Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА ВЛАГАТ ЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ТРЕТА ПЕНСИЯ

Атанас Раков , главен изпълнителен директор на ПОК Съгласие, пред в. БАНКЕРЪАтанас Димитров Раков е роден на 14 ноември 1968 година в София.През 1993 г. завършва ВИИ К. Маркс, София.От 1993 до 1995 г. работи в ЗПД ОрелАД-София като счетоводител, по-късно е директор Управление на персонала в компанията. През 1999 г. става изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания Съгласие. В периода 2000-2004 г. е изпълнителен директор на Орел Консулт АД и директор Корпоративни финанси в Орел-Г-Холдинг.От юли миналата година е председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ПОК Съгласие АД. Член е на съветите на директорите на Орел-Г-ХолдингАД и ЗК Орел.Г-н Раков, 2004 г. беше доста интересна за пенсионноосигурителния бранш - въведоха се дялове при воденето на индивидуалните партиди и стартира възможността за прехвърляне от един фонд в друг. С какви резултати приключи годината за ПОК Съгласие?- Към 31 декември 2004 г. в управляваните от ПОК Съгласие АД пенсионни фондове са осигурени 309 203 лица, т.е. с 49 хил. души повече, отколкото през 2003 година. Общият размер на управляваните активи за същия период нарасна от 50 804 хил. на 76 496 хил. лева. В резултат на стартиралия през 2004г. процес на промяна на участие от един пенсионен фонд в друг подобен фонд, управляван от друга пенсионноосигурителна компания при нас, в ПОК Съгласие се прехвърлиха 7232 лица от други дружества.Каква е реализираната доходност за периода 1 януари 2003 г. - 31 декември 2004 година?- Реализираната доходност при управлението на активите на пенсионните фондове за периода 1 януари 2003 г. - 31 декември 2004 г. в професионалния пенсионен фонд на Съгласие е 10.85%, което отрежда на компанията четвърто място сред останалите пенсионноосигурителни дружества. В универсалния пенсионен фонд Съгласие сме на първо място сред останалите пенсионноосигурителни дружества с доходност 12.02% и в доброволния пенсионен фонд Съгласие е реализирана доходност 9.25 на сто.В края на миналата и началото на сегашната година служители от Управление Осигурителен надзор на КФН извършиха тематични проверки за спазването на изискванията на Наредба №3 за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд в друг. В резултат са съставени осем констативни протокола, констатирани са 60 нарушения на наредбата, за които са съставени 19 акта за административни нарушения. Имате ли представа какви са най-честите нарушения, които бяха допуснати при прехвърляне на осигурените?- Досега не сме получили сигнали от тези проверки, че упълномощените служители на ПОК Съгласие са нарушили процедурата за промяна на участие. Поради тази причина не бих могъл да коментирам какви са най-честите нарушения.От какво, според вас, е продиктувана предпазливостта на законодателя в Кодекса за социално осигуряване (КСО), за да предпише един доста консервативен режим за инвестициите - в точно определени пропорции за различните финансови инструменти? - Предпазливостта на законодателя по отношение на инвестиционния режим е залегнала в ограниченията, които съществуват по отношение на отделните инвестиционни инструменти в Кодекса за социално осигуряване. Тя беше продиктувана на първо място от стремежа за максимална защита на натрупаните средства на осигурените лица, както и от общата икономическа ситуация и преди всичко - недостатъчно развития капиталов пазар. При положение че задължителното пенсионно осигуряване стартира през 2000 г., логично е в началния период законодателят да бъде по-консервативен по отношение на инвестиционния режим, което намери отражение в Кодекса за социално осигуряване. След като пенсионноосигурителните дружества доказаха, че подхождат достатъчно отговорно при реализацията на инвестиционната си политика и същевременно ефективно инвестират средствата на осигурените лица, и при условията на постоянен строг контрол от страна на надзорния орган, възможно е усилията за законодателни промени, ориентирани към известно либерализиране на инвестиционния режим, да се активизират. Поради съществуващите ограничения пенсионноосигурителните дружества изостават в сравнение с развитието на капиталовия пазар, което в никакъв случай не е в интерес на осигурените лица от гледна точка на постигане на по-висок доход при управлението на техните средства.Смятате ли, че ако пенсионните дружества успеят да си извоюват по-либерален режим за инвестиции, доходността им може да се задържи в границите от 6 до 12 процента? Вярно ли е, че тенденцията е доходността им постепенно да намалява?- Либерализацията на инвестиционния режим в посока към включване на нови инвестиционни инструменти, както и промяната на записаните в Кодекса за социално осигуряване в ограничения за действащите в момента има за цел постигането на максимално висока доходност при спазване на законовите изисквания. Тя е необходима именно с оглед поддържане на реализираната доходност в посочените граници 6-12 процента.С приемането ни в Европейския съюз нивата на постигнатата доходност ще се приближават към действащите в страните от съюза. При положение че тези нива са по-ниски от реализираните в момента в страната, напълно естествено е в следващите години да се проявява тенденцията към постепенно намаляване на доходността при инвестиране на средствата на пенсионните фондове. Може ли активите на пенсионните фондове да бъдат инвестирани в българската икономика и по-специално в големи инфраструктурни проекти, както е в Чили, където активите на пенсионните фондове - от порядъка на 40 млрд. щ. долара, в основната си част се влагат в икономиката?- Смятам, че напълно е възможно, естествено при определени условия, активите на пенсионните фондове да бъдат инвестирани в големи инфраструктурни проекти. Използвайки опита на Чили и адаптирайки го към българските условия, тази възможност може да се реализира при наличието на определени държавни гаранции и разумни нива на възвръщаемост на вложените средства.Какво печелят осигурените от направените през 2004 г. промени в данъчната система и ще привлече ли това повече вложители в доброволните фондове?- Основните промени в данъчните закони, които засягат пряко допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, са намаляването на еднократния данък при изтегляне на натрупаните средства, преди да е настъпил осигурителен случай от 20 на 16% и въвеждането на правото за ползване на данъчната преференция от 10% от брутното трудово възнаграждение за работещите по трудов договор не само месечно, но и на годишна база. Надявам се, че в резултат на тези промени ще се увеличи броят на лицата, които ще се възползват от предоставените данъчни облекчения. Същевременно смятам, че за привличането на все по-голям брой хора в доброволните пенсионни фондове са необходими по-съществени законодателни промени, в каквато посока ще са насочени и усилията на пенсионноосигурителните дружества през тази година.Може ли да се гарантира стойността на вложенията през следващите десет-двайсет години и дали получената допълнителна сума ще бъде достатъчна да покрие неизбежното намаляване на покупателната способност на парите, подвластни на бъдещите инфлационни процеси?- Стойността на вложенията през следващите години ще се гарантира на първо място от стабилното икономическо развитие и от включването на страната ни в обединената европейска икономическа и социална общност. В тази посока са и промените в инвестиционния режим с оглед включването на нови инвестиционни инструменти с по-висока доходност. С приемането ни в европейската общност ще се регулират и нивата на инфлация, което ще ограничи в достатъчна степен обезценката на вложените в пенсионни фондове средства. Посочените тенденции могат да се оценяват като положителни, тъй като се засилва интересът на все повече хора към влагане на повече лични средства за допълнително пенсионно осигуряване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във