Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА - БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ

С писмо, изпратено до редакцията по факса, ст.н.с. инж. Г. Босев - ТОТЕМА Инженеринг ООД ни уведомява, че с публикацията си Мизата за АЕЦ Белене скочи много високо и в. БАНКЕРЪ се опитал да се включи в дискусията за втората атомна централа... Оставяме настрана оценките на инж. Босев за използваните в статията аргументи и тяхната компетентност. Още повече че прогнозите не се доказват или опровергават днес, а когато му дойде времето. За сведение на ТОТЕМА Инженеринг обаче ще отбележим, че още от средата на 2002 г. вестникът ни публикува мнения, предложения и анализи за атомната ни енергетика. В тях се защитават различни гледни точки и тези различия никога не са се възприемали като некоректни от несъгласните с една или друга позиция. Не поставяме под съмнение професионализма на инж. Босев в областта на енергетиката, но не можем да се съгласим, че в Мизата за АЕЦ Белене скочи много високо има каквито и да било недопустими квалификации както спрямо ТОТЕМА Инженеринг, така и лично спрямо него. В писмото си инж. Г. Босев иска да бъде обърнато внимание на следните, както е отбелязал, факти:1. По отношение на прогнозата на електропотреблението. Такава прогноза, разработена от експерти на БАН, Енергопроект, ТОТЕМА Инженеринг и Енергокибернетика, съществува от 1996 г. и засега тя се оказа най-представителната. Според нея, а също според прогнозата на Световната банка, вътрешното потребление на електроенергия през 2010 г. няма да надхвърли 42-44 TWh и 50 TWh през 2015 година. През 2003 г. то е било 37.032 TWh. За сведение потенциалът на наличните мощности, без тези на блоковете 440 МW в АЕЦ Козлодуй, като се отчетат извършваните и предстоящи рехабилитации, е над 41-42 TWh годишно. Освен това има сключен договор за въвеждане на нова електроцентрала в ТЕЦ Марица-изток 1 през 2008 г. с мощност 670 МW и годишно производство около 4.5 TWh, т.е. през 2008 г. наличните и новопостроените мощности в страната ще бъдат в състояние да задоволят електропотреблението от около 46 TWh годишно, по-голямо от прогнозираното. В баланса не включвам каскадите Цанков камък, евентуално Среден Искър и Горна Арда, малките ВЕЦ, възобновяемите източници, влиянието на битовата газификация върху електропотреблението. Тогава за каква дупка в електроенергийния баланс от 5-6 TWh годишно след 2006 г. става въпрос?2. По отношение на потенциала на енергоспестяването. Признава се, че при преноса и разпределението на електроенергията загубите са огромни и се приема, че след приватизиране на ЕРП-тата те ще бъдат намалени. Следва обаче въпросът с колко, на каква цена и къде е програмата? Оказва се, че е по-лесно да се изгради нова голяма мощност, за да покрива тези загуби, отколкото да се инвестират, според авторитетни оценки в пъти по-малко средства, за да бъдат предотвратени. Това се отнася и за загубите за осветление в бита, комуналния сектор и индустрията. Пак според авторитетни оценки, срещу инвестирани 210 млн. евро за енергоефективно осветление, върховото натоварване на електроенерийната система може да бъде намалено с около 900 МW и да бъдат спестени 1.4 TWh годишно. Разхищенията на електроенергия в индустрията също не могат да бъдат оспорени - те са факт.В страните, към семейството на които се стремим, планираните инвестиции за нови мощности задължително се конкурират с инвестициите за енергоспестяване. Този подход се нарича Интегрирано планиране или Развитие с минимални разходи. У нас новите мощности се планират от НЕК - търговска организация, заинтересована единствено от обема на продажбите. Освен това прогнозите, технико-икономическите сравнения и инвестиционният план на компанията са обявени за търговска тайна и класифицирана информация, а Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, органът, който трябва да извърши интегрираното планиране, е абдикирал от тази си отговорност.3. По отношение на емисиите на въглероден двуокис. Вероятно не е известен фактът, че България, по данни на Eurocoal, разполага с над 18% неусвоен лимит на въглероден двуокис съгласно Протокола от Киото, в който може да се вместят увеличеното производство на наличните термични електроцентрали и изграждането на още 1340 МW на източномаришки лигнити. За разлика от България, през последните години Германия се отказа от развитие на ядрената си енергетика и построи няколко 1000-мегаватови блока на собствени кафяви въглища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във