Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗА ХОРАТА, КОИТО МИСЛЯТ ЗА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

ПО-БЛАГОПРИЯТНА ДАНЪЧНА СРЕДАПромени в Закона за корпоративното подоходно облагане както и в Закона за облагане доходите на физическите лица в полза на хората, които мислят отсега за третата си възраст, предложи Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).Необлагаемият размер на осигурителните вноски от работодателя, според осигурителите, трябва да се увеличи от 40 на 50 лв. месечно. Изменението съответства на инфлационните процеси и на промените в икономическата среда, които настъпиха след приемането на лимита от 40 лв. през 2000 г. - сподели за БАНКЕРЪ Никола Абаджиев, председател на БАДДПО. - Не се тълкуват правилно и текстовете от Кодекса за социално осигуряване, които са свързани с облагането на доходи от дивиденти. Посочените в КСО разпоредби изразяват волята на законодателя, постановил, че приходите на Универсалните, Професионалните и на Доброволните пенсионни фондове не бива да се утежняват с налог по ЗКПО. За съжаление компетентните данъчни органи отказват да приемат освобождаването на този вид доходи от налог, като се обосновават с неяснота, породена от липсата на изрични текстове в този смисъл. Затова БАДДПО предлага да се формулират такива изисквания в ЗКПО.Асоциацията на пенсионните дружества предлага още в чл. 40, ал.1 от проекта за изменение на ЗОДФЛ да се предвиди намаляването на данъчната ставка за облагане на доходите на физическите лица от допълнителното доброволно пенсионно осигуряване от 20 на 15 процента. Предлагаме два варианта за данъчно облекчение. Първият е облагаемият доход да се намалява с внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица, за доброволно здравно осигуряване, както и премии по договори за застраховки Живот - общо до 15 на сто от облагаемия доход - обяснява Никола Абаджиев. - При втория вариант облагаемият доход се намалява с толкова, колкото са внесените за сметка на лицата лични вноски за изброените видове осигуряване и животозастраховане. Смятаме, че стимулирането на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е необходимо, като имаме предвид съществуващия натиск към пенсионното осигуряване, осъществявано от Националния осигурителен институт върху първия стълб (т.е. на държавното обществено осигуряване) на системата.Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване смята, че такава стъпка би имала не само социален, но и икономически смисъл. Непрекъснатото увеличаване на натрупаните средства в допълнителните пенсионни фондове създава възможност и за по-големи и по-качествени инвестиции от пенсионноосигурителните дружества в икономиката на страната. Другият положителен ефект е, че немалък финансов ресурс се изтегля от сферата на потреблението и се насочва в сферата на инвестициите.Друго предложение на БАДДПО е прехвърлените суми от индивидуалната партида на едно осигурено лице в партида на съпруг или на роднина по права линия ( до втора степен), осигурен в същия доброволен пенсионен фонд или в аналогичен, но управляван от друго ПОД, да не се облагат с данък. Мотивът за това предложение е да се запази предназначението на натрупаните средства. Още повече че осигурените лица имат право да прехвърлят натрупаните си средства в партидата на съпруг или друг роднина по права линия само веднъж в една календарна година.Друга несправедливост, която според асоциацията трябва да бъде поправена в Закона за облагането на физическите лица, е по отношение на заетите по трудов договор, които се осигуряват за доброволна пенсия. В момента тези от тях, които не получават редовно заплати, имат проблем да ползват облекчението до 10% от облагаемия доход, тъй като според закона облекчението се ползва само ако вноските за пенсия се правят всеки месец. Предлагаме данъчното облекчение по чл.20, ал.2 от ЗОДФЛ да се преизчислява на годишна база, като се запише, че облагаемият доход се намалява с внесените през годината лични вноски в общ размер до 10 на сто от годишния облагаем доход - допълва Никола Абаджиев. - По този начин ще има равнопоставеност при ползване на данъчните облекчения за работещите по трудов договор с хората със свободни професии, с едноличните търговци и с тези, които са наети по граждански договори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във