Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СИГУРНОСТ И ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТЕМИДА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА ЗА АДВОКАТИ ЩЕ ОБЕЗЩЕТЯВА ГРЕШКИ ЗА 20 ХИЛЯДИ ЛЕВАПрактика в по-цивилизованите държави е, когато човек наема адвокат, най-напред да се осведоми дали евентуалният му защитник има застраховка Професионална отговорност, разказва председателят на Висшия адвокатски съвет Траян Марковски. Е, тази законодателна мода вече дойде и в България. Законът за адвокатурата (изменения и допълнения, приети на 10 юни тази година на второ четене в парламента) задължи адвокатите от 1 януари следващата година да се застраховат за времето, през което упражняват професията си. Сключването на такава полица ще бъде своеобразна защита за тях за допуснати грешки в хода на съдебния процес. Чрез нея те ще обезщетяват клиентите си, които са потърпевши при подобни случаи. Застраховката Професионална отговорност съгласно Закона за адвокатурата задължава всички, вписани като адвокати, независимо дали са със статут младши адвокат, редовен адвокат или адвокат, практикуващ в различни форми на сдружаване, задължително да си купуват полицата. Законът определя, че неизпълнението на това задължение е дисциплинарно нарушение, което влече дисциплинарна отговорност за адвоката, а в тежки случаи и до отнемане на правото да упражнява адвокатска професия. В началото на всяка година, когато се раздават адвокатските карти от ВАС, ще се изисква представянето и на полица за застраховката.В началото на ноември беше обявен неофициален конкурс за застраховател по задължителната застраховка Професионална отговорност за адвокати. Колегиите в страната ще бъдат запознати с предложенията на застрахователите. Конкурсът изисква да бъдат предложени най-добри общи условия по застраховката: покритието за минимален риск да е 20 хил. лв., а минималната премия да е от порядъка на 80 лв., обясни за БАНКЕРЪ адвокат Траян Марковски. Адвокатите ще си избират застрахователното дружество и ще сключват застраховката си за една година. Но тя ще е валидна за грешки, допуснати след 1 януари 2005 г., и няма да има обратно действие. Няма пречка всеки адвокат да се застрахова и за по-висока сума, покриваща вреди дори за 1 или 2 млн. лв. - в зависимост от обема на работата им и с оглед на сложността на проблематиката, с която се занимава.В какви случаи действа застраховката?Досегашният ред предвиждаше при увреждане на имущество на клиент той да представи оплакване срещу съответния адвокат във ВАС. А това предполага дълго производство и тежък процес, изходът от който често пъти се обезсмисля във времето.С новите изменения на Закона за адвокатурата тези несъвършенства са поправени. Условие за настъпване на застрахователно събитие е да има допусната професионална грешка на адвоката (например клиентът може да получи обезщетение от 100 000 лв. за претърпяна катастрофа, но адвокатът е предявил иск за това вземане един ден след като е изтекъл давностният срок). Друг вариант да се задейства полицата е в резултат на действия (или бездействие) на защитника да е накърнен интересът на клиента. Третото условие е между щетата и грешката да има причинно-следствена връзка. Покрай въвеждането на Професионална отговорност на адвокати изниква един голям въпрос: кой и как ще доказва тази грешка и дали има умисъл при допускането й. У нас тези детайли все още не са регламентирани нито в полза на адвоката, нито в полза на клиента му. Липсата на традиция в България, както и създаващият се в момента застрахователен пазар в тази насока са причините законодателят да не е решил по най-добрия начин тази застраховка - поясни за БАНКЕРЪ адвокат Траян Марковски. - Би могло да се приложи практиката на страните от ЕС, като се предвиди колективна полица, която се прави от адвокатските колегии в различните градове (например Софийската адвокатска колегия). По примера на Гаранционния фонд за застраховките Гражданска отговорност на МПС дори един адвокат да не е застрахован, когато настъпи застрахователно събитие, клиентът му да получава обезщетение. Колективната полица освен това позволява адвокатурата да прави задължително централизирано отчисление на средства в този фонд. По този начин ще има сигурност за всички членове от адвокатската колегия, а от това ще има полза цялото общество. В момента общопрактикуващите адвокати в страната са около 12 000. Ако съществува единна колективна полица, Висшият адвокатски съвет ще може да проведе истински конкурс за застраховател, ще се договарят по-добри общи условия на застраховката и на застрахователната премия.Някои застрахователи обаче споделиха, че колективната полица им намирисва на нещо тоталитарно, което отнемало свободата на избор на всеки отделен адвокат и правело застраховките твърде урегулирани. И още: няма колективна отговорност, затова полицата не може да бъде колективна, категорични са някои застрахователи.