Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАНЕТО МЕЖДУ ХЕРА, ЖИВОТ ЗА 1 ЛЕВ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА 2005

Голяма част от застрахователите предвиждат, че 2005 г. ще бъде може би най-интересната и най-динамична от последните петнадесет. За това ще допринесат преди всичко промените в законодателството - Закона за застраховането, данъчните закони, както и предстоящото приемане на нов Кодекс за застраховането, който ще събере цялата правна материя, върху която се базира застрахователната индустрия. През 2005 г. е много вероятно да се направят и първите стъпки към сливане и окрупняване на бизнеса - тенденции, които вече се наблюдават в останалите източноевропейски страни. Очаква се да продължи възходящият темп на развитие на застрахователния пазар и ръстът в премийния приход да изпреварва значително нарастването на БВП за страната. Напълно е възможно обемът на премийния приход на застрахователния пазар в България за 2005 г. да надхвърли 1 млрд. лв., което ще представлява застрахователно проникване от близо 3% спрямо БВП, смята изпълнителният директор на Орел живот Пламен Хинков. По този показател (т.е. дела на брутния премиен приход от застраховки в БВП на страната) България ще се доближи до резултатите, които отчитат новите страни членки на ЕС от Централна и Източна Европа във времето, откакто се присъединиха към съюза. Очаква се по-динамично да се развива животозастраховането. Предпоставките за това са различни.От една страна, този ефект ще бъде предопределен не толкова от икономически фактори, колкото от изключително ниското ниво, на което се намира този бранш в момента. Ако за новоприетите членове на ЕС животозастраховането внася около 30% от общия обем на премийния приход, то за България през 2004 г. делът на животозастраховането е под 12 процента.От друга страна, животозстрахователните дружества имат сериозен потенциал - висококвалифицирани специалисти, които през дългия икономически преход посрещнаха и се справиха с всякакви предизвикателства, обяснява Надежда Вънтова, изпълнителен директор на ЗК Витоша живот. Добро постижение е - твърди тя - че предлаганата от почти всички дружества рискова застраховка Живот на кредитополучател се утвърди на застрахователния пазар през 2004 година. Тя вече е задължителен елемент от процеса на кредитирането. Независимо дали се сключва като корпоративна застраховка за сметка на банките в полза на кредитополучателите, или за сметка на самите кредитополучатели.Не бива да се пропусне и фактът, че животозастраховането през изминалата година привлече погледите на брокерите. Макар все още да заобикалят дългосрочното застраховане, те се наложиха като много сериозен канал за продажби на всички видове групови застраховки: рискови застраховки Живот, здравни застраховки и застраховки Злополука, както и в груповите спестовни застраховки за сметка на работодателите.Тенденцията на набиране на скорост в животозастраховането се потвърждава и от факта, че от 16 юни 2004-а на животозастрахователния пазар има нов играч. При това с голям потенциал, твърдят хората от бранша. Става дума за животозастрахователна компания ДСК Гаранция с основни акционери застрахователното дружество ОТП Гаранция - Унгария и Банка ДСК. Компанията получи разрешение да предлага застраховка Живот и рента, Допълнителна застраховка и застраховка Злополука. С нейната поява броят на лицензираните у нас животозастрахователни компании нарасна на дванадесет.