Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАГУБИТЕ НА БУЛГАРТАБАК СЕ ОКАЗАХА ПРЕУВЕЛИЧЕНИ

Консолидираната загуба на Булгартабак холдинг за 2000 г. не е толкова голям проблем, сочат изготвените от одитора Ърнст енд Янг отчети, съобразени с Международните счетоводни стандарти (МАТ). Според тях, холдингът е загубил 150.348 млн. лева. Негативният резултат до голяма степен се дължи на това, че преди 2000 г. не е правен международен одит на дружеството. А според националните стандарти, същата година бе отчетена печалба от 2 млн. лева. Интересно е обаче защо самото ръководство на дружеството акцентира точно върху загубата? Дали надеждите на Георги Попов и на неговите колеги са да покажат малко по-високи резултати за 2001 г., с което да подчертаят колко са подобрили състоянието на холдинга? Или пък - че предишното ръководство го е оставило в прекалено тежко състояние?Причина за шестцифрената загуба е главно голямата обезценка на дълготрайните материални активи и залежалите тютюни. Оказва се, че балансовата стойност на сградите и земите, собственост на закъсалите финансово дъщерни дружества на холдинга, е намалена с над 180 млн. лева. Това е направено, тъй като те трудно могат да се продадат по цената, записана в досегашните счетоводни отчети. Същевременно главоломно се е покачила балансовата стойност на активите на предприятията в София, Благоевград и други големи градове. То не е отразено в отчета за приходите и разходите, а в баланса - като резерв. Увеличението на тяхната цена не е следствие от рязко подобряване на конюнктурата на пазара на недвижими имоти в съответните райони или пък от извършени ремонти на сградите, а поради занижените им балансови стойности в предишните години. Сега нещата си идват на мястото. Увеличените стойности се отразяват като резерви, но тъй като няма предишни преоценки и не е натрупан резерв, намалението се изписва направо като загуба. В крайна сметка се оказва, че в консолидирания баланс за 2000 г., изготвен по международните стандарти, общата стойност на дълготрайните материални активи е със 190 млн. лв. по-висока, отколкото в баланса, съобразен с националното счетоводно законодателство. Това е и резултат от увеличаването на пазарната стойност на едни обекти и намаляването на цената на други. В крайна сметка въпреки стряскащата загуба от над 150 млн. лв. Ърнст енд Янг дори са изкарали балансовото състояние на имуществото на Булгартабак по-добро. Същото е положението и с материалните запаси, сиреч с тютюните и с малко количество непродадени цигари. Според записаното в отчета за приходите и разходите те са се обезценили общо с над 21 млн. лева. Причината е, че пазарната цена на залежалите тютюни намалява значително всяка година. Сега ръководството на холдинга се опитва да продаде 12-те хил. тона накуп. До 1 юни ще се чака появата на потенциален кандидат. Ако няма предложение, тютюните ще се продават на части. Тук трябва да се посочи, че стойността и на материалните запаси по международните стандарти е с повече от 150 млн. лева по-висока, отколкото по националните. Та като се тегли чертата, се оказва, че нетната стойност на активите на групата Булгартабак холдинг, според Ърнст енд Янг, е 362.8 млн. лв., което е повече с 33 млн. лв. спрямо досега известните резултати, оформени по нашенските стандарти.Съпоставката на показателите всъщност е невъзможна, тъй като това е първият отчет, изчислен спрямо международните стандарти. Затова и не може да се вземе предишната 1999 г. като база за сравнение. Макар че данните отразяват състоянието към края на 2000 г., те са до голяма степен достоверни и сега, тъй като преизчисленията на активите са извършвани допреди няколко седмици. И тяхната стойност няма да се промени съществено при публикуването на счетоводните резултати за 2001 година. Трябва обаче да се отбележи, че, според консолидирания отчет, дружеството губи и от пряката си дейност 10.7 млн. лева. Но тази загуба, макар и по-малка, не се дължи на обезценка.В отчета на известната одиторска фирма обаче не са отразени някои рискове, които биха довели до бъдещи загуби за холдинга. Сред тях са и руските претенции за активи на Булгартабак. В доклада на Ърнст енд Янг се казва, че с писмо от 16 май тази година нашето Министерство на икономиката е уведомило, че искането може да се определи като неоснователно. Претенцията на администрацията на президента Владимир Путин била обща, не били конкретизирани активите, към които се отнася. Балансът не отразява риска, който възниква от споровете за търговски марки в страни от ОНД. Проблемни са и други имоти, за които Булгартабак няма уредени документи за собственост, с балансова стойност от 10.302 млн. лева. В консолидирания отчет въобще не са включени инвестициите на холдинга в задграничните дружества в Русия, Украйна и Румъния. Според експертите на Ърнст енд Янг, има голяма несигурност за очакваните бъдещи изгоди от вложенията. Всички компании в чужбина са с отрицателна нетна стойност на активите или работят със силно намален капацитет. Две от тях не са осъществявали стопанска дейност от две години. Така че при евентуална тяхна ликвидация Булгартабак няма да вземе нищо. От информацията на одиторите става ясно, че поне 15 от дъщерните дружества на холдинга у нас са в затруднено финансово състояние. Срещу Харманли-БТ е образувано изпълнително дело за общо 900 хил. щ. долара по кредит, предоставен от бившата Банка за земеделски кредит, главницата и лихвите не са обслужвани от 1997 година. Софийският градски съд е осъдил предприятието да си плати и не е изключено да се пристъпи към разпродажба на активите му. Това би довело до силно ограничаване или дори до преустановяване на дейността на Харманли-БТ. Видин-БТ почти не е произвеждало цигари през последните години. Гоце Делчев-БТ реализира загуби за 2000 г. и 2001 г., дължащи се на отрицателните курсови разлики от преоценка на задълженията му към регистрираната в Швейцария фирма Франа. Това е дъщерна компания на американската Сокотаб, специализирана в търговията с тютюни. Още 12 дружества работят на загуба и закъсняват в плащанията си към кредиторите си. Това са заводите в Асеновград, Дулово, Дупница, Исперих, Пловдив, Първомай, Стара Загора, Смолян, Сандански, Тополовград, Шумен и Хасково. Тези дружества заплашват да станат голямо изпитание за новия собственик по отношение на ангажимента за запазване на работните места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във