Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ СЪЧИНИХА ЕНЕРГИЙНА КАКАФОНИЯ

Единадесет от най-големите държавни предприятия в енергетиката са на път да нарушат поне два закона - Търговския и този за счетоводството. След това ще се наложи да платят и немалка сума пари - цената на международен одит. А може би и друга - във вид на законови санкции. Оплетената ситуация е предизвикана от резолюция на заместник енергийния шеф Гати Ал-Джебури, забраняваща да бъдат сключени договори с експерт-счетоводители за проверка и заверка на годишните счетоводни отчети за 2001 година по националните счетоводни стандарти. Въпреки че са избрани след конкурс, проведен в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП). Потърпевшите предприятия са ТЕЦ Варна, ТЕЦ Марица-изток 2, ТЕЦ Марица-изток 3, Брикел, ТЕЦ Бобовдол, Топлофикациия-Враца и пет електроразпределителни дружества - в Горна Оряховица, Варна, Пловдив, Плевен и в София. Денят е 13 декември 2001 г., а г-н Ал-Джебури е заместник-председател на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, която в края на годината след решение на парламента бе преобразувана в министерство със същото име. В резолюция от тази дата енергийният шеф отменя избора на конкурсните комисии и нарежда да бъде обявен нов конкурс за одитор не само по българските, но и по международните стандарти. Поставено е условието одиторът и по двата стандарта да е един. Указани са и бъдещите изпълнители на обществената поръчка - с допълнително приложен списък, който включва пет от най-големите международни одиторски компании, работещи и у нас, придружен от пълен набор данни - имена, адреси, телефони, факсове, вкл. и пощенски код.В разпореждането само по себе си няма нищо лошо, още повече че в качеството си на висш държавен чиновник г-н Ал-Джебури упражнява правата на собственик в изцяло държавните дружества. В контекста на заявеното намерение на енергийното министерство бързо да раздържави фирмите в отрасъла (вкл. и изброените тук) завереният по Международните счетоводни стандарти одит би бил наистина полезен - и за самите предприятия, и най-вече - за бъдещите им приватизатори.Впрочем Топлофикация-Враца например едва ли би имала някаква полза от одит, извършена от реномирана международна компания, като се знае, че задълженията и несъбираемите й вземания далеч надхвърлят собствените й приходи, а дружеството разчита главно на бюджетни субсидии, за да плати на служителите си. Единствената възможност да плати десетките хиляди долара за искания международен одит е пак да протегне ръка към държавната хазна.Какво повеляват двата закона за всички държавни дружества, работещи в България?Според раздел ХI на Търговския закон, до изтичане на календарната година трябва да бъде избран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дадено дружество. Ако това не е се е случило, чл. 249 ал. 1 от същия закон постановява одитът да бъде назначен от съда.След промяната през ноември миналата година на Закона за счетоводството новият чл.37 задължава предприятията да разполагат с независим финансов одит на счетоводните си отчети по националните счетоводни стандарти за 2001 г. не по-късно от първи март тази година.Опасността нито едно от цитираните по-горе законови изисквания да не се изпълни е повече от реална. Защото конкурсът за избора на новите одитори трябва да се проведе според чл.3, ал.1, т.3 и чл.7 от Закона за обществените поръчки. Това предполага в Държавен вестник да се обнародва покана за откриване на процедура за обществена поръчка, да се изчака 30-дневен срок за набиране на оферти, после да се назначи комисия и тя да извърши класацията и да избере победителя в конкурса. Практиката показва, че в най-добрия случай процедурата отнема месец и половина - два, които обаче започват да текат от датата на обнародване на поканата.До редакционното приключване на броя покани за обществена поръчка за одит на счетоводния си отчет за 2001 г. са публикували само електроразпределителните дружества в столицата и в Плевен - съответно на 8 и 11 януари. Те навярно ще се справят със сроковете. Което надали ще стане с останалите девет дружества - до 1 март те вероятно няма да имат независим одит и заверка на счетоводните си отчети. И не само че ще нарушат Търговския закон и Закона за счетоводството, но са заплашени и със сериозни финансови санкции за неизпълнение на разпоредбите на Закона за счетоводството: от 300 до 3000 лв. за самото предприятие и до 300 лв. - за портфейла на неговия ръководител. Отделен проблем възниква с избраните, но отхвърлени експерт-счетоводители. Отказът от техните услуги при такива обстоятелства също не се побира изцяло в законовите изисквания и те могат да създадат немалко проблеми на 11-те дружества, включително и съдебни.
Цялата описана енергийна какафония би могла лесно да бъде избегната, ако в енергийното ведомство следяха промените в законодателството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във