Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЮТЮНЕВИТЕ ДРУЖЕСТВА ИПОТЕКИРАТ ИМОТИ

В очакване на нова приватизационна стратегия тютюневите дружества продължават да водят свой самостоятелен живот, характерен най-вече с това, че трупат нови загуби и задължения. Десет от предприятията дори ще бъдат принудени да ипотекират част от активите си в полза на Булгартабак Холдинг, заради просрочени задължения към него. Самият холдинг в момента също не е в цветущо състояние. Той е изпратил първите три месеца на годината със загуба от 1.2 млн. лв., а само година по-рано дружеството се е радвало на печалба от 782 хил. лева. Това се вижда от неговия неконсолидиран отчет, предаден на БФБ-София. Приходите му от продажби също са намалели с 1 млн. лв. и са спаднали на близо 5 млн. лв., като от вътрешния пазар са дошли 3.8 млн. лв., а от външния - 1.2 млн. лева. Разходите на тютюневия холдинг пък са нараснали от 5.3 млн. на 7.3 млн. лева. Най-интересното е, че увеличението им се дължи на графата други в отчета за приходите и разходите (вноските на холдинга от 3.5 млн. лв. във Фонда за финансиране на социалните разходи по приватизацията на тютюневите дружества). За тримесечието на тази година те са 3.6 млн. лв., докато година по-рано техният размер е едва 146 хил. лева. Неразпределената печалба е 41.3 млн. лева. Дългосрочните задължения на дружеството са 402 хил. лв., а краткосрочните - 5 млн. лв., като най-много са дълговете към свързани предприятия, доставчици и клиенти. Капиталът на Булгартабак Холдинг е 7.367 млн. лв. и е разпределен между държавата (79.86%), юридически лица (18.37%) и физически лица (1.77 процента). Холдингът държи контролно участие в 20 дъщерни предприятия у нас. В края на миналата и в началото на тази година той успя да продаде участията си в Исперих БТ (срещу 230 хил. лв.), Дулово БТ (срещу 87 хил. лв.), Харманли БТ (срещу 30 хил. лв.), Първомай БТ и Тополовград БТ АД.По-голяма част от дружествата, останали под опеката на холдинга, са във влошено финансово състояние, а едно от тях - Видин БТ, вече е без шанс за каквото и да е оздравяване. В момента то е в процедура по ликвидация. Десет от тютюневите фабрики дори ще предоставят свои дългосрочни активи за обезпечение на просрочените си задължения към дружеството майка. Акционерите ще решат това на общи събрания, които ще се проведат в периода 6-10 юни. Така например Слънце-Стара Загора БТ ще заложи административната си сграда с пазарна оценка от 1.3 млн. лв., общежитие за 399.8 хил. лв., складове за тютюни и горива за около 100 хил. лв. и друг склад за 94 хил. лева. Тютюневите фабрики в Шумен, Харманли, Хасково, Пазарджик, Кърджали, Исперих, Дупница, Дулово, Гоце Делчев и Асеновград също ще ипотекират свои имоти в полза на холдинга. Изпълнителните директори на някои от цигарените дружества виждат причината за все по-затрудненото си финансово състояние в преструктурирането, което се извърши в съответствие с приватизационната стратегия на Булгартабак през миналата година. Хасково БТ е типичен пример за това. То е приключило първото тримесечие със загуба от 2.2 млн. лева. За сравнение - през същия период на миналата година размерът й е бил двойно по-малък - 1 млн. лева. Приходите от продажби на дружеството също са намалели - от 2.8 млн. лв. на 1 млн. лева. Предприятието има и непокрита загуба от 27.7 млн. лева. Дългосрочните му задължения пък са 21.4 млн. лева. В отчета на Булгартабак се споменава, че преустановяването на производството и реализацията на тютюневи изделия е довело до прекратяване на взаимоотношенията с търговци на цигари, които логично носят част от приходите му. Шумен БТ също е реализирало по-голяма загуба през разглеждания период в сравнение с миналата година. Тя се е увеличила от 99 хил. на 282 хил. лева. Приходите на дружеството от продажба също са се стопили от 776 хил. на 145 хил. лева. Характерно за шуменското предприятие е, че то има неразпределена печалба от 1.8 млн. лв. и непокрита загуба от 8.7 млн. лева. В отчета на Дупница БТ, предаден на БФБ-София, като причина за отрицателния финансов резултат (234 хил. лв.) се посочва липсата на собствено производство, както и отсъствие на печалба от реализацията на тютюна, който се продава на цени, които не са по-високи себестойността му. Отбелязва се също, че с решение на управителния съвет на Булгартабак Холдинг от 21 февруари тази година дупнишкото дружество е принудено да пренасочи произведения и договориран тютюн от реколта 2004 г. за промишлена преработка в Гоце Делчев БТ. В отчета не е подминат фактът, че отнемането