Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЕЧЕ ЗАСТРАХОВАМЕ КОРАБИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗЪМ

Орлин Пенев, изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България, пред в.БАНКЕРЪОрлин Пенев е роден на 6 март 1956 в Бургас. Зодия Риби. Образование: две магистърски степени - по финанси и инженерство. Специализации: Allianz Management Institute, Swiss Re. Започва кариерата си като специалист по морско застраховане в ЗПАД Булстрад. Работи като управител на генералната агенция на ЗПАД България в Бургас, изпълнителен директор на ЗК Туринс АД , управител на застрахователен офис Европа на ЗПАД Алианц България, изпълнителен вицепрезидент Маркетинг, продажби и реклама на Алианц България Холдинг, изпълнителен директор на ПОД Алианц България. От 2001 г. е изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България. Женен, с три деца. Г-н Пенев, ЗПАД Алианц България наскоро изплати обезщетения за обира в гражданския трезор на Ейч Ви Би Банк Биохим. Каква е сумата на нанесената щета?- На този въпрос ще се въздържа да отговоря, трябва да запазя тайната на клиента си. Всяка банка обикновено сключва застраховка до определения лимит на отговорност (т.е. това е максимумът на обезщетението). Когато при събитие той бъде достигнат, застрахователят изплаща на банката 100% обезщетение, а тя се разплаща с клиентите си съгласно лични споразумения с тях. След кражбата в гражданския трезор на Ейч Ви Би Банк Биохим някои клиенти претендираха, че съхраняват ценности за много големи суми, необявени предварително в договорите. Затова взехме решение като застрахователи да лимитираме нашата отговорност за всяка касета. Този подход беше възприет и от повечето банкови институции. Обикновено лимитът е 10 000 евро за всяка отделна касетка, но може да бъде и по-висок по желание на клиента и при заплащане на допълнителна застрахователна премия. В застрахователната практика се предлага т.нар. Банкова полица, основаваща се на Lloid's LPO 218. Какви рискове покрива тази застраховка?- Застраховката Специални банкерски рискове, която ние правим, е по условията на Еuler Hermes с основен презастраховател Euler Hermes Kreditversicherungs-AG (компания на Allianz Group), специализиран в застраховките на финансови рискове. Полицата се състои от две части. Първата е за материални щети, причинени от пожар, природни бедствия, взломна кражба и грабеж, и се отнася за парите и ценностите на банката. Втората част на полицата покрива щети от финансова загуба при измамни действия на служители на банката или на трети лица. За конкретния случай с Ейч Ви Би Банк Биохим застрахователното покритие беше за материални щети.Обяснете нещо по-конкретно за застраховането на БДЖ, БМФ, аерогарите, гарите, пристанищата, Софийското метро, НЕК... - Компании от типа на БДЖ, България Ер, АЕЦ Козлодуй, БМФ са от национален мащаб и са свързани в един или друг контекст с националната сигурност на страната. Не би трябвало в публичното пространство да се коментира какви застраховки имат, за какви застрахователни суми и как се обезщетяват при евентуално събитие. Най-актуален за тях е рискът тероризъм, но за съжаление те невинаги се застраховат срещу него. Две телефонни заплахи за бомба бяха получени на аерогарата в София само за една седмица през август. Какво представлява застраховката Ariel?- Застраховката е наименована на английския авиационен застрахователен синдикат Ariel. На практика това е отговорност на собственици и оператори на летища към трети лица. Тя покрива до определен договорен размер изплащането от името на застрахования на всички суми, които той законово е задължен да плати или пък бъде осъден да заплати. Става дума за телесни наранявания (включително и смърт) или за имуществени щети. Телесното нараняване или повредата на имуществото се покриват, когато са настъпили в /или около сградите и терените на летищата като пряк резултат от дейността на застрахования, а също и поради небрежност или грешка на собственика или оператора на летището, на неговите служители или лица, действащи от негово име.Друг покрит риск е загубата или повредата на самолет или оборудването му, докато се намира на земята под надзора на застрахования или е обслужван, поддържан или транспортиран от него. Застраховката обезщетява и телесно нараняване или повреда на имущество на трети лица, причинени от стоки, произвеждани, сглобявани или доставяни от застрахования.Полицата по Ariel се презастрахова на международния пазар, тъй като лимитите на отговорност са изключително високи и достигнат до 500 000 000 долара (за български летища). За големи летища в останалата част на света тези лимити са многократно по-високи. Този бизнес е отделен в отделен сегмент, в който оперират ограничен брой брокери и подписвачи. От 1 юли тази година влезе в сила Международната конвенция за повишена безопасност на пристанищата и плавателните съдове срещу терористични атаки. Какви са застраховките, които се правят на пристанищата, и знаете ли кой е застраховател на големите морски пристанища у нас?