Някои фирми направиха промени в устава, с които се допуска изплащането на междинен дивидент на база шестмесечен финансов отчет съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.