Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛОЖНАТА СЪДБА НА БЕЛИТЕ ПАРИ

АКТИВИТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ДОСТИГНАХА 615 МИЛИОНА ЛЕВАПрез целия си живот нашите майки, бащи, баби и дядовци трупаха бели пари за черни дни в националната пенсионно- осигурителна система, днес държавата им подхвърля социални помощи под формата на пенсии. Това е така защото от общо 7.8 милиона души население, 4 милиона в трудоспособна възраст издържат около 2 милиона пенсионери и 1 милион деца. Сега дори човек да е работил четиридесет години и да е правил осигуровки през цялото време, държавата не може да му отдели по-висока пенсия, защото тя се формира от осигурителните вноски, които правят работещите в момента с трудови договори 2 милиона българи.Картината обаче би трябвало да се промени коренно след години. Новото в пенсионната реформа от 2000 г. ще усетят родените след 1960 година, които през 2020 г. ще получават по две пенсии. Ще имат , ако желаят, и трета - ако доброволно правят вноски в частните пенсионни фондове. И след като кампанията по набирането на бъдещи пенсионери, които вече са над 2 милиона приключи, във фондовете започна същинската им дейност. Тя се състои в управляването на натрупаните средства. Като гигантска снежна топка нарастват активите (натрупаните финансови средства) на пенсионните фондове. Те са вече 615 милиона лв. и създават проблем. Мениджърите на пенсионните структури търсят все по-разнообразни възможности за влагането им в различни финансови инструменти с оглед да се осигури добра доходност за бъдещите пенсионери. Неведнъж е констатирано, че създадената в Кодекса за социално осигуряване законово рамка е прекалено дестриктивна по отношение на инвестициите, независимо, че идеята е била да има повече сигурност. Сега се оценява, че не са достатъчни разрешените видове финансови инструменти. Може би трябва да се преоценят ограниченията за дела на различните видовете инвестиционни инструменти и в портфейлите на фондовете, както и от гледна точка на концентрацията на риск. Неадекватното развитие на капиталовите пазари у нас също не съдейства за ефективната инвестиционна политика на пенсионните дружества. Техните мениджъри констатират, че правителството недооценява нарастващата мощ на пенсионните фондове. Отнася се пренебрежително към натрупаните финансови ресурси и не разширява условията за инвестирането им. Не на последно място трябва да се търси баланс между въпросите на инвестиционна политика и към нашето законодателство от международни институции като Международната асоциация по социално осигуряване, Международната организация по труда и Световната банка, които наблягат на предпазливостта. Според председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Никола Абаджиев присъединяването ни към ЕС може да изиграе задържаща роля за нашата пенсионна реформа. Думата е за това, че в момента равнището на пенсионните реформи в развитите европейски страни е доста ниско - едностълбов модел на пенсионните системи с фиксирана пенсия (при три стълба на осигуряването у нас). Защо принцип на количествените ограничения, а не правилото на разумния човекВ България е избран един от най-добрите модели за пенсионно осигуряване - чилийският, който предполага преминаване от разходопокривен принцип към принцип на дефинираните вноски, т.е. капиталов принцип. Българската система до голяма степен повтаря опита и на полската, която се смята за една от най-развитите в Централна и Източна Европа. Целта на авторите на реформата в пенсионното осигуряване - тристълбовият модел - е, когато човек получава три вида пенсии да постигне доход равен на около 70% от заплатата си преди пенсионирането.Допълнителното пенсионно осигуряване от началото на 2000 г. у нас е уредено като финансова небанкова дейност. Хората разполагат със самостоятелни пенсионни партиди и се осигуряват чрез вноски в съответните фондове. Всяко пенсионноосигурително дружество (ПОД) управлява по 3 пенсионни фонда, които са от отворен тип и са самостоятелни юридически лица. Задължение на ПОД е управление на пенсионните фондове чрез инвестиране и администриране на средствата. От 1 юли 2004 г. администрирането на пенсионните фондове се осъществява в счетоводни дялове и ежедневно се отчита стойността им и активите на фонда. Нормативната уредба в България е възприела като регулаторен принцип количествените ограничения, а не т.