Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ОЧАКВАТ КОНСОЛИДАЦИЯ НА ПАЗАРА

Даниела Конова, председател на Асоциацията на българските застрахователи, пред в. БАНКЕРЪГ-жо Конова, има ли разцепление в Асоциацията на българските застрахователи? Успяхте ли да го преодолеете при повторението на общото събрание? - Застрахователите имаха нужда да говорят помежду си и отвориха теми, които ги интересуват. На 21 април 2005 г. те казаха може би по-емоционално и по-нетърпеливо всичко, което ги вълнува. Освен това дневният ред на общото събрание беше тежък и дълъг и бе естествено то да продължи. От дискусията стана ясно, че членовете на асоциацията разбират колко е важно да обсъждат заедно проблемите и да си взаимодействат. На 12 май 2005 г. при повторението на форума бе постигнато съгласие по спорните въпроси, с консенсус бе приета и стратегията за развитие на застрахователния пазар през 2005 година. Решихме всеки месец да се срещаме с управителните съвети на застрахователните компании и да поставяме и обсъждаме актуалните въпроси.Но не приехте нито един от двата проектоустава? - Мисля, че организация, която има действащ устав, не трябва с лека ръка да го зачерква и да приема съвсем нов. Имаше различни мнения относно броя на членовете на управителния съвет, както и за финансирането на организацията. Решихме то да бъде равно за всички членове. Запазихме съществуващия досега устав, по силата на който ръководството на АБЗ е в петчленен състав. То получи мандат да продължи да работи за усъвършенстване на вътрешнонормативната уредба на организацията.Има ли конфликт на интереси около мениджмънта на Гаранционния фонд?- Много е важно е да се знае, че Гаранционният фонд не само изплаща обещетение в случай на застрахователно събитие, когато автомобилният водач не е имал сключена застраховка Гражданска отговорност, но фондът има и задължението да събира по съдебен път вземанията си от виновните за пътнотранспортните произшествия шофьори. А към днешна дата Гаранционният фонд има доста несъбрани регресни претенции. Затова колегите, които ще бъдат избрани в управителния му съвет през есента, трябва да изградят вярна политика, по силата на която фондът ще стимулира обхвата на застраховката Гражданска отговорност и така ще ограничи собствената си дейност. Целта е да има по-малко виновни водачи, които не са сключили Гражданска отговорност. На кръгла маса в Министерството на финансите, организирана от Комисията за финансов надзор (КФН) неотдавна, обсъждахме заедно с представители на Пътна полиция, Гаранционния фонд и Агенцията за държавни вземания необходимостта от по-динамични контакти между всички заинтересовани институции. Стигнахме до заключението, че ако досега са били предприети мерки за събиране на глобите от Агенцията за държавни вземания и на регресните вземания от Гаранционния фонд, обхватът на Гражданска отговорност е щял да бъде много по-голям. Изричното условие на Европейската комисия е до влизането на страната в Европейския съюз, задължителната застраховка да постигне 90 на сто покритие.В момента обаче само около 50% от водачите на МПС имат такава застраховка?- Така е. Макар че законовата регламентация на Гражданска отговорност в голяма степен вече е осъществена, дискусията за нейното усъвършенстване продължава. Тя трябва да приключи в по-съкратени срокове, тъй като датата на реалното влизане на България в ЕС приближава. От началото на 2005-а от Пътна полиция са издали 4975 наказателни постановления. При минимално наказание за физически лица от 100 лв. (за юридически лица е 500 лв.) сумата, която би трябвало да постъпи в Гаранционния фонд, е около 1 млн. лв., а са събрани 7090 лв. за 63 наказателни постановление, междувременно фондът е изплатил през годината общо 1.5 млн. лв. обещетения на пострадали. За периода 2000-2004 г. са били издадени и влезли в сила общо 71 727 наказателни постановления на КАТ за общо 6.6 млн. лв. глоби. В Гаранционния фонд са постъпили само 16 737 лева.Гражаданска отговорност продължава да е проблематична за застрахователите и застрахованите, как АБЗ допринася за разрешаване на проблемите, свързани с нея?