Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪДИЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПОЕМАТ ПО ПЪТЯ НА НОТАРИУСИТЕ

Представете си, че сте чуждестранен инвеститор, който е решил да вложи част от капитала си в България. Сключвате договор, но другата страна не ви се издължава и вие се обръщате за съдействие към съда. В най-добрия случай, дори и при наличието на безспорни доказателства, правото ви ще бъде признато след минимум две години. Приключването на кошмара на трите съдебни инстанции обаче все още не означава, че ще си получите дължимите вземания. Практиката у нас показва, че нерядко съдебното решение в полза на кредитора е като ненужен лист хартия. Причината за това е мудното и неефективно принудително изпълнение, за което България отнесе немалко критики от Световната банка, Европейската комисия и други авторитетни международни институции.Попадайки в джунглата на българското правораздаванеи в частност на изпълнителния процес, чуждестранните компании (а и не само те) досега момент имаха два варианта за действие срещу некоректните длъжници. Единият бе да прибегнат до услугите на така наречените сенчести структури, които срещу скромен процент вкарват неизрядния платец в правия път. Другият вариант е просто да прежалят сумата, с която са изгорели, и да изнесат бизнеса си в друга посока. Някаква надежда, че тази ситуация може да се промени към добро, се появи след внасянето в парламента на проектозакона за частното изпълнение, както и за промени в Гражданско-процесуалния кодекс. Сред вносителите на двата документа, с които най-късно до 2008 г. събирането на частните вземания ще бъде прехвърлено от държавните съдия-изпълнители към частни агенти, са председателят на парламента Огнян Герджиков, заместниците му Камелия Касабова и Любен Корнезов, шефката на правната комисия Анелия Мингова, както и колегата й от икономическата комисия Валери Димитров. Законопроектите са разработени в рамките на инициативата за реформа на търговското право у нас, финансирана от Американската агенция за международно развитие. От щатската агенция организираха през седмицата публична дискусия за раздържавяването на принудителното изпълнение, която се проведе в столичния хотел Радисън. Участниците във форума бяха категорични, че ако предложените законови текстове бъдат гласувани в Народното събрание, това би било равнозначно на своеобразна миниреволюция.За неефективността на изпълнителното ни производство и необходимостта от промени в него се говори отдавна. Министерството на правосъдието потроши немалко европари по програма ФАР на Евросъюза именно за подготовката на промените в тази насока, но в крайна сметка първите реални проекти бяха написани с американско съдействие. Така или иначе, ако се сбъдне прогнозата на Валери Димитров, че двата депозирани законопроекта ще бъдат приети най-късно до Нова година, близо 300 съдия-изпълнители, които в момента са на хранилка към бюджета, ще последват съдбата на колегите си от нотариата и ще са принудени да прегърнат частната инициативаКакто при нотариусите, възнаграждението на бъдещите частни изпълнители ще зависи от таксите, които те ще събират от своите клиенти, и това би трябвало да повиши значително мотивацията им за работа. Днес те си получават твърда месечна заплата, независимо от стореното по събирането на вземанията на кредиторите. Идеята пък да отпадне сегашното ограничение, при което съдия-изпълнителите работят само в района на съответния съд, към който са зачислени, ще осигури условия за реална конкуренция в национален мащаб. Лансираните предложения не бяха приети еднозначно от хората в бранша. Част от съдия-изпълнителите дори разпространиха специално писмо до медиите, в което се обявиха срещу гласената промяна. Един от авторите на законопроектите - Валери Димитров, обаче е на мнение, че страната ни не би могла да се присъедини пълноценно към Европейския съюз без ефективно изпълнително производство, което да гарантира интересите на кредиторите. Тезата му се поддържа и от народната представителка от левицата Татяна Дончева, според която в повечето държави от общността вземанията се събират от частници. Сред радетелите на въпросните промени в търговското право е и председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев.При подготовката на нормативния акт е ползван моделът на Закона за нотариусите и нотариалното дело. Според предложения вариант правоспособност на частен изпълнител ще придобиват лица, които имат юридическо образование, тригодишен стаж по специалността и не са навършили 60 години. Като допълнителни изисквания е записано кандидатите да не са лишавани от правоспособност или да не са в производство по несъстоятелност. Статутът на частен изпълнител, който ще се добива след явяването на специален конкурс в Министерството на правосъдието, ще е несъвместим с мандата на народен представител, кмет или общински съветник. Като изпълнители няма да могат да работят и адвокатите и тези, които участват в надзорни или управителни органи на търговски дружества и кооперации.Доста спорове в парламентарните комисиивероятно ще предизвикат намеренията да се даде на частните изпълнители правото на достъп до архивите на съда и държавната администрация, в това число на данъчните, НОИ, Централния депозитар, КАТ и други. Предвижда се също кредиторът, чието вземане трябва да бъде събрано, да може да възлага на частния изпълнител извършването на справки за имуществото на длъжника и набавянето на отделни документи. Любопитно е и предложението частните изпълнители да изпълняват по преценка на съда функциите и на синдици в обявени в неплатежоспособност фирми. Изпълнителите ще бъдат задължени да открият специална сметка на свое име в търговска банка, в която ще постъпват средствата от осребряването на имуществото и чрез която ще стават плащанията към взискателя (бел.а. - кредитора, на чието име е издаден изпълнителният лист по принудителното събиране).Не по-малко радикално звучат и клаузите на законопроекта за изменение на Гражданско-процесуалния кодекс, които целят да се ускори процесът на принудителното изпълнениеТака например при постановяването на решение по спорния казус съдът ще определя срока, в който то трябва да бъде изпълнено, и ще указва, че след това решението ще се привежда в сила по принудителен ред. Новост е и възможността по искане на ищеца, заедно с осъдителното решение, длъжникът да бъде информиран и за начина, по който ще протече принудителното изпълнение. В молбата си до частния изпълнител взискателят ще посочва само един начин за събиране на вземането, което ще може да бъде променяно на по-късен етап. Уредбата, която действа сега, позволява изброяването на различни способи, като изпълнение срещу движима или недвижима вещ, вземания от трети лица и др. Ограничават се и възможностите на страните да обжалват действията на частния изпълнител. Кредиторът ще може да оспорва пред окръжния съд единствено отказа да се извърши дадено действие по събиране на вземанията, както и при нарушения на процедурата по осребряване на имуществото на длъжника.Далеч по-ограничени ще са правата на самия длъжниккойто ще може да обжалва само наложените му в хода на изпълнителното производство глоби. Като своеобразна компенсация е предвиден вариантът при незаконосъобразно проведено изпълнение, той да търси обезщетение от взискателя по Закона за задълженията и договорите. Според друга промяна изпълнителните дела ще се прекратяват от съда, ако насрочените от частния изпълнител продажби са завършили безуспешно или се докаже,че длъжникът няма несеквестируемо имущество. В случай че осъденият не притежава вещи и имоти, които могат да бъдат осребрени, той ще трябва да декларира това пред районния съд . Предлага се също изменение на процедурите, по които частните изпълнители провеждат публична продан на движими и недвижими вещи. Една от идеите е да отпадне текстът на чл. 362, според който съдия-изпълнителят изготвя оценка на продаваната вещ по пазарна стойност. Юристи смятат, че именно в тази разпоредба се крие разковничето за блокирането на принудителното производство, тъй като длъжниците обжалват нескончаемо оценките. Намеренията също така са при продажбата на недвижими имоти, освен сегашното подаване на оферти в запечатани пликове, да се въведе и възможността за явно наддаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във