Банкеръ Daily

Финансов дневник

13 топ въпроса по системата "бонус-малус" - I част

S 250 9ba85e30 6116 476b a1dc 3b7942a45cdf

 КФН отговори  на най-често задаваните въпроси, свързани с въвеждането на  системата "Бонус-малус".

1.    Защо се вписва водач в застрахователната полица? Предложението за вписване на водачите, които ще управляват моторното превозно средство, фигуриращо  в застрахователната полица по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, с произтичащата от него последици в случай на невписване на водача е, за да се ангажира персоналната отговорност на водачите на МПС за собственото им поведение.

Изключения В някои случаи изискването за вписването на водачи в застрахователната полица не се изпълнява  - например  по отношение на линейки, на автомобили на министерството на вътрешните работи, имащи право да ползват специален режим на движение, за учебни моторни превозни средства и др. По отношение на особено чувствителните въпроси, свързани с възникване на извънредна необходимост от управление на МПС от лице извън кръга на вписаните в застрахователната полица (например когато вписан водач не е в състояние да управлява моторното превозно средство поради употреба на алкохол, злополука или влошено здравословно състояние) е предвидено, че управлението на автомобила от друг водач, няма да се счита за неизпълнение на изискването за вписване на водача в застрахователната полица. Това се отнася и за случаите, в които се ползва услугата "не карай пил" (дринк енд драйв). Всички лица, които управляват автомобила, независимо дали са вписани или не като водачи в застрахователната полица, остават застраховани. Не се предвижда предложение за промяна на правилата относно кръга на застрахованите лица по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, който ще продължи да включва всички лица, които на законно основание управляват или ползват моторното превозно средство, във връзка с което е сключена застраховката, независимо дали са вписани като водачи в нея или не. Това означава, че в случай на пътнотранспортно произшествие, причинено от невписан водач, застрахователят ще продължава да изплаща обезщетение и няма да има право да изисква възстановяване на плащането от невписания водач само на основание, че не е включен в застрахователната полица.

2.    Защо "бонус-малус" класовете се определят на база на административни нарушения и престъпления? Защо не се вземат предвид причинените щети? Системата "Бонус-малус" се основава на административни нарушения и престъпления във връзка с движението по пътищата. Взети са предвид административните нарушения и престъпления, които в съответствие с извършените анализи в най-голяма степен допринасят за причиняване на пътно-транспортни произшествия (като превишаване на ограниченията на скоростта, отнемане на предимство, извършване на опасни маневри, управление на моторно превозно средство в нетрезво състояние или под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, хулиганско поведение при шофиране на моторно превозно средство) или престъпления, които сами по себе си представляват пътнотранспортни произшествия с причинени вреди на имущество или физически лица. Целта на подхода е да съдейства за превенция на риска от настъпване на пътно-транспортни произшествия, като въздейства още на етапа на установяване на рисковото поведение, преди вредите да са настъпили. По този начин предложеният проект за система "Бонус-малус" ще бъде насочен към противодействие на причините за настъпване на застрахователни събития, вместо да регистрира вече настъпили застрахователни събития и да въздейства едва след като вредоносните последици от тях вече са настъпили. Причинените щети не са част от единните изисквания за коригиране на застрахователната премия, определени с проекта на наредбата за системата "Бонус-малус", но застрахователите и сега имат практика да предвиждат надбавки и отстъпки от цената на застраховката, определяйки ги въз основа на собствената си ценова политика и характеристиките на индивидуалните им застрахователни портфейли. Проектът за Наредба предвижда възможността тази практика да се запази, като допълнително ще се осигури и достъп до информацията за причинените щети чрез информационната система на Гаранционния фонд.

3.    Какво мислите за предложението за система, базирана на данни за изплатените обезщетения, така че само водачите, за които застрахователите са плащали щети, да имат оскъпяване на полицата? Моделът на система "Бонус-малус", който се предлага, работи и в тази насока. В проекта на Наредба №49, публикуван заедно с проекта на Наредбата за системата "Бонус-малус", се посочва, че за целите на определяне на базовата застрахователна премия застрахователите, ще имат право на достъп до данни за изплатени претенции за предходните 5 год. по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, като условията и редът на достъп до информацията ще се определят с Наредба № 54. След натрупването на надеждна и структурирана статистическа информация за пазара като цяло при прегледа на системата "Бонус-малус" ще се анализира и възможността да бъдат включени допълнително и изплатените претенции като фактор.

4.    Взимат ли се предвид и щетите? Ако да, от кого и къде? Причинените щети не са част от единните изисквания за коригиране на застрахователната премия, определени с проекта на наредбата за системата "Бонус-малус", но застрахователите и сега имат практика да предвиждат надбавки и отстъпки от цената на застраховката, определяйки ги въз основа на собствената си ценова политика и характеристиките на индивидуалните им застрахователни портфейли. Предложено е факторите, свързани с изплатени обезщетения по претенции по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите да могат да се използват от застрахователите при формиране на тяхната базова застрахователна премия по застраховката, като да предвидят намаления (отстъпки) или увеличения (надбавки), съгласно разработени от тях тарифи, обявени пред Гаранционния фонд. По този начин не се създава нормативно задължение на застрахователите да прилагат тези фактори в договорната си практика и застрахователите остават свободни да формират тарифите за базовата застрахователна премия по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Единственото ограничение, което се поставя при формирането на базовата премия е тя да не включва факторите, определени за целите на системата "бонус-малус," за да се избегне двойното отчитане на едни и същи фактори, както при определяне на базовата премия така и при нейното коригиране.

В случай, когато факторите, свързани с изплатени обезщетения по претенции, са предвидени в тарифите на застрахователите, се създават условия за използване на информацията в регистъра на предявените и изплатените претенции, поддържан в информационния център на Гаранционния фонд. Това ще позволи на застрахователите да извършват качествена индивидуална оценка на риска на база изплатени обезщетения при определяне на базовата застрахователна премия по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и ще се създаде гаранция срещу недобросъвестно скриване или срещу незнание на информация от застраховащите лица по отношение на тези фактори за оценка на риска.

Facebook logo
Бъдете с нас и във