Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СТРАХОВЕТЕ ЗА МРЪСНИ ПАРИ ВЪВ ФОНДА ЗА ЕНЕРГОПЕСТЕНЕ СА БЕЗПОЧВЕНИ

Таско Ерменков, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност, пред в. БАНКЕРЪГ-н Ерменков, в края на миналата седмица бе приет първият в страната Закон за енергийна ефективност. Бихте ли обяснили каква ще е ползата от него за потребителите и за фирмите? - По отношение на енергийната ефективност ние сме едва на старта и за нас състезанието в тази насока тепърва започва. Един от първите етапи бе именно приемането на закона, в който са определени не само задълженията на държавните органи, но и са регламентирани допълнителни възможности и стимули за подобряване на енергийната ефективност в бита и в индустрията. Един от принципно новите моменти в него е, че се дефинира появата на пазара на т.нар. енергоспестяващи дружества (ЕСКО), при които услугата се заплаща на базата на реализираните икономии. Другият елемент, който за първи път се въвежда в българското законодателство, е публично-частният фонд за енергийна ефективност. Партньори в него ще бъдат държавата и частният сектор, а управителният му съвет ще включва трима държавни служители и четирима представители на неправителствения и частния сектор.Кога ще заработи този фонд?- Надявам се през август тази година фондът вече да функционира ефективно, извършвайки главно два типа дейности. Първият е директно финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност в промишлеността, бита и в общините. Част от средствата на фонда ще се използват и за издаване на гаранции пред финансови институции, които кредитират енергоспестяващи проекти. Същевременно фондът ще бъде и инструмент за насърчаване на този тип дейност, тъй като ще предоставя средствата срещу лихви, доста по ниски от тези на търговските банки. Подобна финансова структура изисква сериозни средства, за да функционира нормално. Каква сума е набрал фондът досега?- В него държавата ще направи еднократна вноска от 3 млн. лева. От Глобалния екологичен фонд на Световната банка очакваме още около 10 млн. щ. долара. Преговаряме и с други международни донори, за да осигурим поне още 5 млн. щ. долара. Амбицията ни е фондът да заработи с начален капитал от 17 млн. евро. В Унгария например аналогична структура започна със същата сума и вече е привлякла над 170 млн. долара.Имаше известни проблеми около начина, по който ще се попълва неправителствената квота в управителния съвет на фонда. Представителите на Световната банка изразиха съмнения, че ако парите се набират чрез донорство, е възможно в него да влязат и хора, представляващи капитали с неизвестен произход.- Нещата трябва да се разграничат. Донорите наистина ще имат решаващ глас на първото събрание на фонда през август, когато се определя неправителствената квота в управителния съвет. Но това не означава, че ще бъдат избрани самите те. В първата управа най-вероятно ще бъдат включени представители на Националното сдружение на общините в България, на браншовите камари и организации. Те не трябва да са в служебни или трудовоправни отношения с държавни структури. Освен това в закона сме записали и изискването членовете на борда да са професионалисти в областта на енергоспестяването, а не хора с много пари, които търсят начини да ги легитимират. Допълнителни гаранции ще бъдат включени и в устройствените документи на фонда, които в момента се изработват под наблюдението на Световната банка. Така че всички страхове за източване на фонда или за влизане на мръсни капитали в него са безпочвени. Още повече че по закона за мерките срещу изпирането на пари ние ще бъдем длъжни да информираме властите за всички дарения. А има ли яснота кои ще са представителите на държавата?- Засега единственият ясен член на борда е изпълнителният директор на агенцията, както е записано в закона. Останалите ще са представители на министерствата на енергетиката и на околната среда, определени от съответните министри. Според преходните и заключителни разпоредби на нормативния акт първият председател на борда ще е представителят на енергийното министерство. Той ще свика общото събрание, ще събере донорите, а те на свой ред ще изберат представителите от неправителствената квота. Не трябва да се забравя обаче, че основният дарител е Световната банка и тъй като тази институция няма практика да участва директно в изпълнителската част, предполагам, че ще делегира правата си на някои от държавните представители. Така че опасността непочтени хора да влязат в управителният съвет е минимална. В закона са предвидени и данъчни облекчения. Какви са те и кога ще влязат в сила? - Първото е по Закона за корпоративното подоходно облагане - даренията за фонда в рамките на 10% от печалбата на фирмите ще се освобождават от облагане. Освен това дарителите ще бъдат освобождавани от данък сгради за определен период от време. Според постигнатите резултати по отношение на енергийната ефективност сградите ще бъдат категоризирани в два типа - А и Б. Точните критерии ще бъдат определени в отделна наредба, която сега подготвяме. За отделните типове ще се ползва и различен нулев данъчен период - за тип А той ще бъде десет години, а за Б - пет години. В закона е отбелязано, че облекченията ще започнат да действат от 1 януари 2005 година.