нар. правило на разумния човек, което има своите корени в англосаксонското право и се прилага в европейските страни. В няколко страни в света, между които и България е в сила задължителен минимум за инвестиране в ДЦК (като при задължителните ПФ става дума за 50% от активите, а при доброволните - 30%). Както за задължителните така и за доброволните фондове съществува ограничение за инвестиции и в чуждестранни ценни книжа съответно до 15% и до 20%. Има ограничения и по отношение на влагане на средства в ипотечните облигации и банковите депозити. Структурата на инвестиционния портфейл на отделните фондове у нас показва, че концентрацията на активите в ДЦК продължава и този инструмент все още заема най-голям дял от всички инвестиции. До август 2003 г. това беше естествена последица от липсата на инвестиционни инструменти на капиталовия пазар. След приемането на измененията в Кодекса за социално осигуряване това поведение беше и законово закрепено. От 2002 г. до 2004 г. делът на инвестициите в ДЦК в портфейлите на задължителните Универсални пенсионни фондове (УПФ) започна да намалява за сметка на повече инвестиции в корпоративни, общински облигации и ипотечни облигации и акции. Намаляват и вложенията в инвестиционни имоти, както и банковите депозити. Инвестициите в чужбина са около нула, а и засега липсват в портфейла на пенсионните фондове. Към 30.06.2004 г. в портфейлите на УПФ доминират ДЦК и ипотечните облигации. При Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) положението е сходно - преобладават ДЦК. През юни 2004 г. спрямо 2003 г. инвестициите в корпоративни ценни книги са намаляли. Сравнително равномерно се инвестира в банкови депозити, а инвестициите в чуждестранни ценни книжа са нищожни. Като цяло в портфейлите на тези дружества делът на акциите е по-малък. По-голям е на банковите депозити, а ипотечните облигации държат стабилно ниво. Към края на 2003 г. общите активи на пенсионните фондове съставляваха 1.5% от БВП, а прогнозата е в края на 2004 г. те да са 2% от БВП. Във връзка с бързото нарастване на активите на фондовете, пенсионните компании, които се придържат към консервативния модел при инвестирането на средствата на хората, отново поставиха въпроса за либерализиране на режима. Все още липсва разнообразие при структурирането на портфейла на пенсионните фондове по отношение на решенията за риск и доходност на инвестициите. В голяма степен това зависи и от икономическия растеж на страната, от хода на приватизацията, от финансовите нужди на правителството и размера на държавния дефицит, от системните и политически рискове, които крие местния капиталов пазар. КАРЕ: Как е организирана пенсионната система в БългарияТристълбов модел на системата. Първият стълб е задължителното пенсионно осигуряване в обществената пенсионна система като с осигурителните вноски на работещите се обезпечава пенсия за настоящите пенсионери. Това е държавното пенсионно осигуряване в НОИ, чиято задача е осигуряването на един социален минимум за всички хора. Във втория стълб се включва допълнителното пенсионно осигуряване - задължителните пенсионни фондове - Професионален пенсионен фонд и Универсален пенсионен фонд, в които се правят осигуровки за работещите от I и II категория труд и за родените след 1960 година. В този случай вноските се натрупват по индивидуална партида и човек получава пенсията, която, образно казано, сам е спестявал през целия си живот. Това са осигуровките, внесени от работодателя и лично от работещия. Съществува и трети стълб на доброволно пенсионно осигуряване , който осигурява трети вид пенсия - доброволната. КАРЕ: Какви ще бъдат вноските за Универсалния пенсионен фонд, ( в процент от общия осигурителен доход) 2005 година - 3% 2006 година - 4%2007 година - 5%-----------------------------( Информацията е от изказване на Йордан Христосков, председател на НОИ)КАРЕ: Разрешени инвестиционни инструменти в България*Ценни книжа , издадени и гарантирани от държавата; *ЦК, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа; *общински облигации; банкови депозити; *ипотечни облигации; *деривати (т.е. фючърси, опции и т.н.); *инвестиционни имоти; *инвестиции в чужбинаКАРЕ: Факти и числа* Пенсионните фондове (ПФ) са инвестирали в ипотечни облигации 61 млн.лв., което представлява 34.47 % от целия пазар;* ПФ се инвестирали 23 млн.лв. в корпоративни облигации - т.е. 15.85% от регистрираните на БФБ (12.66 % от общия пазар);* ПФ са инвестирали 6 млн.лв. в общински облигации - т.е. 38.47 % от целия пазар;* ПФ са инвестирали 17 млн.лв. в акции на БФБ;* Абсолютната стойност на инвестициите в държавни облигации е 404 милиона лева;* Общите инвестиции на капиталовите пазари на ПФ надхвърлят 107 млн.лв. като нарастването за първите шест месеца на 2004 г. е 34 милиона лева;* Задължителните фондове са инвестирали в инструменти от местните капиталови пазари над 25% от активите си, а доброволните фондове - под 20%.--------------------------------(Данните са към 30.06.2004 г. и са от доклад на Николай Стойков, главен изпълнителен директор на Ай Ен Джи ПОД)

Facebook logo
Бъдете с нас и във