на собственото производство на тютюн от реколти 2001, 2002, 2003 и 2004 е лишило дружеството от възможност както за собствено производство, така и за собствена реализация. Плевен БТ е между предприятията в структурата на холдинга, което е отчело 36 хил. лв. печалба за първото тримесечие на миналата година, но през тази зима е на загуба, и то в размер на 804 хил. лева. Приходите му от продажби обаче са намалели сравнително слабо - от 5.5 млн. до близо 5 млн. лева. Все пак трябва да се има предвид, че дружеството има неразпределена печалба от 10.3 млн. лева. В отчета му до борсата се отбелязва, че намаленият размер на нетните приходи от продажби се дължи на по-малкия обем реализация на тютюнев стрипс и жили, както и на липсата на приходи от продажба на тютюневи изделия, заради спирането на производството им.Гоце Делчев БТ също е изпратило първото тримесечие на тази година със загуба от 339 хил. лв., но този резултат е по-добър от този през първото тримесечие на миналата година, когато размерът й е бил 1.3 млн. лева. Приходите от продажби на дружеството обаче са намалели силно - от 8.9 млн. лв. на 558 хил. лева. Разходите му също са се свили значително - от 9.9 млн. лв. на 911 хил. лева. Непокритата загуба на дружеството обаче е 3.8 млн. лева. Подобно на фабриката в Югозападна България Исперих БТ също е успяло да намали с цели 600 хил. лв. негативния си финансов резултат - до 38 хил. лева. Приходите от дейността му също са се стопили от 1.1 млн. лв. на 32 хил. лева. Пловдив Юрий Гагарин БТ е едно от малкото фабрики в структурата на Булгартабак Холдинг, което поддържа сравнително стабилна печалба. То е приключило първото тримесечие с положителен финансов резултат от 938 хил. лева. Година по-рано той е бил 805 хил. лева. Неразпределената му печалба пък е 1.7 млн. лева. Именно затова то си позволява да прави и инвестиции, които за повечето тютюневи предприятия са немислими. Дружеството е сключило на 22 март два договора за кредит с Банка ДСК - единият е за покупка на ротационна машина на стойност 4 млн. евро, а другият за плащането на ДДС при вноса на съоръжението в размер на 2 млн. лева. Пловдив Юрий Гагарин БТ се занимава с производство на опаковки и филтри, като обслужва основно останалите предприятия от холдинга. Те му носят и около 87% от приходите, които за тримесечието са 10.5 млн. лева.Пловдив БТ също е изпратило първото тримесечие на тази година с печалба от 1.8 млн. лв., като е подобрило значително положителния си финансов резултат в сравнение с предишната година. Тогава той е бил едва 15 хил. лева. Приходите от продажби на дружеството пък са се увеличили от 5 млн. лв. на 8.4 млн. лева. Разходите му също са нараснали с близо 2 млн. лв. - до 6.5 млн. лева. София БТ е приключило тримесечието с печалба от 2.7 млн. лв., като година по-рано тя е била 1.7 млн. лева. Приходите на дружеството леко са намалели - от 18.8 млн. лв. на 18.5 млн. лева. Разходите му за периода са 15.2 млн. лева. Цигарената фабрика има и неразпределена печалба от минали години от 12.2 млн. лева. Благоевград БТ е увеличило неконсолидираната си печалба за първото тримесечие в сравнение със същия период на миналата година с 2 млн. лв. - до 8.7 млн. лева. Приходите му от продажби също са скочили леко - от 40.2 млн. лв. на 41.7 млн. лева. Задълженията на дружеството пък са се понижили с 9 млн. лв. - до 61.096 млн. лева. Резултатите на дъщерните дружества на Булгартабак Холдинг едва ли биха изненадали някого. От няколко години по-голямата част от тях работят на загуба. Преструктурирането в самата група, извършено миналата година също не доведе до тяхното оздравяване, а дори напротив. Фактът, че предприятията се намират в процес на приватизация и вече претърпяха провала на една стратегия също оказа негативно влияние върху тяхната дейност. На общото събрание в четвъртък (5 май) бяха отчетени и резултатите от дейностите по преструктуриране на дружествата от състава на Булгартабак Холдинг. От извършените продажби на неоперативни активи, собственост на дъщерните дружества, са постъпили средства в размер на 5 млн лв., проведените търгове и конкурси са донесли на холдинга още 11 млн. лева. Има разрешени и предстоящи търгове за продажби на активи за още 26.6 млн. лева. Предвижда се общият размер на паричните постъпления от тези продажби да достигне 43 млн. лева. Акционерите решиха по-голямата част от средствата да се използват приоритетно за погасяване на натрупани стари задължения към бюджета и други кредитори на дружествата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във