Членовете на Европейския парламент искат да подкрепят културата на повторна употреба и поправка ©Adobe Stock/Wichan_Shop