Банкеръ Daily

<Без рубрика>

Облигационни заеми подкрепиха проектите на "Алтерон" АДСИЦ и "Ай Ти Софт"

Издаването на облигации се превърна в последните години в един от предпочитаните начини за финансиране на бизнеса и развитието на българските компании.

Списъкът с имената им се попълни с още две през седмицата, след като На 6 юни Комисията за финансов надзор одобри проспектите за допускане до търговия на регулиран пазар на емисиите обезпечени облигации, издадени от варненската "Алтерон" АДСИЦ и "Ай Ти Софт" ЕАД - София.

Дружеството със специална инвестиционна цел, което инвестира парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти - сгради и земя) издаде емисия обезпечени облигации в размер на 10 млн. лв., разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка. Те бяха издадени на 28 декември 2017 г. и са с падеж на 28 декември 2025 година. Облигациите са с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5.75% и с лихвени плащания на шест месеца. Емисията е вписана в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Дружеството, което има лиценз от февруари 2009 г., се управлява от съвет на директорите в състав: Биляна Вълкова - председател, Илиан Лангаров - изпълнителен директор, и Майя Пенева. "Алтерон" има капитал от 605 хил. лв., разпределени в същия брой ценни книжа. Най-големият акционер е "Индъстри Дивелъпмънт холдинг" АД с дял от 56.20 процента. Договорният фонд "Профит" държи 12.19%, Васил Георгиев Воденичаров - 9.46%, а останалите книжа са собственост на други фирми и индивидуални инвеститори. 

Дружеството предвижда да инвеститар средства в недвижими имоти с цел получаване на текущи доходи от договори за наем, отспъено право на ползване, както и чрез продажба на тези имоти. През 2018 г. дружеството възнамерява да се възползва от продължаващото възстановяване на имотния пазар в България като придобие или изгради проекти с висока вътрешна норма на възвръщаемост.

Емисията, издадена от "Ай Ти Софт" ЕАД, е в размер 7 млн.  лв., разпределени в 7 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лв. всяка, издадени на 24 октомври 2017 година. Дружеството трябва да върне заема до 24 октомври 2024 г., като плаща фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3.85% на всеки шест месеца. Емисията облигации е вписана в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН, а "Ай Ти Софт" ЕАД - като емитент.

"Ай Ти Софт" ЕАД е създадено през 1997 г. с наименование "Транс Лоджистик Системс" ООД с цел разработки на софтуер и хардуер за логистични системи. Дружеството е съсредоточено в проектирането, изграждането и внедряването на специализиран софтуер за застрахователния и лизинговия бизнес. Специализирано е в изграждането на собствен софтуер и мрежи за локализация и наблюдение на обекти на територията на България, Румъния и Македония. Фирмата е специализирана в производството на GPS устройства и приложения за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк. През миналата година дружеството е пререгистрирано от ЕООД в ЕАД. То е част от групата "Специализирани логистични системи" АД, в която влизат още дъщерните дружества "Джи Пи Ес Контрол" ЕАД, "Профоника" ЕООД, "Смартнет" ЕАД и "Балканска телекомуникационна компания" ЕООД.

"Ай Ти Софт" ЕООД е дългогодишен партньор на Microsoft* и член на БАИТ от 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във