Според Траян Марковски в развитите държави е предвидено да се покриват и щети, получени при умишлени действия от страна на адвоката. Това става чрез регресен иск срещу него. Доста застрахователни мениджъри не са съгласни с това. Според тях обект на полицата трябва да бъдат всички случайни професионални грешки. Адвокатският съвет, смятат те, не е проучил достатъчно добре световната практика - никъде не съществували застраховки за щети, предизвикани от умишлени действия. Те са по-скоро повод за намеса на следствието и прокуратурата.Единствено в общите условия, които предлага ЗПАД Алианц България, се предвижда, ако увреденото лице (т.е. клиентът) отправи претенциите си директно към компанията, тя да изплати обезщетение, дори ако адвокатът е действал умишлено във вреда на клиента си. Тази възможност се основава на Търговския закон, който допуска застрахователят да осъществи регресни вземания (т.е. да изиска от адвоката да възстанови сумата, изплатена за обезщетение).Какво предлага застрахователната гилдияЗастраховката за адвокати предлагат ЗПАД Алианц България, ДЗИ- Общо застраховане, ЗПАД Булстрад, ЗК Орел, Общинска застрахователна компания, ЗД Евро Инс, ЗАД Виктория, ЗК Български имоти и ЗК Левски Спартак. ЗПАД Алианц България е лицензирало продукта си още преди пет години и минималната застрахователна сума е 30 хил. лв. (за един съдебен иск), 60 хил. лв. в агрегат (т.е. за всички искове през срока на полицата). Съществуват и застрахователни суми от 50 до 100 хил. лева. Същия продукт отпреди 2000 г. предлага и ДЗИ Общо застраховане. Тя е с лимити на отговорност от 10 хил. лв. (за един иск) и 20 хил. лв. (в агрегат) до 200 хил. лева. В ЗПАД Булстрад лимитите на отговорност са по преценка на застрахования. Същата полица в ЗК Орел има покрития от 20 хил. лв. (за един иск) до 500 хил. лева. Минималните покрития в Общинска застрахователна компания варират - 20 хил. лв. (за един иск), 50 хил. лв. (в агрегат). Максималната застрахователна сума е около 900 хил. лв. (за всички искове през срока на застраховката).Премията в ЗПАД Алианц България при застрахователни суми от 30 хил. лв. (и респективно 60 хил. лв. в агрегат) е около 200-230 лв. за една година. В ДЗИ премията при застрахователна сума 10 хил. лв. (и респективно 20 хил. лв. в агрегат) е 120-130 лева. Предвижда се облекчение за стажант-адвокатите, които плащат 20% от пълната цена на премията, а за останалите служители в кантората - 10% от цената на застраховката. ЗК Орел също прави отстъпки в цените в зависимост от броя на групата застраховани адвокати и от сферата на дейност. При минималните покрития от 20 хил. лв. цената е 260 лв., а при максималната застрахователна сума от 500 хил. лв. - 1500 лева. В Общинска застрахователна компания полицата може да се купи от минимум 130 лв. до 3600 лв. в зависимост от застрахователната сума. Как е в напредналите държавиВъв Франция се прилагат два вида застраховки за адвокатите - с индивидуална и с колективна полица, обяснява Траян Марковски. В колективната полица се застраховат 99.95% от всички адвокати. В Париж например има 17 000 адвокати. Когато се застраховат едновременно в колективна полица, премията е много по-ниска. За 2003 г. във френската столица са заведени около 450 дела срещу точно толкова адвокати. При застрахователна сума от 1 000 000 евро премията там е 1100 евро на адвокат, което е по-ниско от минималната заплата на държавен служител - 1500 евро.В Германия при застрахователна сума 1 000 000 евро цената на застраховката е 1690 евро. При това според действащия там Закон за застрахователния договор (чл. 152) застрахователят не носи отговорност, когато адвокатът умишлено е допуснал професионална грешка в своята работа.Застраховките Професионална отговорност Те са предназначени за лицата, упражняващи определена професия. Застрахователната компания се ангажира да изплати всички суми, които застрахованият е законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на допусната от него небрежност или грешка, докато е изпълнявал професионалните си задължения. Застраховки на професионалната отговорност имат медицинският персонал, нотариуси или адвокати, проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор, експерт-счетоводители и одитори, застрахователни брокери, агенти по продажба на самолетни билети. У нас част от тях (на нотариуси, експерт-счетоводители, независим строителен надзор, застрахователни брокери, агенти по продажба на самолетни билети) и в момента са задължителни по силата на съответни нормативни актове, уреждащи тези дейности. Застрахователната премия се определя на база тарифите на застрахователите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във