Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЕЧЕ ЩЕ СЕ ПРЕПЪВАМЕ В СОЦИАЛНИТЕ ПРАГОВЕ НА ШУЛЕВА

Правителството най-после даде зелена светлина на дълго спряганата идея на социалната министърка Лидия Шулева за въвеждане на минимални осигурителни прагове. Това стана с гласуваните в четвъртък от кабинета промени в Кодекса за задължителното обществено осигуряване. За ужас на работодателите в бюджета на държавното обществено осигуряване от догодина ще бъдат записани минимални осигурителни вноски за различните видове професии. Техният размер трябва да бъде уточнен в преговорите между Министерството на труда и социалните грижи и браншовите организации. Ако те не постигнат консенсус, праговете ще бъдат наложени по административен ред. Междувременно с този акт се внасят и сериозни промени в нормативната база за дейността на пенсионните фондове. Така например минимално изискваният капитал на пенсионноосигурителните дружества ще бъде увеличен от 3 на 5 млн. лв., а на така и неучредените дружества за допълнително доброволно осигуряване за безработица и професионална преквалификация - от 200 000 на 500 000 лв. Всички те ще разполагат с шестмесечен гратисен период, в който трябва да увеличат капитала си, за да се съобразят с новите разпоредби. Занапред минималната доходност на вложенията в професионалните и универсалните пенсионни фондове ще се определя всяко тримесечие на базата на общата доходност на дружествата от съответния тип за последните две години и ще бъде в размер на 60 на сто от нея. Отпада забраната банките акционери в пенсионни дружества да бъдат и попечители на техните активи. След обнародването на промените в Осигурителния кодекс фондовете пък ще могат да инвестират най-много до 25 на сто от активите си в банкови депозити. Вложенията в една кредитна институция обаче не трябва да надвишават десет на сто от активите на дружеството. С разрешение на Държавната агенция за осигурителен надзор този процент може да нарасне до 35 на сто, но само за едномесечни депозити. В първоначалния вариант на законопроекта не беше предвидена подобна клауза. Друга първоначална идея на вложителите, по която фондовете имаха възражения, беше забраната за инвестиции в недвижими имоти. Те ще могат да влагат в такава собственост не повече от 5 на сто от активите си. Кодексът обаче няма да допуска закупуване на сгради за нуждите на дружествата или на свързани с тях лица.Предвижда се също така да бъде наложена забрана едно и също лице да бъде акционер в повече от едно дружество за допълнително социално осигуряване. Увеличаването на дяловото участие, при което едно лице придобива или надхвърля съответно 10, 25, 34, 50 и 67 на сто от капитала на дружеството, ще се разрешава от Агенцията за осигурителен надзор. Правомощията и компетенциите на този надзирателен орган предстои да бъдат уточнени допълнително в Закона за финансовия надзор, който ще я превърне в част от мегаагенцията за финансов контрол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във