Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЛИЯНИЕТО НА ЦЕНИТЕ СЕ ОТРАЗЯВА ПРИ ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Международен счетоводен стандарт 15 регламентира отчитането на ефекта от промените в цените върху резултатите от дейността на отчитащото се предприятие.Той се прилага за предприятия, значителни за икономическата среда, в която функционират, и само по отношение на консолидираните отчети.ПОДХОДИ, ОТРАЗЯВАЩИ ПРОМЕНИТЕ В ЦЕНИТЕПредприятията трябва да представят информация, отразяваща влиянието на промените в цените, като използват съответен счетоводен метод.Подход на общата покупателна способност: той е свързан с преразглеждането на статиите във финансовите отчети поради промени в общото ниво на цените. При този подход доходът се използва подходящ индекс на промените в общото ниво на цените и се отчита ефектът от промените върху амортизацията, приходите от продажби и нетните парични балансови статии. Отчита се като коректив на поддържане на общата покупателна способност на собствения капитал на предприятието.Подход на текущата стойност: той изисква да се признаят ефектът от промените в цените върху амортизацията и стойността на продажбите. Необходимо е прилагането на корективи, общото между които е, че признават взаимната връзка между промените в цените и финансирането на едно предприятие.На оповестяване подлежат:- сумата на коректива или коригираната сума на амортизацията на имотите, машините, съоръженията и оборудването;- сумата на коректива или коригираната сума на стойността на продажбите;- корективите, свързани с паричните балансови статии, ефектът от привлечените средства, акционерният или дяловият капитал, когато такива корективи са взети под внимание при определянето на дохода.Предприятието следва да оповестява методите, използвани за определяне влиянието на промените в цените.Като правило подлежащата на оповестяване информация се представя като допълнителна. Но по въпроса за представянето на информация за влиянието на промените в цените не бе постигнат международен консенсус. Поради това е прието, че предприятията не са длъжни да оповестяват информацията, изисквана от МСС 15, за да се приеме, че счетоводните им отчети отговарят на международните стандарти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във