Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОБЕЗСМИСЛИХА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ФИСКАЛНИЯ РЕЗЕРВ

Атанас Папаризов - заместник-председател на парламентарната комисия по икономическа политика, пред в.БАНКЕРЪГ-н Папаризов, на 9 юли по обяд БСП заяви, че спира преговорите си с НДСВ около изготвянето на законопроект за управление на фискалния резерв. Защо? - На 8 юли в края на деня получихме от Министерството на финансите текстовете на проектозакона за управление на фискалния резерв. С огромно безпокойство констатирахме, че тези текстове не дават възможност за придвижване на преговорите напред, а ги връщат на кота нула. Причината е, че във варианта, който ни предостави Министерството на финансите, е записано, че то може да инвестира целия фискален резерв, а не само част от него. Разбира се, направени са уговорките, че това ще става по специална наредба и с изричното съгласие на БНБ. Но самият факт, че в текста липсва понятието минимален фискален резерв, който да гарантира плащанията по външния дълг, е обезпокоителен за нас. Затова нашата парламентарна група реши, че Министерството на финансите заедно с БНБ трябва да ни предложат нов, съгласуван помежду им текст на проектозакон за фискалния резерв. Докато това не стане, ние смятаме, че като политици нямаме основа, върху която да водим консултации.Въпросът за законово уреждане на управлението на фискалния резерв бе повдигнат от БСП на 27 юни. Какво възбуди безпокойството на депутатите от социалистическата партия?- В самото начало на консултациите за управител на БНБ, които БСП водеше с ДПС и НДСВ, ние поставихме въпроса, че е редно преди да обсъждаме персонални промени, да има яснота как ще си взаимодействат БНБ и финансовото министерство по въпросите за управлението на фискалния резерв. Подчертахме, че една част от него, която гарантира плащанията по външния дълг и сега е под наблюдението на МВФ, за в бъдеще трябва да се съхранява по начин, по който се съхранява и валутният резерв на държавата. С други думи - задължително да се инвестира само в облигации с най-висок международен кредитен рейтинг или в депозити в най-сигурните чуждестранни банки. Подчертахме и причината за това наше искане: че през 2004-а споразумението с МВФ изтича и тъй като не е ясно дали ще се стигне до подписване на ново, трябва да има гаранции, че държавата ще разполага по всяко време с достатъчно средства, с които да плаща на външните си кредитори.Но финансовото министерство твърди, че след подписването на двегодишното споразумение ще бъде сключено ново, предпазно споразумение с МВФ...- Дори това да е така, според нас е редно залегналите сега в споразумението с МВФ принципи за гарантиране на плащанията по външния дълг да се отразят в българското законодателство. По тази причина ръководството на БСП предложи да се проведат консултации и да се определят принципите, на основата на които Министерството на финансите ще се разпорежда с резерва. Ако си спомняте, още в началото на юли НДСВ се съгласи експерти от трите парламентарни групи да направят предложения пред политическите ръководства на НДСВ, БСП и ДПС по този въпрос. Решаването му е от изключителна важност, независимо от това, коя партия ще има мнозинство в парламента, чие ще е правителството и кой ще е управителят на БНБ. За съжаление обаче до следващата среща на ръководствата на политическите партии в понеделник (7 юли) колегите от НДСВ не бяха в София. Това не ни даде възможност заедно да подготвим предложенията и ние в БСП се заехме да изработим нашите предложения за един проектозакон за уреждане на управлението на фискалния резерв. При подготовката му отчетохме виждането на НДСВ, че това не трябва да бъде допълнение на Закона за БНБ, а по-скоро да стане чрез промени в Закона за устройство на държавния бюджет...Какво съдържа тази разработка?- След като дискутирахме проблема между експертите в БСП, решихме, че всяка година в Закона за държавния бюджет трябва да се определя една минимална сума, която ще бъде, така да се каже, неприкосновена. Това ще е минималният фискален резерв, гарантиращ плащанията по външния дълг. Ние настояваме този минимум да се третира по начина, по който се третира валутният резерв, и смятаме, че той трябва да се държи в управление Емисионно на БНБ и да се инвестира в такива инструменти, в каквито се инвестира валутният резерв. Предложихме останалата част от фискалния резерв, надхвърляща определения минимум, по преценка на финансовия министър, да може да се инвестира в търговските банки, но след като тези операции са съгласувани с БНБ. Настояваме да има такава съгласуваност, защото, според нас, подобни сделки - независимо дали ще са депозити, или репооперации, оказват влияние на монетарната политика, тъй като водят до изменение на паричната маса. Ако такива сделки се извършват с големи по обем парични средства, те могат да доведат до увеличаване на вноса, на търговския дефицит, а оттам и до инфлация. Затова сме убедени, че операции с парите от фискалния резерв могат да се извършват само след като се вземат мнението на БНБ и оценките на нейните специалисти за влиянието им върху паричните агрегати.