Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

БФБ-София АД публикува покана за избор на банка, в която да се депозират 1.6 млн. лв. за срок от три месеца. До участие се допускат кредитни институции, на които е присъден дългосрочен кредитен рейтинг над минималните нива, определени в наредба на Комисията за финансов надзор. Офертите се приемат до 7 януари.


nbsp;


Публикуваният през седмицата одитен доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета на БНБ за 2102-а констатира, че при съставянето и изпълнението му няма съществени нарушения. Превишението на приходите над разходите на БНБ за 2012-а, дължимо към държавния бюджет, е в размер на 105 834 хил. лв. и е внесено в хазната в законоустановения срок. Управлението на брутните международни валутни резерви през годината е извършено в съответствие с изискванията на Закона за за БНБ, се казва в доклада на Сметната палата.


nbsp;


Над 65.1 млрд. лв. са преминали през ноември през системата на БНБ за незабавни големи плащания. Сумата е два пъти по-голяма от планираните приходи по консолидирания бюджет за 2014-а. Само около 15.9 млрд. лв. от нея са на клиенти на банките. Останалите 49.2 млрд. лв. са междубанкови сделки и търговия с държавни ценни книжа.


nbsp;


Подписката за конвертируеми облигации на Централна кооперативна банка АД приключи предсрочно на 10 декември 2013-а.Всички предложени 36 000 броя ценни книжа бяха записани и тяхната обща номинална и емисионна стойност в размер на 36 000 000 евро беше внесена изцяло по набирателната сметка, открита в УниКредит Булбанк АД.


nbsp;


Корпоративна търговска банка АД-София е продала акциите си от капитала на Агро финанс АДСИЦ, съобщиха от кредитната институция. Акциите, обект на продажба,са 2 392 589 броя и представляват 7.4259% от капитала на АДСИЦ-а. Сделката е сключена на пода на БФБ на 6 декември и е минала на цена 2.35 лв. за акция. Средната цена на търговия през тази година е 2.318 лв., така че би могло да се каже, че цената на продажба е добра. След нея Корпоративна търговска банка АД вече не притежава акции от капитала на Агро финанс АДСИЦ.


nbsp;


На свое заседание от 11 декември 2013 г. КФН взе решение да разреши на ДЗИ - Общо застраховане ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Гърция.


nbsp;


Последните изменения в Данъчноосигурителния процесуален кодекс от началото на декември предвиждат да се промени редът за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски. Съгласно новия ред ще се плащат първо просрочените главници за данъци и осигурителни вноски и чак след това лихвите по тях. По този начин се ограничава начисляването на лихви за просрочие и натрупването на нови задължения.


nbsp;


Европейската комисия планира да задължи всички страни членки на Европейския съюз да се включат до 2017 г. в механизъм за събиране и обмен на информация за доходите от заплати, застраховки Живот, пенсии и имоти. Предложението бе одобрено по време на гласуване в Европейския парламент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във