Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Пощенска банка удължи срока на погасяване на бързите потребителски кредити с поръчител от пет на десет години. При кредитите без поръчител срокът на погасяване остава пет години. В момента бързият потребителски кредит се предлага и с промоционална лихва от 10.5% за първата година. Кредитът може да бъде със или без поръчител. Размерът на заема е до 10 хил. лева. Лихвата за остатъчния период при кредит без поръчител също е промоционална - с 1% по-ниска от стандартната.

Банка Пиреос България предлага от 17 юли до средата на август 2006 г. специална лятна оферта за лесна и бърза проверка на размера на вноските по жилищните кредити. Желаещите да вземат заем за жилище в евро могат да се информират чрез SMS какъв би бил размерът на месечните им плащания. Жилищните кредити на Банка Пиреос в евро - за покупка на недвижим имот, за строителство и за ремонт и за довършителни работи, са с 0% лихва за първите шест месеца и с 6.4% лихва за остатъка от периода.

Обединена българска банка е първата банка, която създаде своя мелодия (ring-tone) за мобилни телефони. Тя е от клипа за потребителски кредит на банката и вече може да бъде свалена безплатно от клиентите на трите мобилни оператори МТел, Глобул и ВиваТел от сайта на ОББ или от промоционните банери в gbg.bg, Fresh.bg и Abv.bg. Музикалното оформление на клипа е дело на Николай Маджаров, известен като Ди Джей Кик.

Ейч Ес Би Си (HSBC), една от водещите финансови институции в света, обяви, че ще използва новия бизнес софтуер Стратегическо управление на Експириънс Скорекс, лидер в предоставянето на системи за аналитични решения, който е представен и у нас с поделението си Експириънс Скорекс България. Световната банка Ейч Ес Би Си ще го внедри в мрежата си за обработка на заявленията за отпускане на кредити. С новия софтуерен продукт се осигуряват възможности за последователно използване на скоринг модели, за сегментиране на портфейла от банкови клиенти и за подобряване на управлението на кредитния риск.

Комисията за финансов надзор лицензира Агро Финанс АДСИЦ, София, като дружество със специална инвестиционна цел за инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Учредители на компанията са ЗПАД Булстрад с 30%, ЗАД Булстрад Живот с 20%, Ти Би Ай Кредит с 20% и Ти Би Ай Инвест с 10% дялово участие.

На второ четене в КФН бе приета Наредбата за изисквания към счетоводната отчетност на застрахователите, с която се прецизират формата и съдържанието на счетоводните отчети, както и справките, докладите и приложенията, изискуеми по силата на Кодекса за застраховането. Уточнена е и рамката на годишните финансови отчети на здравноосигурителните компании. Чрез наредбата надзорът въвежда и правила за оценка на активите на застрахователите и здравноосигурителните дружества, систематизират се изискванията да предоставяне на статистическа информация.

Комисията за финансов надзор ще сформира звено за вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор и програмата, приета от правителството в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията. Във връзка с това надзорната комисия ще промени и допълни правилника за дейността си. На пряко подчинение на председателя на КФН Апостол Апостолов ще бъде ръководителят на звеното за вътрешен одит, както и инспекторатът, осъществяващ вътрешния контрол в държавната институция, който ще проверява законосъобразността на действията на служителите в администрацията.

Застрахователят Евроинс подкрепи наш отбор на световната олимпиада по математика. В 10-ото юбилейно издание (от 14 до 21 юли) на едно от най-известните международни състезания за ученици до 14-годишна възраст в Хонконг за пръв път участва тимът от столичното 125-о СОУ Проф. Боян Пенев. Застрахователната компания Евроинс осигури част от финансовите средства за отпътуване на математическия отбор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във