Банкеръ Daily

Финансов дневник

13 топ въпроса по системата "бонус-малус" - II част

5.    Защо системата "бонус-малус" се въвежда равнопоставено за всички, а не предвижда  първоначално  отстъпки за водачи без нарушения (напр. със т.нар. "златен талон") и утежнения за водачи с нарушения в период от примерно 5 години назад? Въвеждането на система "бонус-малус" предполага адресатите на нормативния акт да са наясно  за последиците от своите действия, за да могат да съобразят поведението си с евентуалното им  настъпване, затова не се предвижда деяния, които са извършени преди влизането на наредбата в сила да се взимат предвид. През следващата 2020 г. и след приемането на наредбата за "Бонус-малус"  и обнародването й в Държавен вестник ще има нулев период (измерен в месеци или година), в който ще се събират данни за нарушенията, които всеки водач на автомобил  извършва на пътя, а самата система  се очаква да започне да функционира през 2021 г.

6.    Защо класовете за "малус" предвиждат утежнение до 400 %, а класовете за "бонус" предвиждат отстъпка до 23/25%? Един от принципите, на който се основава системата "Бонус-малус" е финансова неутралност. Това означава, че тя не трябва да води сама по себе си нито до увеличаване, нито до намаляване на общия размер на застрахователните премии, събирани при сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, а само да преразпределя тежестта между по-рисковите и по-малко рисковите водачи. Съобразно направените анализи се очаква преобладаващата част от водачите (между 70 и 80%) да бъдат в групата на нискорисковите, които се ползват от отстъпка от премията. За да могат да бъдат събрани средствата за финансиране на отстъпката, надбавката върху премията на високорисковите водачи трябва да бъде достатъчна. Следва да се има предвид, че в групата  на най-високите класове за малус се очаква да бъдат по-малко от пет процента от водачите на МПС и това ще бъдат лицата, извършващи престъпления или тежки нарушения при  движението си  по пътищата. "Бонус-малус" системата нито облагодетелства, нито ощетява застрахователите, При тях реално пари в повече няма да остават. Парите трябва само да се преразпределят. Ако 70%-80% от водачите са изрядни и те трябва да получат 23% бонус, то той ще се формира едва от 20 % от водачите, които имат по-високо рисково поведение.Ще рече, че  ако имаме 10 водачи , от които на 8 трябва да дадем, а на 2 да вземем, то от двама трябва да се вземат по 4 лв., за да се дадат на 8 човека по 1 лв. 

7.    Хората от  бранша коментират, че 80% от шофьорите ще получат отстъпки. Възможно ли е това да затрудни допълнително компаниите, при положение, че именно задължителната полица "Гражданска отговорност" има най-голям дял? "Бонус-малус" системата следва да се самофинансирa, като не се изкривява средната годишна премия, което означава, че се създават условия за справедливо коригиране на застрахователна премия по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, като не се дава превес на интересите на застрахователите пред тези на гражданите. На база на получените разпределения са определени и премийните множители -  по начин, който гарантира, че съществува равновесие  във всяка бъдеща година на функциониране на системата.

8.    Как и за какви нарушения ще се формира коефициентът за отделните водачи?

Нарушенията, които ще се вземат предвид за определяне на "бонус-класа" на водачите са изброени изчерпателно в Приложение № 1 към проекта на наредба. Те включват преди всичко административните нарушения по Закона за движението по пътищата, които в най-голяма степен допринасят за причиняване на пътнотранспортни произшествия, а също така и престъпления по Наказателния кодекс, които в преобладаващата си част са свързани с настъпили пътнотранспортни произшествия от които са били причинени материални щети, телесни повреди или смърт на физически лица. Някои примери за нарушения са:
•    превишаване на ограничението на скоростта с повече от 20 километра в час;
•    изпреварване, създаващо непосредствена опасност за движението;
•    отнемане на предимство;
•    опасни маневри;
•    управление на моторно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотични вещества или техни аналози.
Всяко  от административните нарушения или престъпления, които имат отношение към определянето на "бонус-малус" класа носи съответния брой "малус" точки, като всяка "малус" точка води до увеличаване на класа на водача с една степен нагоре. Например, ако водач се намира в базовия клас 6, при влизане в сила на наказателно постановление или електронен фиш за превишаване на скоростта в населено място с между 21 и 30 км/ч – нарушение, за което се предвиждат 3 малус точки, неговият клас ще се промени на 9 клас. Такъв би бил случаят ако водачът е шофирал с повече от 70 километра в час на обикновена градска улица, където ограничението е 50 километра в час или с повече от 90 километра в час на бул. "България" където ограничението е 70 километра в час.

