Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАНЕТО ПОТЕГЛЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ РЕЛСИ

ВЪВЕЖДА СЕ МЕСЕЧНА ПОЛИЦА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА АВТОМОБИЛИКомисията по бюджет и финанси прие на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (ЗЗ). Това стана на редовното й заседание в четвъртък (24 юни). Целта е да се преодолеят някои несъвършенства и пропуски, да се синхронизират законовите текстове с измененията в други закони, имащи отношение към застраховането, както и да продължи хармонизирането на застрахователното законодателство с действащото в ЕС. На първо четене (на 4 май тази година) парламентът одобри измененията, след което работната група, формирана от членове на Бюджетната комисия, на Комисията по финансов надзор и на УС на Асоциация на българските застрахователи, внесе още изменения и допълнения. Една от основните промени при второто четене на закона засяга задължителното застраховане - Гражданска отговорност на МПС и Злополука. Предлага се застраховките да се сключват от датата на възникване на застрахователен интерес. За първи път застраховките могат да се сключват и само за един месец и ще бъдат с валидност от датата на получаването на полицата до датата на изтичането й, а не както беше досега - за цялата календарна година. От друга страна, срокът на действие на полиците не може да бъде по-кратък от един месец. Размерът на застрахователната премия, ако полицата важи по-малко от три месеца, не може да бъде под 25% от размера на годишната премия, определена в тарифата, представена в КФН от съответното дружество. Комисията за финансов надзор ще издава Наредба за общите условия, за минималната застрахователна сума, за минималната задължителна рискова премия, реда и срока за извършване на задължителното застраховане по Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС. Новите правила за тарифирането и сключването на Гражданска отговорност ще влязат в сила след обнародването на закона и Наредбата за задължителното застраховане. Това значи, че може би през месец септември този година гражданите ще могат да сключват застраховката при новите условия. При този начин на организация на тарифите по Гражданска отговорност застрахователите ще работят със задължителна минимална рискова премия, за да се избегне дъмпинг на цените. Реалната застраховка ще бъде по-скъпа, защото към рисковата премия ще се натрупват добавки за данъци, комисиони на посредници и т.н.Новост е и определянето на средствата на Гаранционния фонд Задължително застраховане, които намалени с резерва за предстоящи плащания , не могат да бъдат по-малко от 3 000 000 лв. Когато този капитал спадне под установения минимален размер за повече от един месец, недостигът ще се попълва със средства на застрахователите, които извършват задължителни застраховки Гражданска отговорност и Злополука. Вноските ще бъдат пропорционални на усреднения им пазарен дял по тези застраховки за последните три години. Когато Гаранционният фонд трябва да изплаща обезщетения на пострадали автомобилисти, той ще бъде задължен да се произнесе по претенцията, предявена от пострадало лице, не по-късно от 30 дни от датата на предявяването й. Новост е, че Гаранционният фонд ще бъде управляван от управителен съвет, избиран от УС на Асоциацията на българските застрахователи. Контролът на дейността му също ще бъде възложен на АБЗ, а не както досега - на КФН.Важна е промяната в размера на минималния гаранционния капитал на всяко от застрахователните дружества. След влизане в сила на закона сумата му ще бъде 800 000 лева. От 1 януари 2005 г. тя ще бъде 2 000 000 лв., а от началото на 2006 г. - 2 300 000 лева.Когато компания поиска разрешение да извършва застрахователна дейност в две и повече държави, членки на ЕС, тя ще получи разрешение, след като границата й на платежоспособност ( т.е. минимално необходимият капитал, с който оперира) се изчислява спрямо целия обем на дейността, осъществявана в държавите членки на ЕС. Разрешението за работа у нас пък се издава след получаване на съгласието на компетентните органи на останалите държави членки на ЕС, пред които такова искане е било отправено. Собствените средства и застрахователните резерви обаче трябва да се инвестират в Република България. В случай на съзастраховане в рамките на ЕС застрахователят може да инвестира застрахователни резерви от съзастрахователния договор и в страната, която е седалището на водещия съзастраховател.В закона се създава нов раздел, който урежда извършването на допълнителен надзор върху застрахователи, които участват в застрахователна група. Има се предвид възходящо свързани дружества на застраховател, презастраховател или чуждестранен застраховател, както и дъщерни дружества на застрахователен холдинг със смесена дейност. Целта е да се установи платежоспособността на застрахователя с оглед на връзките му с други търговски дружества.Застрахователите не могат да се преобразуват чрез промяна на правната форма. Например акционерните дружества не могат да се преобразуват чрез прехвърляне на цялото си имущество на едноличен собственик - физическо лице.Законопроектът отменя досегашния контрол от страна на КФН по отношение на общите условия и тарифите на застраховките, предлагани от застрахователите. От тях ще се изисква единствено да уведомяват регулаторния орган. Тарифите и застрахователно-техническите планове по задължителните застраховки обаче ще бъдат придружени с актюерска обосновка. Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор, може да разпореди да се коригират тарифи и застрахователно-технически планове, когато те не гарантират в достатъчна степен изпълнението на задълженията по застрахователните договори. Отпада текстът, който задължаваше застрахователите, ако приключат годината със загуба, да я покрият в рамките на следващата година. Засилва се обаче контролът върху дейността им чрез месечни справки, чийто образец и съдържание ще се съгласуват с АБЗ и ще се утвърждават от КФН.Много съществено е допълнението в чл.7, което третира въпроса за опазване в тайна на сведенията за клиентите при настъпило застрахователно правоотношение. Такива данни, определени като застрахователна тайна, могат да се разкриват само пред клиентите, пред третите ползващи лица и пред увредените, ползващи правата на Гражданска отговорност лица, пред КФН, пред органите на съда, прокуратурата, следствието и полицията, пред Агенцията за финансово разузнаване, пред Гаранционния фонд, пред презастраховател и за целите на създаване на информационни системи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във