- Застраховката има много силна социална цена, но не е достигнала нивото на обхват, който трябва да има. Основната й функция е, когато водач на МПС причини имуществена или неимуществена увреда, той да може да плати в най-кратки срокове най-високата цена, съответстваща на щетата. Всяка седмица в Гаранционния фонд заседава комисия, пред която се явяват пострадали граждани - майки, загубили децата си: възрастни хора, останали трайни инвалиди... Тези срещи с болката на хората са мъчителни и ясно открояват моралната страна на проблемите. Убедена съм, че когато успеем да изградим висока култура на поведение при сключване на Гражданска отговорност, както и при последващото й администриране и навременното изплащане от застрахователите, когато постигнем справедливо и навременно наказание за провинените водачи, които не притежават такава застраховка, по естествен път ще повишим и интереса към другите видове застраховки на пазара.Гражданска отговорност претърпя много положителни промени през последните години. Повечето компании успяха да обучат застрахователните си агенти вярно да снемат данните на водачите и на моторните превозни средства. Информацията непрекъснато се актуализира в поддържаните от тях електронни масиви. Все още има какво да се прави от гледна точка на това, кой има право да продава застраховката и какви екстри да съпътстват бизнеса с нея. В АБЗ възнамеряваме да подложим на широка дискусия културата на поведение и политиката на застрахователите, които продават Гражданска отговорност. Защото тази застраховка никак не е лесна, тя е дългоопашата, тъй като има петгодишен срок, в който след настъпване на събитието може да бъде предявена претенция към застрахователя. Мой личен познат в Германия бе направил леко транспортно произшествие, което веднага е било вписано в базата данни на германската полиция. Задължават го да се яви на изпит и да докаже, че е причинил произшествието неволно. Трябвало е да убеди полицаите и застрахователя си да заличат произшествието от файла му. В противен случай - в продължение на 30 години, ще плаща 10% по-висока застраховка Гражданска отговорност. Разказвам този пример от германската застрахователна практика, защото и у нас развитието на тази застраховка трябва да бъде подложено на широка дискусия. Застрахователи и надзорници са единодушни, че трябва да бъдат направени допълнителни законодателни промени, включително и за начина на събиране на наложените глоби. Пътна полиция и застрахователите вече използват обща база данни на застрахованите лица. Може ли полицаят на пътя, спрял за проверка водач на МПС, по електронен път на място да установи дали той има такава застраховка, или не?- Масивът база данни е факт и в КАТ вече имат информация за шофьорите, които нямат сключена застраховка Гражданска отговорност. Данните се събират от началото на годината и първият обмен бе осъществен през април, а от май информацията ще се подава всеки месец. Пътният полицай все още няма техническа възможност веднага и на място да провери дали шофьорът наистина е застрахован. Затова се наложи от 1 юни 2005 г. да бъде въведен задължителен стикер, който допълнително ще доказва наличието на застраховка. Заедно със стикера обаче трябва да бъде показвана и застрахователната полица. Ако водачът има стикер, но е забравил вкъщи полицата си, ще трябва да я представи по-късно в полицията, за да не бъде санкциониран. По този начин би трябвало да постигнем по-динамичен и по-прозрачен контрол. Какво ще предприеме АБЗ, за да намалеят оплакванията срещу застрахователи, които не изплащат навреме обезщетенията?- Проблемът е изцяло в компетенциите на Комисията за финансов надзор. Тук АБЗ трудно може да помогне. Всеки застрахован, чието обезщетение се бави, може да сезира застрахователния надзор. В правомощията на КФН е да направи проверка в застрахователното дружество, да изготви предписание или да наложи наказание на компанията. Застрахованите лица могат да потърсят правата си и по съдебен ред.Как ще се регулира нарастващата задлъжнялост между застрахователните дружества?- Много е важно застрахователите да уреждат бързо и своевременно плащанията помежду си. При пътнотранспортно произшествие с два автомобила, които са застраховани с КАСКО и Гражданска отговорност в различни компании, ако единият застраховател плати обезщетението, той трябва да поиска от другата компания регресно да покрие застраховката. С методиката за ликвидация на щетите и уеднаквяването на начините на оценката им, която в момента обсъждаме, се цели да бъдат ограничени несъгласията и споровете между застрахователите. Те ще трябва също така да уреждат претенциите помежду си в срок, който съществуващото законодателство е пропуснало да регламентира. Затова много от застрахователите решават вземанията си по съдебен ред.