- ЗПАД Алианц България е застраховал основните - порт Варна, Леспорт - Варна и порт Бургас. Става дума за застраховка Гражданска отговорност на пристанищата или операторите на пристанища към трети лица. Застраховката на пристанищата е по Lloyd 's Wordings. Това са типови лойдови полици, разработени в четири секции. Те покриват отговорността за нанесени имуществени вреди и/или телесни увреждания, отговорността на наемателя на пристанището, застраховка на имуществото (включително и при терористичен акт, стачки и вълнения), застраховка на загубата на доход и застраховка на товаро-разтоварни машини, която в момента не се предлага в България. Към имуществените застраховки се включват стандартните - индустриален пожар, злополука на докерите. Гражданската отговорност към товародателите всъщност е типичната застраховка, защото стоките, които се съхраняват там, не са собственост на пристанището. Важна е и отговорността при нанесени имуществени вреди върху корабите при товаро-разтоварни операции, както и при телесно нараняване на екипажите на корабите. Отговорността се договаря предварително със съответен лимит - било за едно събитие, било в агрегат (т.е. за всички събития за периода на застраховката).Би следвало да спомена и застраховките на различни форми на отговорност, свързани с корабния бизнес - например отговорности на кораборемонтното предприятие, всички рискове на корабостроителното предприятие и пр. Основните кораборемонтни и корабостроителни мощности на България, разположени на Черно море, традиционно застраховат своите отговорности в ЗПАД Алианц България. Следва да се спомене, че поради високия лимит на отговорност, изискван по тези застраховки, партньори на ЗПАД Алианц България по презастраховането на рисковете са водещи световни презастрахователи с финансов рейтинг не по-лош от (А -). Това са Swiss Re - Германия, Partner Re - Германия, Allianz AG - Германия. Брутният приход на ЗПАД Алианц България по изброените по-горе линии бизнес към 30 юни 2004 г. възлиза на 1 795 643 лева.Една част от плавателните съдове на БМФ , както и корабите на Българско речно плаване са застраховани в ЗПАД Алианц България. Включени ли са в тези застраховки и рискове от терористични актове, когато корабите се намират на рейд или на пристанището? - ЗПАД Алианц България е водещ застраховател на българския пазар в областта на морското застраховане. Плаващите под чужд флаг 20 плавателни съда на параходство Български морски флот са застраховани при нас за 2004 година. Отговаряме напълно на завишените критерии на чуждестранните банки кредиторки за обхватност и степен на финансова обезпеченост на застрахователя. Целият флот на параходство Българско речно плаване - 170 плавателни съда, също са застраховани при нас. Традициите на дружеството в този вид застраховане датират от самото му основаване през 1991 година. Клиенти на компанията са почти всички български частни морски и речни корабособственици, опериращи кораби под наш и чужд флаг.Традиционно предлагаме и застрахователна защита на собственици и оператори на плавателни съдове във връзка с гражданската им отговорност в търговския и навигационен процес - т.нар. PI (протекшън енд индемнити) застраховка, която е с първокласна презастрахователна защита до лимити на отговорност, избрани от клиента. Застрахователните покрития в областта на морското застраховане се базират на типови клаузи, с които работи международният морски застрахователен пазар. Тези покрития залягат и в презастрахователните ни договори. Смятам, че ЗПАД Алианц България продава напълно конвертируем по европейски стандарти продукт в областта на морското застраховане. За потенциалния клиент (корабособственик, чартьор, оператор на плавателен съд) остава единствено да избере в зависимост от нуждите си вида защита за своя кораб, без да е необходимо да проучва в детайли евентуален български принос в текста на договора. След 11 септември 2001 г. особено актуално на застрахователния пазар стана покритието или изключването на рискове от тероризъм. По принцип като стандартно условие в застрахователната индустрия залегна пълното изключване на рискове от тероризъм, радиоактивно замърсяване, химическа, биохимическа, електромагнитна или кибернетична атака и др. Това означава, че по принцип компаниите не покриват щетите при терористични актове. ЗПАД Алианц обаче се опитва да направи изключение от общото правило. Вече има създаден международен алтернативен пазар за покритие на терористичните рискове. Така че компанията ни своевременно осигури сътрудничество със специализиран английски брокер, работещ на този пазар. Вече предлагаме покритие на тези рискове на клиенти - корабособственици, които искат допълнителна защита. Какво стана с обезщетенията, които трябваше да изплатите за кораба Хера?- ЗПАД Алианц България беше застраховател на трагично потъналия в петък, 13 февруари 2004 г., край Босфора кораб Хера с 19-членен екипаж, 17 от които българи. След представяне на всички документи в края на май 2004 г. изплатихме пълния размер на застрахованата сума на кораба, а ЗАД Алианц България Живот изплаща застрахователни обезщетения на наследниците на загиналите моряци. Застраховката на кораба бе изплатена след малко повече от три месеца след гибелта на плавателния съд. Това е възможно най-краткият период, тъй като събирането на доказателства и заключения от компетентните власти, разследващи инцидента, отнема време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във