Голяма част от ръста в общото застраховане пък ще се постигне за сметка на по-високите застрахователни премии по задължителната застраховка Гражданска отговорност на МПС, дължащи се на повишените минимални застрахователни суми по тази застраховка, прогнозира Йордан Генчев, изпълнителен директор на ЗК Витоша. Една от основните поправки в Закона за застраховането промени условията, при които се сключва задължителните Гражданска отговорност на МПС и Злополука. Застраховките могат да се сключват от датата на възникване на съответния интерес, полиците могат да се купуват със срок само за един месец и с валидност от датата на получаването на полицата до датата на изтичането й, а не както беше досега - за цялата календарна година. По природа съм оптимист и вярвам, че тази застраховка ще разшири обхвата си, за което ще допринесе въвеждането на знак (и стикер) на Гаранционния фонд за наличие на задължителната застраховка, обяснява Генчев. Директорът на Гаранционен фонд Задължително застраховане Борислав Михайлов също споделя това твърдение. Очаква се направената в ЗКПО промяна, засягаща застрахователния бранш, да даде своите плодове през 2005 година. Компаниите вече ще плащат данък върху печалбата, както всички други предприятия. Досега застрахователите плащаха данък върху премиите (7% от премиите по имуществено застраховане и 2% от премиите по животозастраховане). През 2005 г. гражданите ще могат да ползват данъчни облекчения за премиите по застраховките Живот и рента и Живот, сключена за срок поне от десет години. Направените през годината вноски по тях ще се приспадат от данъчната основа, но не повече от 10% от подлежащия на облагане доход (на годишна база). Това утвърди в ЗОДФЛ парламентът на 16 ноември. Друга позитивна промяна ще е намаляването на ДОД при изплащане на застрахователните суми по застраховки Живот. Намален е данъкът върху натрупаните средства по партидата на застрахования, който се плаща, ако човек ги изтегли преди падежа на полицата. Намалението е от 20 на 16% (за срокове на застраховката Живот над 10 години) и от 15 на 12% (до 10 годишен срок). Разумно погледнато обаче, при ниската застрахователна култура и ниските доходи на хората у нас би следвало застраховките Живот със срок от 5 до 10 години да не се облагат, смята Надежда Вънтова. Задължително застрахованеОт началото на 2005 г. се въвеждат две нови задължителни застраховки Професионална отговорност за различни професии. Бе променен Законът за здравето (гласуван на второ четене от парламента през есента на 2004 г.) и от 1 януари 2005 г. бе въведена задължителна застраховка за професионална небрежност на медицинския персонал за евентуално причинени вреди на пациентите им.До последните дни на миналата година обаче чиновниците от Министерството на здравеопазването не сколасаха да разработят наредба с общите условия по застраховката Професионална отговорност , в която да се определят минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия, срокът и редът за извършване на задължителното застраховане. Последните изменения и допълнения в Закона за адвокатурата, приети на 10 юни миналата година, също задължиха и адвокатите от 1 януари 2005-а да се застраховат за времето, през което упражняват професията си. Сключването на такава полица ще бъде своеобразна защита за тях за допуснати грешки в хода на съдебния процес. Нов играч на застрахователния пазарсе очаква да стартира още през януари. На 9 ноември 2004-а беше учредена общозастрахователна компания ДСК Гаранция с капитал 3 млн. лева. Акционери отново са унгарското застрахователно дружество ОТП Гаранция, което притежава 74% от капитала, и Банка ДСК с дял от 26 процента. Новосъздаденото дружество ще следва в дейността си модела, създаден от ОТП Гаранция в Унгария, който се изразява в тясната връзка с банката и с останалите членове на финансовата група ОТП с оглед да се предлага цялостно финансово обслужване на клиентите. Компанията очаква разрешение за извършване на общозастрахователна дейност от Комисията за финансов надзор.РавносметкатаВ България през 2004 г. застрахователният отрасъл отчете значителен ръст в сравнение с миналата година. Така през деветмесечието на 2004 г. (бел.