 

9.    Как се определя коефициентът, с който се коригира застрахователната премия?
Гаранционният фонд, на база на  информацията, получена чрез електронен обмен на данните относно влезлите в сила актове за налагане на наказания на административните нарушения и престъпленията, предвидени в наредбата, определя коефициента на корекция, като по този начин се изключва рискът от субективизъм. Съгласно предложения проект коефициентът, с който се коригира застрахователната премия по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се определя автоматизирано от информационната система на Гаранционния фонд и съответства на коефициента на най-високия "Бонус-малус" клас между определените класове на собственика/собствениците и на водача/водачите на МПС, вписан/и в застрахователната полица.

10.    Защо за електронната проверка на личен "бонус-малус" клас се изисква ПИК или КЕП?
Изискването за използване на Персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция по приходите или Квалифициран електронен подпис за искане на информация относно личния "бонус-малус" клас посредством безплатна електронна услуга, предоставяна от Гаранционния фонд е предложено във връзка с необходимостта за спазване на правилата за идентификация на лицата при достъп по електронен път до данни в регистрите, отнасящи се до тях. Лицата имат право на достъп по електронен път до всички данни в регистрите и в  базите данни, отнасящи се до тях, след като се идентифицират по надлежния ред. Проектът на наредба предвижда и алтернативна възможност за заинтересованите лица, които не разполагат с такива кодове за идентификация, да получават информация относно личния си "бонус-малус" клас посредством застраховател или застрахователен посредник, след като се идентифицират с личен документ по смисъла на Закона за българските лични документи. Направеното предложение е тази проверка също така да бъде безплатна.

12.    В началото на декември дойдоха предложения държавата да избере по-плавната 20-степенна скала за системата бонус-малус и да промени текстовете така, че неизрядните шофьори да могат да получат базовата цена след максимум 5 години без нарушение на пътя. Какво мисли КФН по този въпрос?
Всички предложения, които са отправени по проекта на Наредба за системата "бонус-малус" предстоят да бъдат внимателно разгледани и обсъдени от трите институции -  КФН, МВР и МТИТС. Приемането на окончателния проект ще бъде публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и интернет страниците на трите институции за стартиране на законоустановения срок за едномесечно обществено обсъждане. Системите "Бонус-малус", които имат по-малък брой класове, позволяват по-бърз преход на лицата между различните класове, но водят до по-резки увеличения на премиите, за да се запази баланса в системата. Също така, системите, които предоставят възможност за увеличение на премията на 400%, осигуряват по-големи отстъпки за лицата в бонус класовете По отношение на предложението след 5 години без нарушение на пътя водачите да се връщат в базов "неутрален" клас, считаме, че е едно добро предложение, което също трябва да бъде разгледано при приемането на окончателния проект на Наредбата за системата "бонус-малус".

13.    С въвеждането на системата не се ли наказват  шофьорите  два пъти за едно и също нарушение ?
Системата "Бoнус-малус" не е система за наказания, която да дублира административно наказателните разпоредби на Закона за движението по пътищата или престъпленията по Наказателния кодекс. Тя има за цел да категоризира риска и в зависимост от него да определи застрахователната премия. Разликата е в това, че при санкцията водачът получава глоба или наказание лишаване от свобода за вече извършеното административно нарушение или престъпление, докато при застраховката увеличеният "Бонус-малус" клас отразява повишения риск същият водач   в бъдеще да причини пътнотранспортно произшествие с произтичащите от това вреди, като се изхожда от неговото рисково поведение в миналото. По същия начин се процедира и при "класическата" система "бонус-малус", където малусите се начисляват въз основа на вече изплатени обезщетения или настъпили застрахователни събития. Предложената система се опитва да направи крачка напред като взема предвид не настъпилото пътнотранспортно произшествие, а индикациите за неговото възможно настъпване, каквито са извършването на нарушения по пътя. По този начин тя се опитва да въздейства превантивно, а не пост фактум, когато вредите вече ще са настъпили.

Facebook logo
Бъдете с нас и във