Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сметната палата откри нередности при биохраните

Системата за надзор и контрол върху производството и търговията с биологични храни не защитава достатъчно интересите на потребителите. Това е основният извод от одит "Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти" за периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2017 г., извършен от Сметната палата.

Контролът върху биологично произведените земеделски продукти и храни в търговската мрежа не е достатъчно ефективен, тъй като:

- Липсва информация за всички обекти в страната, които търгуват с биологично произведени земеделски продукти и храни;

- Българската агенция по безопасност на храните не осъществява контрол върху биологичните храни и продукти в заведенията за обществено хранене и он-лайн търговията поради липсата на нормативна регламентация. Дефицитът на контрол поражда риск в тези обекти да се продават храни, които не отговарят на изискванията за биологично производство, с което се ограничава ефекта от извършения контрол в търговската мрежа като цяло;

- Не са съставяни актове за установяване на нарушения на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, а са издавани само предписания, като по този начин e прилаган по-благоприятен ред при установено нарушение на императивна законова норма и не е реализирана предвидената санкция.

Освен това, според одиторите процесът по издаване на разрешенията за контролна дейност също не е достатъчно ефективен, тъй като:

- Издаването на разрешенията за контролна дейност през по-голямата част от одитирания период е извършвано без утвърдени вътрешни правила и процедури;

- Има случаи на издаване на разрешения за контролна дейност без процедурите на кандидатите да отговарят на важни нормативни изисквания, а в други случаи няма увереност, че изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 поради липса на документи; 

- Базата данни на лицата, осъществяващи контрол за спазването на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, не осигурява необходимата проследимост за дейността на контролиращите лица. Това може да бъде използвано недобросъвестно от операторите (производители, търговци и преработватели) от една страна, а от друга поражда риск от грешки при осъществяване на контрола в търговската мрежа от Българската агенция по безопасност на храните.

Що се касае до надзора върху контролиращите лица - той не е ефективен, тъй като:

- Надзорните проверки не са планирани адекватно и не са използвани възможностите за осъществяване на допълнителен контрол;

- Надзорът е нормативно ограничен само в рамките на до един процент от досиетата на производители, преработватели и търговци, с които контролиращите лица имат договор;

- Съществуват значими пропуски при извършване на надзорните проверки и последващия контрол за изпълнение на предписанията;

-  Не са упражнени правомощията за отнемане или ограничаване на разрешенията за контролна дейност и налагане на санкции и глоби при наличие на основания за това, което поражда рискове в търговската мрежа да бъдат реализирани храни и продукти, неотговарящи на изискванията за биологично производство.

   Одиторите констатирали още, че потребителите не са достатъчно осведомени за изискванията за етикетиране и означаване на биологичните храни и начините за тяхното разпознаване. От друга страна информационната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни не изпълнява основното си предназначение да осигурява необходимата прозрачност за потребителите. Според Сметната палата няма и ефективен обмен на информация между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция, в случай на нередности и нарушения на правилата за биологично производство.

"В процеса на обсъждане на настоящия доклад от страна на МЗХГ са предприети мерки за отстраняване на установените пропуски и актуализация на нормативната уредба и вътрешните правила и процедури", съобщават още от Сметната палата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във