ред. - това е периодът, за който вече има окончателни резултати) той е 23% в сравнение със същия период през 2003 година. В общото застраховане ръстът на премийните приходи е с около 22%, а в животозастраховането - с 25% в сравнение с деветмесечието на предходната година, когато имаше сериозен спад по този показател. За жалост, и през 2004 г. и малките, и големите клиенти на българския застрахователен пазар търсеха ниската цена. По този признак в повечето случаи ставаше и класирането за търговете за обществени поръчки. Цифрите показват, че на по-високо стъпало в ценностната система все още стои имуществото, а не животът. Безспорен лидер в общото застраховане по показателите премиен приход и през деветмесечието на 2004 г. е ЗПАД Булстрад, който държи 16.57% от общозастрахователния пазар с приходи от около 81 млн. лева. На втора позиция с 15.98% от пазара и със 77.88 млн. лв. премийни приходи се нарежда ЗПАД Алианц България. Ръстът на събраните премии за компанията е около 11% в сравнение със същия период на 2003 година. С премийни приходи в общото застраховане 74.52 млн. лв. и 15.24% от пазара на трето място се нарежда ДЗИ-Общо застраховане. Ръстът в премийните му приходи в сравнение с 2003 г. е 25 процента. Четвърта позиция като сериозен общозастраховател с приходи от 70.84 млн. лв. и пазарен дял 14.53% държи ЗК Бул Инс.По показателя премийни приходи за деветмесечието на 2004 г. първото място в животозастраховането заема ЗАД Алианц България Живот, което държи 29.16% от пазара. На второ място е ДЗИ - АД с пазарен дял 22.14% ,и на трето е Орел Живот с 13.31 на сто от всички приходи в бранша. С по 12.56% и 7.80% от приходите се нареждат компании като Ей Ай Джи лайф и Булстрад Живот. През изминалата година най-големите щети на имущество, както и обезщетения за загинали български граждани изплащаха главно две компании - ДЗИ и Алианц България.За петимата загинали войници от първия български батальон животозастрахователната компания ДЗИ АД изплати общо 250 хил. лв. по условията на застрахователния договор. След трагедията с мистериозно потъналия близо до Босфора във фаталния петък, 13 февруари м.г., кораб ХЕРА и откритите само пет тела от деветнадесетчленния екипаж в края на май ЗК Алианц България Живот изплати обезщетението по груповата застраховка Злополука на близките на загинал моряк, за когото те представиха смъртен акт. Самият кораб пък беше застрахован в общозастрахователното дружество Алианц България и компанията изплати на собствениците от камбоджанската фирма Маестро Шипинг пълната загуба за потъналия кораб, равна на стойността му заедно с оборудването и товара.365 каламбура в застраховането през 2004-аВ нощта на 6 март пламна сградата на Министерския съвет. Сградата и имуществото му бяха застраховани срещу пожар и природни бедствия в ДЗИ-Общо застраховане за 35 млн. лв., т.е. максималната застрахователна сума, която би следвало да се изплати от застрахователя при тотална щета. Месец по-късно дружеството изплати обезщетението по застраховката в размер на 200 хил. лева.На 23 март 2004 г. у нас стана и първият екшънобир на банков трезор в клона на Ейч Ви Би Банк Биохим - Южен парк в София, който бе застрахован в ЗПАД Алианц България. Няколко месеца по-късно застрахователят изплати обезщетения на 38 от пострадалите при обира. През май стана ясно, че в България животът има символично ниска цена. След трагедията с българчетата, катастрофирали в Черна гора, се установи, че екскурзиантите имаха застраховка Медицински разноски в ЗД Евро Инс АД, която според Закона за туризма е задължителна за всички туроператори. Туроператорът бе платил за цялата група от 48 души и двамата шофьори само 50 лв. за застраховката Медицински разноски , т.е. по 1 лв. на човек. Друг пореден гаф бе, че отборите ни за олимпийските игри в Атина 2004 останаха без групови рискови застраховки Живот и Злополука след шумен скандал. Беше спряно решението на спортното министерство, с което се определяше ДЗИ като изпълнител по Закона за обществените поръчки в конкурса чрез пряко договаряне. Решението бе обжалвано пред ВАС от втория в класирането ЗК Орел Живот поради това, че според него условията, които беше предоставил, са икономически най-изгодни и в най-пълна степен съобразени с изискванията на възложителя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във