Банкеръ Weekly

§22 Анализи

Отлагат електронното свидетелство за съдимост за 2022 година

S 250 ecfa62b7 c2d0 44bf 9049 92e39d508d57

Министерство на правосъдието отлага въвеждането на електронни свидетелства за съдимост. Услугата трябваше да заработи в контекста на електронното управление и електронно правосъдие от 1 януари 2021 година, но заради тежката процедура по подбор на изпълнители този срок не може да бъде спазен.

Отлагането с една година става с пореден проект за изменение на Наредба No 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Последната промяна беше приета през юли т.г. и публикувана в бр.67 на "Държавен вестник". Поправката целеше преминаване към централизиран и изцяло електронизиран и автоматизиран обмен на данни и предоставяне на услуги, каквато е издаването на свидетелства за съдимост, изисквани при постъпване на държавна работа. Наредбата целеше също да се осигури работата на Централната автоматизирана информационна система (ЦАИС) "Съдебен статус" на Министерство на правосъдието като част от електронното управление и електронно правосъдие. Според параграф 49 в наредбата системата трябваше да се задейства от 1 януари 2021 г., след като е изпълнен проект "Реализиране на централизирана информационна система "Съдебен статус" по оперативна програма "Добро управление".

От Министерство на правосъдието обясняват, че в към момента е сформирана комисия, която разглежда техническите спецификации на участниците в процедурата за подбор за избор на изпълнител от проекта за разработване на ЦАИС "Съдебен статус". Според плановете на комисията получените оферти трябваше да бъдат разгледани до 30 ноември и в доклад да бъде посочен избрания изпълнител. Според МП при липса на обжалване на избора на изпълнител е възможно да се сключи договор за изпълнение на дейността, но не по-рано от 20 декември 2020 година. Заложеният срок за изпълнение на тази дейност от проекта съгласно техническата спецификация е 10 месеца. Той значително надхвърля срока, предвиден в наредбата, което налага отлагането на влизането й в сила до 1 януари 2022 година. Така че заявителите на тази услуга все още няма да могат да ползват централизирания и изцяло електронизиран и автоматизиран обмен на данни., както обещаваше променената през юли т.г. наредба.

В нея се посочва, че за предаването и получаването по електронен път на информация, включително и подаването на заявление по електронен път за издаване на свидетелство за съдимост и на справки за съдимост в електронен вид, Министерството на правосъдието създава и поддържа системата "Съдебен статус" с централна база данни, като бюрата за съдимост при районните съдилища и Централното бюро за съдимост поддържат локални бази данни за осъдените лица. Предвиждаше се системата да обменя по служебен път информация с Националната база данни "Население", Регистъра на задължените лица на Националната агенция за приходите, Единния регистър за чужденци и Националния регистър на българските лични документи на МВР.

Предвиждаше се още свидетелство за съдимост да се издава въз основа на заявление, генерирано от системата "Съдебен статус“, в което заявителят вписва допълнително необходимите данни и го подписва. Заявлението може да бъде подадено в бюрото за съдимост към всеки районен съд или в Централното бюро за съдимост.

"Когато заявлението е подадено в бюрото за съдимост към районен съд, различен от този по месторождението на лицето, или в Централното бюро за съдимост, се извършва справка в ЦАИС „Съдебен статус“. При наличие на бюлетин за съдимост служебно от бюрото за съдимост по месторождение се изискват данни, като се посочва целта, за която се искат, ако същата е отбелязана в заявлението. При наличие на бюлетини и непосочване на целта на документа в свидетелството за съдимост изрично се отбелязва, че то не може да послужи за цел или постъпване на работа, когато закон или указ не заличават последиците от осъждането. Когато в наличната при съда информация липсват данни за изпълнение на наказанието, съдът по месторождение изисква служебно информацията от компетентните органи. Данните се изискват по електронен път, а по изключение и по факс", се посочваше в наредбата.

Прогнозната стойност на обществената поръчка за системата "Съдебен статус" е 627 801 лв. без ДДС. Тя  е част от по-голям общ проект на стойност 1 227 907 лв., в чиито рамки ще се разработи и информационна система за изпълнителните производства. Системата за производствата е с прогнозна стойност 205 166.67 лева без ДДС. Предвижда се и изпълнение на нова функционалност на съществуващата система "Електронно свидетелство за съдимост", която ще глътне 41 600,00 лв. без ДДС.

Към момента свидетелства и справки за съдимост се издават чрез децентрализирани системи, обслужващи 113 бюра за съдимост. Отделно е "Централно бюро съдимост" към Министерството на правосъдието, което събира данните за съдимост на родените извън страната и на лицата с неизвестно месторождение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във