Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКБ СТЪПВА НА БОРСАТА

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) е четвъртата кредитна институция у нас след ДЗИ Банк, СИБАНК и Централна кооперативна банка, чиито акции ще се търгуват на Българската фондова борса. Сделки с тях ще могат да се сключват от 4 април.
В момента Българо-американски инвестиционен фонд притежава 99% от капитала на БАКБ, или 12.81 млн. лева. Според съобщението на финансовите консултанти по сделката Кредитанщалт Инвестмънт Банк и Ейч Ви Би Банк Биохим на борсата ще бъдат предложени 3.75 млн. броя акции на БАКБ, всяка с номинал от 1 лев. Това е 29% от капитал на кредитната институция, чийто общ размер е 12.94 млн. лева.
Ще припомним, че ако физическо или юридическо лице придобие, чрез операции на фондовия пазар, десет и повече процента от капитала на една банка, то трябва да получи разрешение от БНБ (в рамките на шест месеца), за да ги задържи. В противен случай е длъжно да продаде част от книжата, така че делът му да падне под 10% от капитала на банката. БНБ има право да изисква информация за собствениците на всички дружества, които притежават три и повече процента от акциите на една банка. Това изискване позволява на БНБ да изясни дали дружества, които държат под 10% от капитала на дадена кредитна институция, не са свързани лица и по този начин я контролират, без да са получили право за това.
Цените на акциите, при които се очаква да започне търговията, са между 24.5 лв. и 33.5 лв. за ценна книга. Това са доста амбициозни нива, като се има предвид, че за 2005 г. собственият капитал на банката е 77.76 млн. лв., или близо шест пъти повече от акционерния, който е 12.94 млн. лева. За 2005 г. банката отчете печалба от 24.14 млн. лв., която по решение на общото събрание е изцяло заделена във фонд Резервен.
В проспекта за акциите Кредитанщалт Инвестмънт Банк и Ейч Ви Би Банк Биохим са посочили, че БАКБ е специализирана в предоставянето на финансиране на малки и средни предприятия в различни сектори на икономиката, включително и отраслите на туризма и строителството. Банката също така отпуска ипотечни кредити на физически лица. Според данните, публикувани от БНБ, за 2005 г. БАКБ е 21-ата банка в България по размер на общи активи, 12-а по размер на капитала и за последните две години е с най-висока възвръщаемост на активите от всички кредитни институции у нас.
Това, което може да охлади ентусиазма на потенциалните купувачи, е високото съотношение на отпуснатите заеми към активите на БАКБ - 75.1 процента. То предполага високи печалби и възвръщаемост на капитала и на активите, но и крие доста сериозен риск от загуби при едно рязко влошаване на качеството на кредитния портфейл. Всъщност в проспекта за продажба на акциите на БАКБ финансовите консултанти коректно са отбелязали: Инвестициите в акции са високорискови. Преди да вземат решение, инвеститорите следва да се запознаят с Проспекта на български език за вторично публично предлагане на акциите (регистрирани за борсова търговия) от 23 март 2006 г. или съответно с Информационния меморандум от 23 март 2006 година. Акциите са специфична инвестиция и сделки с акции следва да се извършват от лица с познания в сферата на финансовите инвестиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във