Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ ЗАКОН - В КНИГАТА НА ГИНЕС

За такъв кодекс се заговори още преди три-четири години. Бе лансирано мнението, че отделни дейности, описани в Закона за застраховането, трябва да бъдат регламентирани и детайлизирани в отделни закони, които да уреждат многообразната материя и след това да бъдат обединени в кодекс. От началото на тази година въпросът отново стана актуален. Комисията за финансов надзор си е поставила амбициозната задача в кратък срок документът да бъде готов и хармонизиран с европейските директиви. В същото време, ако се избърза с неговото разработване и приемане, има опасност да се повторят грешките, допуснати в нормативната уредба на застраховането още през 1997 година. Всеизвестно е колко поправки, допълнения и изменения претърпя застрахователният закон.Петнайсет мениджъри на застрахователни компании и специалисти от управление Застрахователен надзор под ръководството на председателя на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов обсъдиха на среща в хотел Радисън на 1 март идеите и програмата за разработване на кодекса за застраховане. Замисълът е в документа да се събере цялата материя, която урежда застрахователния сектор и застрахователните правоотношения, за да могат по-ясно да се отграничат правата на застрахованите.Кодексът ще има пет раздела - обясни за в. БАНКЕРЪ Максим Сираков, изпълнителен вицепрезидент на ЗПАД Алианц България, който присъства на срещата с надзорниците. Първият от тях ще дефинира застрахователните субекти - как се създават и какво представляват застрахователните дружества, както и застрахователните посредници - брокери и агенти. В момента тези въпроси са уредени в Закона за застраховането. Вторият раздел на кодекса ще разглежда изискванията към застрахователния договор и застрахователните сделки с оглед защитата на интересите на двете страни (застраховател и застрахован) при застрахователни правоотношения. Сега тези въпроси са уредени в Търговския закон. Защитата на потребителите ще бъде регламентирана в третия раздел. Тази материя в момента не е третирана в нито един закон. Какво представлява държавният надзор в застраховането ще се изяснява в четвъртия раздел. До момента тази дейност е регламентирана в Закона за застраховането и Закона за комисията за финансов надзор. Петият раздел ще урежда въпросите около задължителното застраховане. Досега единствено по застраховките Гражданска отговорност на МПС и Злополука има някакво тълкувание в Закона за застраховането. В същото време съществуват много на брой задължителни застраховки, повечето свързани с професионална отговорност, уредени в различни закони. Става дума за задължителните застраховки за туроператори, за строители и проектанти, за лекари, за нотариуси, за експерт-счетоводители, задължителна гражданска отговорност при притежание на оръжие, задължително застраховане на държавната и общинската собственост, задължителна застраховка Злополука и Живот на определени тежки професии и т.н. Добре е - коментира Максим Сираков - такъв сериозен документ като застрахователния кодекс да бъде разработен внимателно, за около две-три години и да влезе в сила непосредствено преди приемането на страната в Европейския съюз. Той смята, че в момента е необходимо да се промени и допълни главно за Закона за застраховането, особено по застраховката Гражданска отговорност, да се актуализират всички закони, уреждащи застрахователната материя, като да бъдат хармонизирани с европейското законодателство и едновременно с това да бъдат събрани и вътрешно обединени в голям кодекс. В началото на седмицата Апостол Апостолов обясни, че документът трябва да бъде готов до края на 2005 година. Асоциацията на застрахователите е декларирала желание да помага при разработката му със свои експерти.Междувременно на поредното си заседание от 26 февруари Комисията по бюджет и финанси към парламента не успя да разгледа на първо четене поправките на Закона за застраховането. Те са подготвени за обсъждане още през есента. Променят се конкретни текстове, съгласувани и с хората от бизнеса, и отдавна чакат реда си, твърдят застрахователни специалисти. Комисията смята да ги разгледа следващата седмица.Една от промените е държавното определяне на минималните премии по задължителната застраховка Гражданска отговорност на МПС от страна на КФН да се запази и през 2004 година. Либерализацията на тарифите по гражданската отговорност да влезе в сила от 1 януари 2005 г. и сключването на застраховката да става не за календарна година, а от дата до дата. Така застрахователите ще определят размера на премиите и срока на застраховката без административна намеса. Премиите да се определят диференцирано според редица критерии, отчитащи поведението на водача на МПС и техническите характеристики на автомобила, а не както е досега - само според мощността на автомобила - регламентира още законопроектът. Друга важна промяна урежда двойното увеличение на размера на гаранционния капитал на застрахователните дружества. Дейността по презастраховане се дефинира много по-ясно в съответствие с практиката в европейските държави. Установява се единствено процедура за уведомяване на КФН за общите условия и тарифите на застраховките, а не както досега - те да подлежат на контрол от страна на комисията. Така се избягва административното определяне на цени и параметри при предлагането на застрахователните продукти. Въвеждат се основните принципи, заложени в Международните счетоводни стандарти по отношение на счетоводното отчитане на застрахователните премии и застрахователните резерви. Застрахователи, приключващи годината със загуба, се задължават да я покрият в рамките на следващата година. В категорията на по-рисковите продукти се поставят застраховките на кредити и на гаранции и по-ясно се определя предметът на застраховката Помощ при пътуване. От законопроекта отпада изискването за създаване на Помирителна комисия в Асоциацията на застрахователите.Предложените от Комисията за финансов надзор промени в закона са продиктувани от необходимостта за хармонизиране на българското застрахователно законодателство със съществуващото в Европейския съюз. Проектът за изменения и допълнения на закона е съгласуван с експертите от браншови организации като Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и Гаранционния фонд, които дават съществени препоръки, засягащи бизнеса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във