Как ще убедите българите да застраховат живота си? Съотношението между общото застраховане и животозастраховането у нас е обратно на европейската практика. В развитите страни то е 40% към 60% в полза на животозастраховането.- Имате право. Затова един от приоритетите в дейността на АБЗ ще бъде развитието на животозастраховането. Бурният подем в банковото кредитиране напоследък се отрази благоприятно върху животозастрахователния пазар. Динамиката на заемите накара банките да изискват от клиентите си застраховка Живот, което увеличи популярността на застрахователния сектор. Хората разбраха, че да притежаваш застраховка Живот означава да можеш да покриеш евентуалните финансови загуби в случай на трайна неработоспособност или смърт, така че наследниците да бъдат осигурени. С повишаване на платежоспособността на българското население, което се очаква след ефективното присъединяване на България към ЕС, портфейлите на животозастрахователните компании неминуемо ще се увеличат. Асоциацията на българските застрахователи ще настоява за справедливо облагане на вноските по застраховка Живот. Очаквате ли структурни промени в застрахователния пазар - сливания и поглъщания на дружества или фалити? Ще навлезнат ли нови чуждестранни компании, които да повишат конкурентния градус?- Не очаквам фалити и дано никога не се случва това, което стана в банковата сфера преди осем години. Изискванията към българските застрахователни дружества са съгласувани с европейските стандарти. Нормално е да има сливания и покупки, ще се появяват и нови застрахователи. Не е нормална ситуацията в момента - около осем общозастрахователни компании концентрират 90% от пазара. Останалите тринайсет си разпределят 10% от бизнеса. В животозастраховането по-голямата част от бизнеса се държи от четири пет- дружества , останалите имат малки дялове. За българските застрахователи ще бъде по-здравословно да се обединят, като се слеят със съществуващите по-големи или с чуждестранни, които ще инвестират в тях допълнителен капитал и ноу-хау. Конкурирате ли се с банките? Много от тях разширяват дейността си в областта на небанковото финансиране, включително и със застраховане.- Не очакваме конкуренция от банките. Развитието на банковата и небанковата сфера показва, че си партнираме успешно. Финансовите групи, които напоследък се формират, наистина инкорпорират банки, застрахователни, пенсионни, здравноосигурителни и други дружества, но те едва ли ще се разширяват повече. По-скоро очаквам тясно сътрудничество на банковото и небанковото финансиране. Средствата, които акумулират застрахователните дружества например, трябва да бъдат инвестирани във финансови и банкови инструменти.В най-скоро време УС на АБЗ ще проведе срещи с асоциациите на търговските банки, на фондовете за допълнително социално осигуряване, на здравноосигурителните дружества и с други браншови сдружения във финансовата сфера, с които ще обсъдим бъдещото си взаимодействие.Кодексът за застраховането не влезе в дневния ред на 39-ото Народно събрание. Ще настоявате ли този основен за бранша проектозакон да получи ново съдържание, преди да бъде обсъден от следващия парламент?- Отчитаме, че кодексът беше изготвен в период, през който Комисията за финансов надзор нямаше ръководител на застрахователния сектор. Като професионална организация ще настояваме за неговото усъвършенстване, изготвянето му трябва да започне отново след изборите. Управителният орган на асоциацията е отворен за мненията и препоръките на всички свои членове. От следващото Народно събрание и правителство очакваме подкрепа за създаване на Катастрофичен пул, който успешно работи в много страни, които, подобно на нашата, са изложени на потенциални геофизични рискове. Засега средствата, заделени от държавата за природни бедствия, са крайно недостатъчни.Застрахователната сфера бе белязана с родилния белег на силовите групировки, както банковата - с фалитите през 1996-1997 година. Времето изтрива ли вече лошата слава?- Силово застраховане в България фактически няма повече от седем години. Нормално е времето да заличи този белег. За това допринасят и коректните действия на застрахователната гилдия. Колкото по-коректни сме към застрахованите лица, по-прозрачни в действията си и колкото по навреме плащаме обезщетенията, толкова по-бързо ще бъде забравено миналото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във