Законът изисква многонационалните предприятия и техните дъщерни дружества с годишни приходи над 750 млн. евро, които извършват дейност в повече от една държава от ЕС,  да оповестяват публично размера на данъците, които плащат във всяка държава членка.