха, че ня­кои от тях имат не­дос­тиг. Стрес-тес­то­ве­те на ЕЦБ кон­с­та­ти­ра­ха, че две ита­ли­ан­с­ки бан­ки - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA и Banca Carige SpA тряб­ва да си на­ба­вят до­пъл­ни­те­лен ка­пи­тал, за да от­го­во­рят на ре­гу­ла­тор­ни­те изис­к­ва­ния. Те раз­по­ла­гат с по-мал­ко от две сед­ми­ци, за да из­гот­вят пла­но­ве как пла­ни­рат да се слу­чи то­ва.

  • Кре­ди­ти­ра­не­то на до­ма­кин­с­т­ва­та и фир­ми­те в ев­ро­зо­на­та през сеп­тем­в­ри се сви­ва с 1.2 на сто, по­каз­ват дан­ни­те на Ев­ро­пейс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка. Бан­ки­те от валутния блок, осо­бе­но те­зи в стра­ни­те, ко­и­то най-сил­но пос­т­ра­да­ха от кри­за­та, са за­тег­на­ли от­пус­ка­не­то на за­е­ми в от­го­вор на по-стро­ги­те ре­гу­ла­тор­ни ка­пи­та­ло­ви изис­к­ва­ния и про­вер­ка­та за със­то­я­ни­е­то на сек­то­ра.

Facebook logo
Бъдете с нас и във