Според вас какви трябва да са основните принципи при операциите с онази част от фискалния резерв, която ще надхвърля евентуалния минимум?- Първо, искам да подчертая, че никога не сме казвали, че Министерството на финансите няма право да инвестира част от фискалния резерв. Тези операции и сега не са забранени от закона. Ние обаче настояваме да се конкретизира начинът, по който ще се извършват сделките с търговските банки. Те трябва да са максимално прозрачни и съгласувани с БНБ. Затова поискахме да има законови текстове, които задължават финансовото ведомство, преди да прави депозити или репо сделки в банките, да иска съгласието на БНБ и да обявява публични търгове, на които да допуска всички стабилни кредитни институции. Предложихме също така веднага да бъде променен Законът за държавния бюджет, в който да се фиксира минималният размер на фискалния резерв до края на тази година. Това, общо взето, бе първоначалното предложение на БСП, което стана основа за последващите разговори с представителите на Министерството на финансите. Те излязоха със свой вариант за законодателното уреждане на фискалния резерв и сделките с него. Ние настояхме тяхното и нашето предложение да се обсъдят от БНБ и да бъдат представени на МВФ. В понеделник (7 юли) проведохме разговори и с БНБ, и с МВФ, след което поискахме експерти на Министерството на финансите и на БНБ да предложат общ текст за промени в законите, които да уреждат управлението на фискалния резерв. Та два дни по-късно получихме варианта на финансовото ведомство, с който започнах, и който въобще не ни удовлетворява.Преди да обявите официално, че не приемате предложението на Министерството на финансите, сте имали разговор и с управителя на БНБ Светослав Гаврийски. Какво обсъждахте с него?- Желаехме да огласим позицията си едва след като разговаряме с БНБ по въпроса, за да видим дали не четем предложението на Министерството на финансите като дявола евангелието. Но се оказа, че и експертите на Централната банка имат доста съмнения и въпроси по предложението на финансовото ведомство.Какви бяха съмненията на експертите от БНБ?- Те казаха, че още работят по въпроса, но имат свои идеи как по различни начини да се гарантира сигурността на минималния фискален резерв. Те ни обясниха, че трябва да има някакъв по-предвидим порядък за това, как в търговските банки ще се инвестират парите, надхвърлящи минималния фискален резерв. От разсъжденията на хората на БНБ, които чух, ми се стори, че тяхната идея е да се изготви календар на търговете за депозиране на средства от резерва в търговските банки. Както знаете, от доста години насам Министерството на финансите прави подобен календар за търговете за държавни ценни книжа.Необходимо е също така да се вземе решение как ще се управляват парите, които Европейският съюз ни отпуска по програмите ФАР и САПАРТ. Знаете, че сега те се намират по сметка в БУЛБАНК, но също представляват част от фискалния резерв на държавата. Искам обаче да видя какво ще бъде съвместното предложение на БНБ и на Министерството на финансите в тази насока и след това да обсъждаме отделните детайли по управлението на фискалния резерв.БСП обвързва ли приемането на законодателни текстове за управлението на фискалния резерв с избора на управител на БНБ?- Позицията на БСП по тези въпроси е следната: ние искаме въпросите с управлението на фискалния резерв да бъдат напълно изяснени, за да не ни влияят при избора на гуверньор. Ние не обвързваме двата въпроса, но по един начин ще разсъждаваме, ако останат неотстранени проблеми около управлението на фискалния резерв, друго ще бъде, ако се изчистят.Искате да кажете, че ако въпросът за управлението на резерва получи задоволителен от ваша гледна точка отговор, за БСП ще отпадне опасението, че ако подкрепите един или друг управител, политическата му партия може да го притиска да извършва операции, които сега не са забранени от закона, но могат да накърнят финансовата стабилност на държавата. Така ли?- Да, за нас е важно тези неща да бъдат изчистени, за да може да разглеждаме кандидатите за управител на БНБ изцяло според техните достойнства.Министерството на финансите раздаде около 200 млн. лв. на депозити в шест банки на 23 май. Защо поставихте въпроса с управлението на фискалния резерв едва месец по-късно?- Не, ние поставихме този въпрос много по-рано - при започването на преговори за управител на БНБ. Но конкретната информация за раздаването на тези депозити банките ни я подадоха месец по-късно. Очевидно преди това те не са искали да я обсъждат с опозицията. Но пък научихме, че много преди това са поставили проблема пред правителството и пред БНБ. Това показва, че банките все пак имат доверие на тези институции и те би трябвало да реагират с изготвянето на един закон, който да запълни празнотата по отношение на управлението на фискалния резерв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във