Миналата седмица подписахте споразумение за сътрудничество в областта на енергийната ефективност с Българската стопанска камара. Имате ли някакви конкретни съвместни проекти?- Наясно сме, че агенцията не би могла да реализира сама енергоспестяващи проекти. Персоналът ни е едва 31 човека, а освен това законът ни възлага предимно методически и контролни функции. Идеята е практическата работа да се върши на места във взаимодействие с централните и териториалните органи на изпълнителната власт, със сдруженията на работодателите, с браншови организации, сдружения на потребителите и с неправителствени организации. Затова освен със стопанската камара миналата седмица ние се срещнахме с областните управители, с ръководството на Националното сдружение на общините в България, както и с неправителствените организации, работещи в тази област. Доскоро у нас за енергийна ефективност почти не се говореше. Затова първо ще насочим усилията си към ключовите отрасли - хранително-вкусовата промишленост и фармацията например. При туризма освен за подобряване на енергийната ефективност на сградите ще съдействаме и за използването на нетрадиционни чисти източници на топлина, като слънчеви батерии, геотермалната енергия и където е възможно - биомаса. Битовият сектор безспорно също е много важен, ние няма да го пренебрегваме, но предпочитаме да започнем работата оттам, където се генерират средствата.Във връзка с енергоспестяването бе казано, че ще се работи по формулата Win-Win, т.е. печалбата ще е и за двете страни. Ще обясните ли как точно ще се прилага тя? Само на средства от фонда ли ще се разчита за реализацията на тези проекти? - При промишлеността мерките за подобряване на енергийната ефективност са предимно търговски. Те безспорно ще доведат до положителен икономически резултат и ако проектите бъдат представени добре, със сигурност ще се намерят инвеститори. Впрочем към нас вече се обърнаха предприятия с енергоспестяващи проекти, ние пък ги свързахме с потенциални инвеститори. А средствата от фонда ще използваме за проекти, които са по-трудни за финансиране и с по-слаба възвръщаемост (като газификацията в отделни предприятия и оптимизирането на горивните процеси). Да не говорим за битовия сектор, където е още по-трудно да се очаква бърза възвръщаемост. Ще се опитате ли да привлечете и банки?- Разбира се, с учредяването на фонда не се цели да бъдат заменени банките или да им се създаде алтернатива. Чрез тази структура ще се стремим да дадем положителни примери, които биха заинтересували банките да отпуснат финансиране, без да търсят максимални печалби. Затова и част от средствата във фонда ще се използват за гаранции. Трябва да сме абсолютни идеалисти, ако смятаме, че само с него ще решим проблемите на енергийната ефективност в държавата. Разбра се, че в агенцията е разработена концепция за създаване на областни съвети по енергийна ефективност. Каква ще е тяхната задача?- Според Закона за устройство на територията областните съвети са длъжни да правят стратегия за развитието на областта. А такъв документ е немислим, ако няма част Енергетика и енергийна ефективност. Ние не можем да събираме детайлна информация на национално ниво, ако не включим и областните управи. Вярно е, че и там няма много специалисти, но трябва да мобилизираме всички власти и организации, за да действаме в обща посока. Все още обаче мисленето трудно се пречупва - има съперничество, конкуренция, крие се личният опит... Като че водещ е принципът финансирането да го взема аз, а ако не мога - да няма и други. Затова една от най-трудните ни задачи ще е да обясним, че колкото по-мащабни са проектите, толкова по-лесно ще се намери начин за финансирането им. Вярно ли е, че предстои преструктуриране на агенцията през лятото?- Думата преструктуриране няма да я използваме, тъй като звучи страшно. Във връзка със закона сме задължени да изготвим устройствен правилник. Предвидили сме в бюджетната рамка за догодина да увеличим щата на агенцията с още една дирекция, която ще се нарича Контрол, оценки и измервания. Тогава ще правим проверки за ефективното потребление на енергия, ще назначаваме експертизи и ще налагаме административни наказания. Министър Ковачев заяви през януари, че тазгодишното 10-процентно увеличение на цените на електро- и топлоенергията може да се компенсира с мерки в енергийната ефективност, така че поскъпването да не се усети от потребителите. Реални ли са подобни твърдения?- Да, дори и само чрез чисто практически мерки, които не изискват много пари, а съвсем друг тип култура. Като това как да се ползва ефективно осветлението, кога хладилникът да бъде включен на максимална мощност или кога да пускаме пералнята. Подобни елементарни преценки са част от ежедневието на хората не само в Западна Европа, но и в САЩ, и в Япония. Ако не с 10%, реално тези мерки могат да доведат до намаляване на разходите за енергия с поне 5-7 процента . Останалото е въпрос на целенасочена дейност: саниране и топлоизолация на производствените помещения, на административните и жилищните сгради. Затова сме предвидили и данъчните насърчения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във